MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI (ALM.)(5 YILLIK)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü içinde, bu bölümün (o zamanki adıyla Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü) açıldığı 1982 yılında, Almanca eğitim yapan ortaöğretim kurumlarına matematik öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuş ve aynı yıl öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlamıştır. Programın eğitim dili Almancadır. Matematik Eğitimi Anabilim Dalı'na giriş için ulusal üniversite sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Anabilim dalına girmeye hak kazanan bütün öğrenciler yabancı dil muafiyet sınavına girerler. Sınavda başarılı olan öğrenciler Matematik Eğitimi Anabilim Dalı programının birinci yılına başlarlar. Başarısız olanlar ise, bir yıl Almanca hazırlık eğitimi alırlar.

Dört yıllık öğretim süresi, 1998 yılında yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla beş yıla çıkartılmıştır. Halen uygulanmakta olan beş yıllık eğitim-öğretim programında öğrenciler alan eğitimi, mesleki eğitim ve genel kültür dersleri almaktadırlar. Matematik Eğitimi Anabilim Dalı programı matematik ve matematik öğretimi alanlarını kapsamaktadır. Anabilim dalında, matematik alan bilgisinin yanında matematik öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama, sınav hazırlama ve değerlendirme; öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak dersi tasarlama gibi konularla ilgili bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

Anabilim dalının temel hedefi ülkemiz ortaöğretim okullarına Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda, Atatürk İlke ve İnkılaplarına gönülden bağlı, gerek alan bilgisi ve gerekse meslek bilgisi yönünden iyi yetişmiş, mesleğinde çağın teknolojilerini kullanabilen üstün nitelikli matematik öğretmenleri yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri öğretmenlik mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek amacıyla ortaöğretim okullarında derslere katılır ve öğrenimlerinin son döneminde staj yaparlar.

Anabilim dalında her yıl ortalama 230 öğrenciye alanında uzman öğretim elemanları tarafından öğretim hizmeti sunulmaktadır.

Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak
2. ÖSYM'nin uyguladığı merkezi sınavdan (YGS-MF1) bölümünden yeterli puanı almak
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü'nde öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde istenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder. http://www.oid.hacettepe.edu.tr , http://www.osym.gov.tr

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrencilerin beş yıllık lisans öğrenimleri sürecinde toplam 300 AKTS'ye karşılık gelen alan ve meslek bilgisi dersleri ile seçmeli dersleri almaları, Matematik öğretmenliği Programı Yeterliliklerini sağlamaları ve mezun olabilmeleri için 4.00 üzerinden en az 2.00 akademik ortalamaya sahip olmaları gerekmektedir. http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesinde belirli yönetmelikler çerçevesinde öğrenim gören öğrenciler fakülte yönetim kurulunun ders içeriği ile ilgili onayı ile bazı derslerden muaf olabilmektedir. http://www.oid.hacettepe.edu.tr/

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu programın amacı, matematik ve matematik eğitimi bilgisi ile donatılmış, alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili olumlu tutum ve değerlere sahip, mesleki gelişim ve matematik kültürünü destekleyen, öğrenme ve öğretme yetkinliğine ulaşmış; etkili bir iletişim dili kullanabilen; yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünebilen; alan bilgisini günlük hayatla ilişkilendirebilen, alanı ile farklı disiplinler arasında köprü kurabilen, bilişim çağına uyumlu, bilim ve teknolojiyi yakından takip ederek alanında kullanabilen; toplumsal sorumluluk bilinciyle toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmelere duyarlı; demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip ortaöğretim matematik öğretmenleri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı'ndan mezun olan matematik öğretmenleri ortaöğretim kurumlarında, özel okullarda ve dershanelerde matematik öğretmeni olarak çalışabilmekte; Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu bünyesinde istihdam edilebilmekte; eğitimleri sırasında aldıkları dersleri ilgileri doğrultusunda derinleştirerek bilgisayar ve teknoloji alanında çalışabilmekte; üniversitelerde akademik yaşantıyı tercih edebilmekte ve alanları dışında farklı meslek alanlarına da yönelebilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Öğrencilerin birbirini izleyen 5 yıllık (10 yarıyıllık) dönemde dersleri ve stajları için kazanmaları gereken en az toplam ulusal kredi miktarı 172'dir (300 AKTS).

DERSLER

T

P

K

AKTS(%)

AÇIKLAMA

Alan

Bilgisi

87

12

93

140(%47)

Meslek

Bilgisi

33

18

42

76(%25)

Ortak

Zorunlu

8

2

9

10(%3)

Seçmeli

Alan

8

0

8

14(%5)

IX.yarıyıl 14 AKTS

Seçmeli

Alan Dışı

20

0

20

60(%20)

II, III, IV, V, VII, VIII, IX ve X. yarıyıllar 6 AKTS; VI. yarıyıl 12 AKTS

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma sistemi Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtildiği gibidir. http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları; Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar bölümünde belirtildiği gibidir. Öğrencilerin beş yıllık lisans öğrenimleri sürecinde toplam 300 AKTS'ye karşılık gelen dersleri ile stajları için Matematik öğretmenliği Programı Yeterliliklerini sağlamaları ve mezun olabilmeleri için 4.00 üzerinden en az 2.00 akademik ortalamaya sahip olmaları gerekmektedir. http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ali BÜLBÜL
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
06800 Beytepe, Ankara-TÜRKİYE

e-posta : bulbul@hacettepe.edu.tr
Web Adresi : http://www.ofmamat.hacettepe.edu.tr/index.html
Telefon : +90 312 297 86 21
Fax : 0090 312 2992083