AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Lisans Programı, 1974-1975 eğitim-öğretim yılında örgün öğretime başlamıştır. Programın eğitim dili 1/3 İngilizce olup lisans eğitimine başlanması öncesinde 1 yıl süreli İngilizce Hazırlık Sınıfı vardır.

Bu program; Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği alanında evrensel bilim ve eğitimi esas alan teorik ve uygulamalı eğitim vermek suretiyle, güncel araştırma ve teknolojileri kullanarak mesleki değerler ve etik ilkeler çerçevesinde bilimsel ve teknik çalışmalar yapabilen, tasarım ve analitik düşünce yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmeyi amaçlamıştır.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Lisans Programı; küreselleşmeye bağlı olarak ulusal ve uluslararası ölçekte artan rekabetin etkisiyle (ürünlerin mevcut pazara girme süresinin kısaldığı, ürün ve hizmet çeşitliliğinin inanılmaz biçimde artarak müşterilerin hedef ürüne yönelik tercih olasılıklarının çoğaldığı) günümüz iş dünyasının yaşamakta olduğu büyük değişimi göz önünde tutarak, müşteriye etkin bir şekilde ulaşıp müşterinin beklentilerini karşılayacak ürün ve/veya hizmet ortaya koyarak rekabet avantajı yakalayabilmeyi amaçlayan ağaçişleri endüstrisi ve mobilya sektörü alanında faaliyet gösteren işletmeler ile kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmacı, planlayıcı, uygulayıcı ve yönetici özellikleri bulunan Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerini yetiştirmeyi sağlayacak özgün bir müfredata sahiptir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak ve gerekli sınavları başarmış olmak zorundadır.

Yurt içi veya yurt dışı eşdeğer programda öğrenimine başlamış öğrenci yatay geçiş başvurusu yapabilir.

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler, İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahip uluslararası öğrenci(ler) ders programında belirtilen Türkçe ders(ler)i yüklenebilirler.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu bölüm, yüksek öğretimde mühendislik (Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği) alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçi veya yurtdışı bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş öğrencilerin ders transfer işlemleri, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Hacettepe Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında yapılır: (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=01_lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=4)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Lisans Programı, ahşap ve türevi malzemelerin yapısal ve teknolojik özelliklerini bilen, mekan donatı elemanı olarak kullanılan ahşap ürünlerin tasarımını yapabilen, endüstri mühendisliği ilkeleri dahilinde ahşap esaslı ürünleri optimum bir şekilde üretebilecek üretim tesislerini planlayıp organize edebilen, üretilen ahşap ürünlerin kalite kontrolünün yapılması ve pazarlanması faaliyetlerinde etkin rol alabilen, analitik düşünme yeteneği gelişmiş, girişimci ve yönetici niteliklere sahip Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi yetiştirmeyi amaçlamıştır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar, ağaçişleri endüstrisi ve mobilya sektöründe faaliyette bulunan orta ve büyük ölçekteki firmalarda araştırmacı, planlayıcı, uygulayıcı ve sorunları çözümleyici bir Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimlerinde, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda özellikle ağaç işleri endüstrisi ile mobilya sektörü alanında yetişmiş bir mühendis olarak iş bulabilirler. Mezunlar istedikleri takdirde, mesleki faaliyet alanında kendi iş yerlerini de açabilirler.

Bu programı tamamlayan öğrenciler, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvurabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği lisans programı; temel mühendislik kavramları çerçevesinde;

a) Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği ile ilgili problemlere bilimsel yaklaşımlarla çözüm üreten,

b) mesleki faaliyet alanının gerektirdiği teknik ve bilimsel altyapı ile araç ve gereçleri kullanan,

c) öğrendikleriyle analiz, sentez ve yorum yapabilme yeteneği kazanan,

d) kendine güvenen, disiplinli çalışan, mesleki değerlere önem veren ve etik kuralara uyan,

e) alana özgü mevcut bilgi birikimini bilim ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak sürekli güncelleyen ve meslektaşlarıyla edindiği bilgiyi paylaşan,

f) takım çalışması ile disiplinler arası çalışmanın önemini kavrayan ve liderlik vasfına sahip mühendisler yetiştirmeyi amaçlamıştır.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği lisans programı; bir yılda Güz ve Bahar yarıyılları olmak üzere toplam 4 yıl ve 8 yarıyıl olarak kurgulanmış olup her yarıyıl 16 haftadan oluşmaktadır. Programda (her yarıyıl için 30 AKTS kredisi esas alınarak) 240 AKTS karşılığı toplam 57 adet ders bulunmakta olup bunların 44 adedi (Staj dersleri dahil) zorunludur. Seçmeli dersler, her iki yarıyıl için mevcut seçmeli dersler havuzundan tedarik edilir. Programda verilen derslerin tamamı dönemliktir. Programın ikinci ve üçüncü yılında yaz döneminde gerçekleştirilmek üzere, toplam 60 (30+30) iş günü Staj I ve Staj II dersleri yüklenilir. Programın dördüncü yılında güz ve bahar yarıyıllarında Yeterlik Çalışması I ve Yeterlik Çalışması II dersleri yüklenilir ve bitirme projesi bu ders kapsamında gerçekleştirilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketi'nde yer alan Ders Öğretim Planı'nda tanımlanmıştır.

Sınavlar ve Ders Başarı Notları, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre düzenlenir: (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=01_lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=4)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği lisans programının resmi süresi normal şartlarda 16 haftalık 8 yarıyıldan oluşan dört yıldır. Öğrenciler; derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmakla yükümlü olup öğrencilerin katılımı ilgili dersin öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler; teorik derslerin % 70'ine ve uygulamaların % 80'ine katılmak zorundadırlar.

Programı başarıyla tamamlayabilmek için; programda mevcut olan (Staj dersleri dahil 44 adet zorunlu ve 13 adet seçmeli toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü sekiz yarıyılda geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması elde etmek, (5+5 AKTS değerindeki Staj I ve Staj II derslerini yüklenmek suretiyle 30+30 iş günü toplam 60 iş günü ağaç işleri endüstrisi ile mobilya sektöründe faaliyette bulunan bir işletmede başarılı bir staj yapmış olmak), 5+5 AKTS değerindeki Yeterlik Çalışması I ve Yeterlik Çalışması II derslerini yüklenmek suretiyle mesleki faaliyet alanındaki herhangi bir bilimsel veya teknolojik konu hakkında bir bitirme projesi hazırlayıp final sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Bu koşulu sağlayan öğrencilere Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği lisans derecesi verilir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. İlker Usta

iusta@hacettepe.edu.tr

+ 90 312 297 68 85