JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Lisans eğitim – öğretim programı 1968 yılında 5 yıllık olarak başlatılmış, 1969 yılında ise 6 yıla çıkarılmıştır. 6 yıllık program, üniversitelerde yapılan değişiklikle bölümün Mühendislik Fakültesine bağlanmasına kadar, 1973 yılına kadar sürdürülmüştür. Bu sürede “Yüksek Mühendislik” derecesi ve Jeoloji Mühendisliği (Maden) ünvanıyla diplomalar verilmiştir. 1973 yılından itibaren ise 4 yıllık lisans eğitimine geçilmiştir. Başlangıçta maden aramalarına ve değerlendirilmesine yönelik eğitim uygulanması nedeniyle diplomalara yazılan (Maden) kelimesi ve Jeoloji mühendisliği (Hidrojeoloji) diplomasındaki Hidrojeoloji kelimeleri ilerleyen yıllarda uygulanan eğitim-öğretim programında yapılan değişikliklere bağlı olarak 1997 yılında diplomalardan kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra diplomalarda “Jeoloji Mühendisliği Programı”ndan ve “Hidrojeoloji Mühendisliği Programı”ndan mezun olunduğu belirtilmiştir.

1983 yılında başlatılan 1/3 oranındaki yabancı dille eğitimden 2006 yılında vazgeçilerek yeniden Türkçe eğitime geçilmiştir. Eğitim-öğretime başlanılan 1968 yılından 2009 yılına kadar öğrencilerimiz zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı okumuşlardır. Yabancı dil hazırlık isteğe bağlı olarak devam etmektedir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, X-RF, X-RD, Su kimyası, Çevresel Trityum, LA ICP-MS, Duraylı İzotop, Mikroskop, İncekesit-parlatma, Mineral mikroanaliz, Kırma-öğütme ve kil ayırma, Paleontoloji, Jeohidroloji, Yeraltısuyu izleme, Coğrafi Bilgi Sistemi, Mobilize Alan Araştırma-GeoProbe, kömür teknolojileri ve petrografisi, kayaç ve toprak mekaniği gibi kapsamlı laboratuvar olanaklarıyla, çağdaş eğitim ve araştırma alt yapısına sahiptir.

Jeoloji Mühendisliği Programı'nın eğitim programları temel mühendislik dersleri ile temel meslek derslerinin dengeli bir dağılımından oluşmaktadır. Eğitim programındaki dersler mühendislik uygulama alanlarındaki çağdaş gelişmeler dikkate alınarak sürekli biçimde yenilenmektedir. Öğrencilerin disiplinler arası yetkinliğe sahip olabilmeleri ve özel ilgi alanlarında kendilerini geliştirebilmeleri için eğitim programında teknik ve teknik dışı seçmeli derslere büyük ağırlık verilmiştir. Bunların yanı sıra, çağdaş mühendislik eğitiminin bir gereği olarak işletme-ekonomi ve sosyal bilimler alanındaki dersler de eğitim programının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Esnek eğitim programı öğrencinin 4 yıllık eğitimini daha kısa sürede bitirebilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, başarılı öğrencilerin eğitim sürelerinin bir yarıyıllık bölümünü seçkin Avrupa üniversitelerinin ilgili bölümlerinde sürdürmelerine olanak sağlanmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavla sayısal puan türü ile öğrenci kabul edilir.

Hacettepe Üniversitesinin fakülte/yüksekokullarında uygulanan programlar arasında (kurum içi) ve yurt içi-yurt dışındaki diğer üniversitelerden (kurum dışı) Hacettepe Üniversitesi'nin eşdeğer programlarına, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre geçiş yapılabilir. Geçişlere ve ders muafiyetlerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Kurumlar arası geçişler, lisans programları için sadece güz yarıyılında ön lisans programları için güz-bahar yarıyıllarında, kurum içi geçişler lisans ve ön lisans programları için güz yarıyılında gerçekleştirilir (bknz. http://www.oid.hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği dahilinde Jeoloji Mühendisliği Eğitim-Öğretim Programından mezun olabilmek için aşağıdaki koşulları sağlanmalıdır.

 1. Mezuniyet için ortak zorunlu dersler dahil 163 yerel kredi'nin, 240 AKTS'nin kazanılmış olması gereklidir.
 2. Ortak zorunlu dersler dahil olmak üzere 128 yerel krediyi; 174 AKTS'yi sağlayan programdaki zorunlu dersler başarılmış olmalıdır.
 3. En az iki ders olmak üzere mezuniyet için en az 4, en fazla 11 yerel krediyi; en az 6 en fazla 21 AKTS'yi sağlayacak teknik dışı seçmeli ders başarılmış olmalıdır.
 4. Başarılan teknik dışı seçmeli derslerden en az 1 ders işletme veya ekonomi alanından olmalıdır.
 5. Mezuniyet için başarılan teknik ve teknik dışı seçmeli derslerin toplam yerel kredisi en az 35; toplam AKTS'si ise en az 66 olmalıdır.
 6. Zorunlu staj 30 iş günü olarak başarılı olarak tamamlanmalıdır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Jeoloji Mühendisliği Eğitim-Öğretim programına, Hacettepe Üniversitesinin fakülte/yüksekokullarında uygulanan programlar arasında (kurum içi) ve yurt içi-yurt dışındaki diğer üniversitelerden (kurum dışı) Hacettepe Üniversitesi'nin eşdeğer programlarına, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre geçiş yapılabilir. Geçişlere ve ders muafiyetlerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Kurumlar arası geçişler, lisans programları için sadece güz yarıyılında ön lisans programları için güz-bahar yarıyıllarında, kurum içi geçişler lisans ve ön lisans programları için güz yarıyılında gerçekleştirilir (http://www.oid.hacettepe.edu.tr, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Avrupa Kredi Transfer Sistemine dahil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Evrensel değerleri ilke edinen, bilim ve teknolojiden yararlanan, yerbilimleriyle ilgili problemleri bilimsel ve mühendislik bakış açısıyla çözebilen, bilgiye ulaşan ve bilgiyi üretip bunu paylaşan, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, mesleki etik kurallarına saygılı, girişimci, yeniliğe açık, ulusal ve uluslararası alanda saygınlığı yüksek olan mühendis ve araştırmacılar yetiştirmek programın eğitim amacıdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Jeoloji mühendisliği programı mezunlarımızın önemli bir bölümü TPOA, DSİ, İller Bankası, MTA, Karayolları Genel Müdürlüğü, EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belediyeler, vb gibi kamu kurumlarında, çeşitli ölçekteki, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında çalışmaktadır. Ayrıca, meslek yaşamlarını akademide sürdürmek isteyen mezunlarımız kolaylıkla yurt içi ve dışı üniversitelerce kabul görmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Jeoloji Mühendisliği Eğitim-Öğretim Programında seçmeli derslerin toplam derslere oranı %30'dur. Ortak zorunlu dersler 16 AKTS, Zorunlu Bölüm dışı dersler 40 AKTS ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü tarafından verilen zorunlu dersler ise 113 AKTS'dir. Programda 2. yarıyıldan itibaren teknik dışı seçmeli ders alınabilmekte olup, teknik seçmeli dersler ise 5. yarıyıldan itibaren alınabilmektedir. Programda teknik seçmeli dersler Jeoloji ve Hidrojeoloji programında açılmış olan tüm dersler ile Mühendislik ve Fen Fakültesinin diğer bölümleri tarafından açılmış olan teknik dersler olarak yer alırken, teknik dışı seçmeli dersler ise Edebiyat, Eğitim, Güzel Sanatlar, Hukuk, İletişim ve İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerine ait bölümler tarafından açılmış tüm dersler ile Jeoloji ve Hidrojeoloji programları dışında Mühendislik ve Fen Fakültesi bölümleri tarafından açılmış mevzuat, hukuk, etik, işletme, ekonomi vb. sosyal konulu dersler olarak yer almaktadır. 8 AKTS'lik 30 günlük staj programda yer almaktadır. Programda ilk dört yarıyılda verilen dersler mühendislik temel dersleri ile alan temel dersleri üzerinde yoğunlaşırken, daha sonraki dönemlerde seçmeli derslerle öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir. Programda aşağıdaki dersler için ön koşul tanımlanmıştır.

DERSİN KODU VE ADI

ÖN KOŞUL TANIMI

JEO266 PETROGRAFİ

JEO265 MİNERALOJİ dersinden başarılı olmak

JEO263 YAPISAL JEOLOJİ

JEO152 FİZİKSEL JEOLOSİ II dersinden başarılı olmak

JEO302 JEOLOJİK HARİTA ALMA ÇALIŞMASI

JEO359 SAHA JEOLOJİSİ dersinden başarılı olmak

JEO359 SAHA JEOLOJİSİ

JEO152 FİZİKSEL JEOLOJİ II dersinden başarılı olmak

JEO452 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ

JEO357 KAYAÇ MEKANİĞİ veya JEO358 TOPRAK MEKANİĞİ derslerinden en az birisinden başarılı olmak

JEO456 TASARIM VE PROJELENDİRME-II

JEO455 TASARIM VE PROJELENDİRME-I

JEO464 YERALTI JEOLOJİSİ

JEO263 YAPIRAL JEOLOJİ dersinden başarılı olmak

JEO480 PETRO EOLOJİSİ JE263 YAPISAL JEOLOJI, JEO264 SRAT.-SED. ve JEO266 PETROGAFİ derslerinden başarılı olmak

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.oid.hacettepe.edu.tr)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği dahilinde Jeoloji Mühendisliği Eğitim-Öğretim Programından mezun olabilmek için aşağıdaki koşulları sağlanmalıdır.

 1. Mezuniyet için ortak zorunlu dersler dahil 163 yerel kredi'nin; 240 AKTS'nin kazanılmış olması gereklidir.
 2. Ortak zorunlu dersler dahil olmak üzere 128 yerel krediyi; 174 AKTS'yi sağlayan programdaki zorunlu dersler başarılmış olmalıdır.
 3. En az iki ders olmak üzere mezuniyet için en az 4, en fazla 11 yerel krediyi; en az 6 en fazla 21 AKTS'yi sağlayacak teknik dışı seçmeli ders başarılmış olmalıdır.
 4. Başarılan teknik dışı seçmeli derslerden en az 1 ders işletme veya ekonomi alanından olmalıdır.
 5. Mezuniyet için başarılan teknik ve teknik dışı seçmeli derslerin toplam yerel kredisi en az 35; toplam AKTS'si ise en az 66 olmalıdır.
 6. Zorunlu staj 30 iş günü olarak başarılı olarak tamamlanmalıdır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Mehmet EKMEKÇİ (Bölüm Başkanı)

e-mail: ekmekci@hacettepe.edu.tr

tel: +90(312)2977700

Prof.Dr. Reşat ULUSAY (Bologna Koordinatörü)

e-mail: resat@hacettepe.edu.tr

tel: +90(312)2977700