MADEN MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Ülkemizdeki Maden Mühendisliği Bölümleri arasında seçkin bir yere sahip olan bölümümüz, madenlerin işletilmesi ve zenginleştirilmesi konularında bilgi sahibi, bilgisayar kullanabilen ve sosyal niteliklere sahip mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölümümüzde Cevher Hazırlama ve Maden İşletme anabilim dalları mevcut olup bölümün öğretim dili İngilizce'dir.

Maden mühendisliği disiplini ve ilgi alanının geniş olması nedeniyle, bölümde öğrencilerin istediği konularda daha çok bilgilendirilmesini sağlayan seçmeli dersler bulunmaktadır. Ayrıca, kuramsal dersler ile birlikte laboratuvar uygulamalarına da ağırlık verilmektedir. Her biri 20 iş günü olan iki yaz stajının yapılması bütün öğrenciler için zorunludur.

Bölümümüzde, maden işletme, kaya mekaniği, mermer teknolojileri, havalandırma, cevher hazırlama ve kimyasal analiz laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda bütün testler standartlara uygun bir şekilde yapılmakta olup cevher hazırlama testleri, yeraltı ve yerüstü maden işletmeleri ve tüneller ile ilgili çeşitli hizmetler verilebilmektedir. Ayrıca, Bölümümüzde lisans öğrencilerinin kullanımına sunulmuş olan tam donanımlı bir bilgisayar laboratuvarı da bulunmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa kabul edilebilmek için ortaöğretim eğitimini tamamlamış ve ulusal üniversite sınavında (www.osym.gov.tr) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Bölümümüzü kazanan öğrencilere Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından İngilizce Yeterlilik Sınavı yapılmaktadır. Bu sınavda yeterli bulunan öğrenciler direkt olarak lisans programlarına başlayabilirler. Yeterli olmayan öğrenciler ise dinleme, okuma, yazma ve konuşma yeteneklerini geliştiren yoğunlaştırılmış İngilizce eğitiminin olduğu bir hazırlık programına başlarlar. Bu hazırlık döneminde başarılı olan öğrenciler de lisans eğitimlerine başlayabilirler.

Hacettepe Üniversitesinin fakülte/yüksekokullarında uygulanan programlar arasında (kurum içi) ve yurt içi-yurt dışındaki diğer üniversitelerden (kurum dışı) Hacettepe Üniversitesi'nin eşdeğer programlarına, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre geçiş yapılabilir. Geçişlere ve ders muafiyetlerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Kurumlar arası geçişler, lisans programları için sadece güz yarıyılında ön lisans programları için güz-bahar yarıyıllarında, kurum içi geçişler lisans ve ön lisans programları için güz yarıyılında gerçekleştirilir (http://www.oid.hacettepe.edu.tr - Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program müfredatında mevcut olan toplam derslerden toplam 159 ulusal kredi toplamak (240 AKTS kredisi), 4,00 üzerinden en az 2,00 not ortalamasına sahip olmak (http://www.oid.hacettepe.edu.tr - Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği) ve toplam 40 iş günü zorunlu stajı yapmak mezuniyet için gerekli koşullardır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesinin fakülte/yüksekokullarında uygulanan programlar arasında (kurum içi) ve yurt içi-yurt dışındaki diğer üniversitelerden (kurum dışı) Hacettepe Üniversitesi'nin eşdeğer programlarına, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre geçiş yapılabilir. Geçişlere ve ders muafiyetlerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Kurumlar arası geçişler, lisans programları için sadece güz yarıyılında ön lisans programları için güz-bahar yarıyıllarında, kurum içi geçişler lisans ve ön lisans programları için güz yarıyılında gerçekleştirilir (http://www.oid.hacettepe.edu.tr - Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Avrupa Kredi Transfer Sistemine dahil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bilim, teknoloji ve kişisel birikimlerden yararlanarak genel ve ülkemiz madencilik sektörü ile ilgili sorunları bilimsel ve mühendislik bakış açısıyla çözebilen, bilgiye ulaşan ve bilgiyi üretip bunu paylaşan, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, mesleki etik kurallarına saygılı, girişimci, yeniliğe açık, ulusal ve uluslararası alanda saygınlığı yüksek, çevresi ile uyumlu ve iletişim becerilerine sahip nitelikli maden mühendisleri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız, başta kömür ve metal madenlerinde olmak üzere her türlü maden işletmelerinde, cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde, çimento sanayinde, çeşitli ulaşım tünellerinin açılmasında, taş-mermer ocak ve fabrikalarında, kum ve çakıl ocaklarında ve seramik endüstrisinde, proje ve fizibilite hazırlayan mühendislik-müşavirlik bürolarında iş bulabilmektedirler. Mezunlarımızın ayrıca, Kanada, Avustralya ve Güney Afrika gibi madencilik alanında gelişmiş ülkelerde de iş bulmaları söz konusudur.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Maden Mühendisliği Bölümü lisans programı sekiz yarıyıldan oluşmaktadır. Programın ilk beş yarıyılında temel ve dalı ile ilgili mühensilik dersleri, son üç yarıyılında ise öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yönelik olan mesleki ağırlıklı seçmeli dersler bulunmaktadır. Beşinci ve yedinci yarıyıllarda minimum 3 adet teknik dışı seçmeli dersin (Minimum 7 ulusal ve 9 AKTS krediye sahip) alınması zorunludur. Teknik dışı seçmeli dersler; Edebiyat, Eğitim, Güzel Sanatlar, Hukuk, İletişim ve İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerine ait bölümler tarafından açılmış tüm dersler ile Maden Mühendisliği programı dışında Mühendislik ve Fen Fakültesi bölümleri tarafından açılmış mevzuat, hukuk, etik, işletme, ekonomi vb. sosyal konulu derslerdir.

Programda, her yarıyılda 30 AKTS'lik olmak üzere toplam 240 AKTS'lik ders bulunmaktadır. Bu derslerin arasında temel mühendislik dersleri, meslek bilgisinin verildiği zorunlu dersler, mesleki seçmeli dersler ve genel kültür/sosyal konulu (teknik dışı) seçmeli dersler bulunmaktadır. Programdaki tüm derslerin %10'u seçmeli statüsündedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri/görevlileri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.oid.hacettepe.edu.tr - Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Maden Mühendisliği lisans programından mezun olmak için en az 159 ulusal (240 AKTS) krediyi tamamlamak, dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama (http://www.oid.hacettepe.edu.tr - Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği) elde etmiş olmak ve toplamı 40 iş günü zorunlu yaz stajları yapmak gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Zafir EKMEKÇİ

Bölüm Başkanı

E-Posta: zafir@hacettepe.edu.tr

Tel: +90312 2977600

Fax: +90312 2992155

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara.

Web Adresi: http://www.maden.hacettepe.edu.tr/