KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI (İNG.)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Kimya Mühendisliği Bölümü, 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi'nin ilk bölümlerinden biri olarak kurulmuştur. Önceleri Fen ve Mühendislik Fakültesi bünyesindeyken, 1971 yılında Kimya Fakültesi'nin kurucu iki bölümünden biri olarak eğitim dünyasındaki yerini almıştır. İlk mezunlarını transfer öğrencilerle 1969 yılında veren Bölümümüz, Kimya Yüksek Mühendisliği programı ilk mezunlarını 1972 yılında, Kimya Mühendisliği doktora programı ilk mezununu ise 1975 yılında vermiştir. Kimya Mühendisliği Bölümü, yükseköğretim ile ilgili yeni yasa uyarınca 1983 yılında Mühendislik Fakültesi'ne katılmış ve bu tarihten sonra yine aynı yasa uyarınca Proses ve Reaktör Tasarımı, Temel İşlemler ve Termodinamik ve Kimyasal Teknolojiler olmak üzere üç anabilim dalında yapılanmıştır. Bölümün akademik kadrosunda halen 10 profesör, 2 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 3 uzman ve 17 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Özgün ve işlevsel bir mimariye sahip olan kendi binasına 1987 yılında taşınan Bölümün eğitim yaptığı bu bina proses mühendisliği için özel olarak tasarlanmış olup, “interaktif” bir organizasyona sahiptir. Birinci sınıf öğrencisi ile en kıdemli öğretim üyesi aynı mekanda aynı imkanlarla birbirlerini görerek etkileşimde bulunabilmektedir. 1 ana bina ve 1 ek binadan oluşan Bölümümüzde 1 adet kimya mühendisliği öğrenci laboratuvarı, tüm lisans öğrencilerinin görmelerine ve çalışmalarına açık olan 22 adet ileri araştırma laboratuvarı, 1 adet merkezi analiz laboratuvarı, 9 derslik, 1 kütüphane, 2 adet bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. Bölümümüzde 1997 yılında eğitim dili % 100 ingilizce olan eğitim-öğretime geçilmiştir.

Yaptığı araştırma ve yayınlarla ulusal ve uluslararası düzeyde kabul ve takdir gören Bölümümüz, klasik kimya mühendisliği ders ve uygulamalarının yanısıra, ülkemizin gelişmesine büyük katkı sağlayacak Biyoteknoloji, Polimer Bilimi ve Teknolojisi ve Malzeme Bilimi ve Teknolojisi alanlarından birisinde uzmanlık kazanılan derslerle ve Bilgisayar Programlama, Kalite Yönetimi ve Verimlilik, Çevre ve Güvenlik Mühendisliği gibi çağdaş kavramların özümsenmesine yönelik ders ve uygulamaların da yer aldığı bir eğitim programıyla mesleklerinde lider konumunda kimya mühendisleri yetiştirmektedir. 2020 yılına kadar MÜDEK akreditasyonunu alan Bölümümüzde, ayrıca öğrencilerimize yan dal yapma, Erasmus+ ve AISEC gibi öğrenci değişim programlarıyla Almanya ve Polonya gibi Avrupa ülkelerinde eğitim alma ve yurtdışında staj yapma olanakları da sunulmaktadır.

Bölümümüz dört yılda bir düzenlenen Ankara Kimya Mühendisliği Bölümleri Birlikteliği, her yıl düzenlenen H.Ü. Kimya Mühendisliği Bölümü Cantürk Alagöz Başarı Ödülleri, Prof. Dr. Abdurrahman Tanyolaç Genç Mühendisler için Yaratıcı Girişimcilik Proje Yarışması Ödülleri, Proses Tasarımı Proje Yarışması Ödülleri, Mezun Paneli ve her hafta düzenlenen Perşembe Seminerleri gibi aktivitelerle de adından sıkça söz ettirmektedir. Bölümümüzde her yıl düzenlenen Mezunlar Günü ile eski ve yeni mezunlar kaynaştırılarak hem birbirleriyle hem de Bölümümüzle olan ilişkilerinin güçlendirilmesi ve sürekliliği amaçlanmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa kabul edilebilmek için ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında MF puan türünde yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Hacettepe Üniversitesi'nin ilgili yönetmelik ve yönergelerine http://www.oid.hacettepe.edu.tr adresinden ve sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Kimya Mühendisliği Lisans derecesini elde etmek için 240 AKTS'yi tamamlamış olmak, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne göre dörtlük not sisteminde en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak, seçmeli paket programlardan en az biri(Alan İçi Seçmeli III+Alan İçi Seçmeli IV+Alan İçi Seçmeli V)ni tamamlamış olmak ve 30 iş günü staj yapmış olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi'nin diğer bölümlerinden (kurum içi) ve yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üniversitelerden (kurum dışı) Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'ne, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yatay geçişler yapılabilir. Yatay geçişlere ve ders muafiyetlerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Kurumlar arası yatay geçişler, lisans programları için sadece güz yarıyılında ön lisans programları için güz-bahar yarıyıllarında, kurum içi yatay geçişler lisans ve ön lisans programları için güz yarıyılında gerçekleştirilir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ne dahil üniversiteler arasında yapılacak yatay geçişler ve alınan derslerin transferi Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esaslar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'ne dikey geçiş yapabilmek için ÖSYM tarafından düzenlenen Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girilmiş olması gerekir. Dikey geçişler belirlenen kontenjanlara göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Mesleğinin üretim, projelendirme, tasarım, yönetim, araştırma, geliştirme ve eğitim alanlarında başarılı hizmetler verebilen, ulusal ve uluslararası platformlarda toplum yararına yeni teknolojiler geliştirip, sorunlara gerçekçi, sürdürülebilir ve girişimci çözümler üretebilen, mesleki ve kişisel gelişimini çevre, sağlık, ekonomi, kalite, iş güvenliği ve etik konularına da önem vererek sürekli yenileyebilen, mesleğinde hızlı bir gelişme gösteren Biyoteknoloji, Polimer Bilimi ve Teknolojisi ile Malzeme Bilimi ve Teknolojisi konularının en az birinde bilgilendirilmiş mühendisler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Kimya mühendislerinin çalışma alanları genel olarak kimya ve petrokimya endüstrisi, petrol rafineleri, ilaç ve biyoteknoloji, plastik, doğal ve sentetik elyaf, gıda ve içecek, temizlik ürünleri, yakıt ve enerji, atık arıtımı, kağıt, otomotiv, elektronik, boya, cam, seramik, sondaj ve tetkik, metal ve kaplama, proses kontrol, medikal enstrümanlar ve yapay organlar, teknik satış, danışmanlık, eğitim ve araştırma, finans, kamu sektörü ve üniversiteler şeklinde sıralanabilir. Mezunlarımız, ürün-üretim yönetimi, araştırma-geliştirme, proses tasarımı ve optimizasyon, fabrika organizasyonu ve işletme, kalite güvence, güvenlik ve çevre yönetimi, teknik satış, servis ve pazarlama, yönetim, iş güvenliği uzmanlığı, kalite ve iş güvenliği danışmanlığı gibi alanlarda aktif olarak çeşitli pozisyonlarda (işveren, akademisyen, kamu ve özel sektörde yönetici, fabrika müdürü, baş mühendis, mühendis, vb.) çalışmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'ndeki eğitimin ilk yılında; bir yandan Kimya Mühendisliği'nin temel kavramları öğretilirken, bir yandan da Fizik, Kimya ve Matematik gibi temel bilim dersleri verilir. Öğrenciler ikinci yarıyıldan itibaren uygulamaya yönelik Kimya derslerini analitik bir yaklaşımla alırken, Kütle ve Enerji Denklikleri, Kimya Mühendisliği Termodinamiği, Akışkanlar Mekaniği gibi meslek dersleri ile de tanıştırılmaktadırlar. Isı Aktarımı, Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği, Reaktör Tasarımı, Kütle Aktarımı, Kimyasal Proses Endüstrileri gibi Kimya Mühendisliğinin çekirdek derslerinden oluşan üçüncü yılı takiben, lisans eğitiminin son yılı olan dördüncü yılda Transport Teorisi, Proses Kontrol derslerinin yanısıra öğrencilerin bilgilerini sentezleyebileceği ve teknik/bilimsel rapor yazma becerilerinin kazandırılacağı Proje Planlama ve Organizasyon, Kimya Mühendisliği Tasarımı ve Kimya Mühendisliği Laboratuvarı derslerine ağırlık verilir. Öğrencilere eğitimlerinin üçüncü ve dördüncü yıllarında programdaki zorunlu derslere ek olarak, Kimya Mühendisliği'nin geniş yelpazesi içinde yer alan konuların oluşturduğu alan içi seçmeli dersler sunulur. Program; İktisada Giriş, İşletmeciliğe Giriş, Mühendislik Ekonomisi, İstatistik, Teknik Çizim, Ayırma İşlemleri, Mühendisler İçin Ürün Geliştirme ve Pazar Analizi, Mühendisler İçin Hukuk, Kimya Mühendisliğinde Yenilikçilik Yönetimi gibi alan içi ve dışı seçmeli derslerle de zenginleştirilmiştir. Dördüncü yılda öğrenciler, meslekteki bilgi ve algılama düzeylerini bir Araştırma Geliştirme Projesi ile geliştirmeleri ve projeyle ilgili deneylerini Bölümün zengin ve çok amaçlı laboratuarlarında yapmaları konusunda teşvik edilir. Programda yer alan Kalite Yönetimi ve Verimlilik, Çevre ve Güvenlik gibi çağdaş kavramların özümsenmesine yönelik dersler ile bu dersler kapsamında düzenlenen sertifika programlarıyla öğrencilere sertifikalar verilir. Ayrıca öğrencilere Biyoteknoloji, Polimer Bilimi ve Teknolojisi ve Malzeme Bilimi ve Teknolojisi alanlarından birisinde uzmanlık kazandıkları üç ayrı alan içi seçmeli ders paketi sunulur. 30 iş günlük zorunlu staj ile pratik bilgi pekiştirilir. Öğrencilerin mezuniyetleri için toplam 240 AKTS'lik ders almaları gerekmektedir. 240 AKTS'nin 187 AKTS'sini zorunlu ve ortak zorunlu dersler, 53 AKTS'sini seçmeli dersler (30 AKTS alan içi seçmeli, 23 AKTS alan dışı seçmeli (UNI 101 dersi dahil)) oluşturmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olmak için en az 240 AKTS'lik krediyi tamamlamış olmak, 30 iş günü staj yapmış olmak, seçmeli paket programlardan en az biri(Alan İçi Seçmeli III+Alan İçi Seçmeli IV+Alan İçi Seçmeli V)ni tamamlamış olmak ve en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamış olmak gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Zümriye Aksu

Bölüm Başkanı

E-posta: zaksu@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 74 00

Faks: +90 312 299 21 24

Adres: Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Beytepe/Ankara

Web Adresi: http://www.cheng.hacettepe.edu.tr/