İSTATİSTİK PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

İstatistik Lisans Programı'nın amacı, matematiksel temellere dayanan istatistik kuram ve yöntemleri yanında, Yöneylem Arastirmasi, Risk Analizleri, Aktüerya Bilimleri, Kalite Yönetimi, Bilgisayar Bilimleri ve istatistik Bilgi Sistemleri gibi teknik alanlardaki bilgiler ile sosyal ve idari bilimlere ait temel bilgileri öğrencilere en iyi biçimde aktarmak ve ilgili uygulama alanlarında ortaya çıkacak sorunlara bilimsel çözümler getirebilecek niteliklere sahip bireyler yetistirmektir. Doğal olarak bu programın ikinci bir amacı da istatistik alanında arastirmacı ve eğitim elemanı olarak yetişmek isteyenlere sağlam bir temel hazırlamaktır. İstatistik Lisans Programı'nın genel yapısı yukarıda verilen amaç çerçevesinde oluşmuş ve biçimlenmiştir. Buna göre, zorunlu ders grubunda Matemetik, istatistik Kuramı ve Yöntemleri, Yöneylem Araştırması ve Bilgisayar Programlama alanlarındaki dersler ile ingilizce dersleri bulunmaktadir. Mezuniyet için gerekli 240 kredi gereklidir. İstatistik Lisans Programındaki seçmeli ders grubunda, İstatistik Bölümü'ndeki anabilim dalları ile doğrudan ilgili Uygulamalı İstatistik, İstatistik Teorisi, Yöneylem Araştırması, Olasılık ve Olasılıksal Süreçler, İstatistiksel Bilgi Sistemleri ve Risk Analizi alanıyla ilgili derslere yer verilmiştir. Seçmeli Sosyal Dersler gurubu içerisinde ise İktisat, Sosyoloji, Felsefe ve İşletme dersleri bulunmaktadır. Çağdaş eğitim sistemlerinde, fen bilimleri dallarında öğrenim gören öğrencilerin sosyal bilim dallarından da yeter sayıda ders almaları önerilmektedir. Bu görüşten hareketle, öğrencilere, "Seçmeli Sosyal Dersler" grubu içerisinden İktisat, Sosyoloji, Felsefe ve isletme derslerini alma olanağı verilmiştir. Bu dersler ilgili bölümler tarafından verilecektir. İstatistik Lisans Programı'nın en önemli özelliği, öğrencilerin kendi ilgi alanları ile ilgili istatistik meslek derslerini, yan dal derslerini ve sosyal dersleri seçebilmelerine olanak tanımasıdır. Öğrenciler istedikleri alana yönelme şansına ve özgürlüğüne sahip olacaklardır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

İstatistik Bölümüne kabul edilebilmek için üniversiteye giriş sınavında matematik alanından yeterli taban puanı almış olmak gerekmektedir.

http://www.osym.gov.tr

http://www.oid.hacettepe.edu.tr

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Toplam mezuniyet ders kredisi 240 AKTS-149 Ulusal

Mezuniyet zorunlu ders kredisi 135 AKTS- 95 Ulusal (Ortak Zorunlu Dersler dahil)

Mezuniyet seçmeli ders kredisi 105 AKTS- 54 Ulusal

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yatay/Dikey Geçiş ve değişim öğrencileri için ders muafiyetleri H.Ü Önlisans,Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Ayrica ders eşdeğerlikleri ise bölüm tarafından belirlenir ve Fen Fakültesi tarafından onaylanır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Matematiksel temellere dayanan istatistik kuram ve yöntemleri yanında, Yöneylem Araştırması, Risk Analizleri, Aktüerya Bilimleri, Kalite Yönetimi, Bilgisayar Bilimleri ve İstatistiksel Bilgi Sistemleri gibi alanlarda araştırma-geliştirme yapabilecek İstatistikçiler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bankalar, Bakanlıklar, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Kamu İhale Kurumu, RTÜK, Araştırma şirketleri, AR-GE yapan şirketler, Yazılım şirketleri, TÜİK, TÜBİTAK, Sigorta şirketleri, Kalkınma Ajansları,

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Mezuniyet için gerekli 240 AKTS'nin, 132 AKTS'si zorunlu, 108 AKTS'si ise seçmeli'den oluşur.

Alan içi seçmeli derslerin oranı: % 67

Alan dışı seçmeli derslerin oranı: % 33

Öğrenciler bölüm dışından Ekonomi, Felsefeye Giriş, İşletme ve Sosyoloji derslerini de alabilirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri her ders için hazırlanan bilgi paketinde yer almıştır. Değerlendirme notları ise H.Ü Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği'nde yer aldığı gibi uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Toplam mezuniyet ders kredisi 240 AKTS

kredilerini tamamlamış ve en az 2.00 akademik ortalamayı sağlamış olması gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı: Prof. Dr.Özgür YENİAY

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 06800 Beytepe Ankara

Tel: 0 (312) 297 79 00

e-mail: yeniay@hacettepe.edu.tr

Fax: 0 (312) 297 79 13