ECZACILIK PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Yüksek Okulu 1967 yılında kurulmuş ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun 11 Şubat 1971 tarih ve 71-216 sayılı kararı ile ‘Eczacılık Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. Eğitim, başladığı dönemde yabancı dil hazırlık eğitimi ile birlikte 5 yıldır. 1981 yılında yabancı dil hazırlık sınıfı kaldırıldıktan sonra eczacılık eğitimi 2004-2005 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar 4 yıl olarak devam etmiştir. 2005- 2006 Eğitim- öğretim yılı itibariyle ülkemizdeki diğer Eczacılık Fakültelerinde olduğu gibi 5 yıllık programa geçilmiştir.

2015 yılı itibariyle Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans eğitimi Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) tarafından 6 yıl süre ile akredite edilmiştir.

Eğitim dili Türkçe'dir. Öğrenciler, beş yıllık program derslerinde başarılı olduktan sonra mezun olmak için en az 300 AKTS kredisi kazanmış olmalıdır. Eğitim programında teorik derslerin yanı sıra uygulamalı dersler de yer almaktadır. Programda belirtilen temel ve mesleki dersler ile seçmeli dersler, Fakültemiz bünyesinde bulunan Analitik Kimya, Biyokimya, Eczacılık İşletmeciliği, Eczacılık Temel Bilimleri, Farmakognozi, Farmakoloji, Farmasötik Biyoteknoloji, Farmasötik Botanik, Farmasötik Kimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Toksikoloji, Klinik Eczacılık, Radyofarmasi Anabilim Dalları ile Biyofarmasötik ve Farmakokinetik, Kozmetoloji Bilim Dalları ve Üniversitemiz bünyesindeki ilgili Bölümler tarafından verilmektedir. Ayrıca, eğitim programında yer alan ve 5. yılda alınması gereken Eczacılık Alan Yönelme dersleri (Eczane Yönetimi, Eczane Hizmetleri, Endüstriyel İlaç Üretimi, Kalite Güvencesi ve Yönetmelikler) ve Stajlar, Dekanlık koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Fakültemiz zorunlu dersleri arasında bulunan Farmasötik Biyoteknoloji ve Radyofarmasi dersleri ülkemizde sadece sınırlı sayıda Eczacılık Fakültesinde verilmektedir. Staj eğitimleri, ilaç endüstrisi, klinik eczacılık uygulamalarını da içeren şekilde uygulama eczanesi, serbest ve hastane eczaneleri ile çeşitli araştırma merkezleri ve laboratuarlar ve staj yönergesinde belirtilen kurumlarda verilmektedir. Fakültemiz mezunları “eczacı” unvanı alarak mezun olur. Mezunlarımızın diplomaları Sağlık Bakanlığı tarafından da tescil edilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sıhhiye Yerleşkesi'nde yer almaktadır. Fakültemizde 2 tanesi 200 kişilik ve 1 tanesi de 60 kişilik toplam 3 öğrenci anfisi, 4 öğrenci laboratuvarı, 14 araştırma laboratuvarı, 1 bölümlerarası araştırma ve hücre kültürü laboratuvarı, 140 kişilik 1 konferans salonu, 1 seminer salonu, 1 kütüphane ve bilgisayar olanakları, 1 herbaryum ile 1 eczane müzesi yer almaktadır. Ayrıca, Fakültemize bağlı olarak koordine edilen hemodiyaliz çözelti laboratuvarı ve İlaç Zehir ve Bilgi Birimi de bulunmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacılık Fakültesi'ne giriş için ülkemizde ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eğitim almış ve eşdeğerliği kabul edilmiş olmak ve üniversite sınavında (LYS) sayısal alanda (MF-3) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Kayıt ve kabul şartları, ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu'nda belirtilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Eczacılık Fakültesi'nden mezun olmak için öğrencilerin en az 300 AKTS kredi miktarını tamamlaması, bu toplam kredinin en az %25'inin alan içi (en az 67 AKTS) ve dışı (en az 8 AKTS) seçmeli derslerden kazanılması, programın öngördüğü bütün derslerin, uygulamaların, mezuniyet projesi derslerinin ve stajların Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlanması ve en az 2,00 genel akademik ortalamanın sağlanması gereklidir.

(Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yatay ve dikey geçiş için Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3) belirtilen koşulları yerine getirmesi gereklidir. Bu koşulları yerine getiren öğrencilerin programa kabullerine Fakülte ve Üniversite Yönetim Kurulları karar verir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi eğitim programının amacı, hastalıkların teşhis ve tedavisinde ve hastalıklardan korunmada kullanılan kaliteli, etkin ve güvenli ilaçların yaşam döngüsünde tam yetki ile görev ve sorumluluk alan, etik ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyen, toplum yararını gözeten, araştırıcı, sorgulayıcı ve kanıta dayalı uygulama becerisine sahip eczacı yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan eczacılar, eczane açabilir veya hastane eczanesinde, üniversitelerde eğitim-araştırma alanlarında, ilaç ve kozmetik endüstrisinin farklı birimlerinde, ecza depolarında, araştırma-geliştirme merkezlerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, analiz laboratuarlarında, ilaç ve zehir bilgi merkezlerinde, hücre ve kök hücre tedavi merkezlerinde, radyofarmasi laboratuarlarında, tıbbi cihazla ilgili onaylanmış kuruluşlar, sözleşmeli araştırma kurumları, ilaç danışmanlık şirketleri ve meslek örgütlerinde görev alır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program, teorik ve uygulamalı dersler, mezuniyet projesi ile stajlardan oluşmaktadır. Derslerin %75'i zorunlu, %25'i seçmelidir. Seçmeli dersler, alan içi (%90) ve alan dışı (%10) derslerden oluşmakta ve eğitimin 2. yarıyılında başlamaktadır. 1.yarıyılda 2 AKTS; 2. yarıyılda 7 AKTS ve 4. yarıyılda 2 AKTS olmak üzere en az 11 AKTS'lik alan dışı seçmeli ders alınır. Alan içi seçmeli dersler ise, 3. yarıyılda 3 AKTS, 4. yarıyılda 3 AKTS, 5. yarıyılda 4 AKTS, 8.yarıyılda 4 AKTS, 9.yarıyılda 9 AKTS olmak üzere alınması gereken 2'şer ulusal kredilik seçmeli dersler ile 9.yarıyılda alınması gereken 2 adet 4'er ulusal kredilik yönelme derslerinden (Eczane Hizmetleri, Eczane Yönetimi, Endüstriyel İlaç Üretimi, Kalite Güvencesi ve Yönetmelikler) oluşur. Stajlar, klinik eczacılık uygulamalarını da içeren şekilde uygulama eczanesi, serbest ve hastane eczanelerinde; ilaç endüstrisi, çeşitli araştırma merkezleri ve laboratuarlar ile staj yönergesinde belirtilen kurumlarda yapılmaktadır. Öğrenci, 8.yarıyılda programda yer alan Hastane Eczanesi Stajı I, Endüstri Stajı veya Kurum Stajı derslerinden birini seçmek zorundadır; 10. yarıyılda ise Hastane Eczanesi Stajı II veya Serbest Eczane Stajı derslerinden birini seçmelidir. Programda yer alan dersler dönemlik olup, sadece Staj I ve Staj III dersleri yıllık derslerdir. Mezuniyet Projesi Dersi II ve Farmasötik Bakım II dersleri için ön koşul bulunmaktadır. Programın ilk üç yarıyılında yer alan dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verirken, dördüncü yarıyıldan itibaren alınan dersler alana ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Eczacılık Fakültesi'nde sınavlar, ara sınavlar, genel sınavlar, bütünleme sınavları ve mazeret sınavlarından oluşmaktadır. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten en az 50 notunu (100 üzerinden) alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az % 40, en çok % 60 olabilir.

(Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği: (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Eczacılık Fakültesi'nden mezun olmak için öğrencilerin toplam 300 AKTS kredi miktarını tamamlaması, bu toplam kredinin en az %25'ini alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanması, programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları, mezuniyet projesi dersi ve stajları, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlanması ve en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlaması gereklidir.

(Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği http://www.oid.hacettepe.edu.tr)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Terken BAYDAR

Dekan

E-Posta: eczdekan@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 3051088 +90 312 3108831

Faks: +90 312 311 47 77

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sıhhiye 06100 Ankara

Web Adresi: http://www.eczacilik.hacettepe.edu.tr/