SAĞLIK YÖNETİMİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Sağlık İdaresi Yüksekokulu dünyadaki sağlık yönetimi gelişim ve değişim sürecine paralel olarak 1963 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuştur. Daha sonra Hastane İdaresi Yüksekokulu kurulmuş ve 1975 yılına kadar lisansüstü eğitim vermiştir. Daha sonra Lisans programı da açılarak okulun adı “Sağlık İdaresi Yüksekokulu” olarak değiştirilmiştir. Sağlık Bakanlığına bağlı okul ile Hacettepe Üniversitesine bağlı okul, 1982 yılında tek bir okul olarak Hacettepe Üniversitesi içinde birleştirilmiştir. 2006 yılında ise İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'ne (İİBF) “Sağlık İdaresi Bölümü” olarak bağlanmıştır. T.C. YÖK Başkanlığı, Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu'nun 16.11.2016 tarihli toplantısında, 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ile 7/h maddeleri uyarınca, İİBF bünyesinde yer alan Sağlık İdaresi bölümü adının "Sağlık Yönetimi" olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

Sağlık Yönetimi Bölümü, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yaparak, sağlık hizmetlerinin ve kuruluşlarının yönetimine ilişkin bilgi birikimini geliştirmekte, bu alanda Türkiye'de ilk ve öncü olma özelliğini korumaktadır. Sağlık Yönetimi Bölümünü başarı ile tamamlayan ve mezun olan öğrenciler genel sağlık yönetimi yanında başta hastaneler olmak üzere kamu ve özel sektörde çok geniş bir hizmet alanında idari, mali ve teknik işlerden sorumlu orta ve üst düzey yönetici olarak istihdam edilme potansiyeline sahiptir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa kabul edilebilmek için üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak, sınavları başarmak gerekir. Program TM-1 puan türünden öğrenci kabul etmektedir.

Ayrıntılı bilgi için;
http://www.oid.hacettepe.edu.tr

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programdan mezun olmak için en az 240 AKTS kredisi kazanmış olmak gerekmektedir. Ayrıca programda 14 haftalık staj uygulaması mevcuttur.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

28 Eylül 2012 tarihli Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca, Hacettepe Üniversitesinin fakülte/yüksekokullarında uygulanan programlar arasında (kurum içi) ve yurt içi-yurt dışındaki diğer üniversitelerden (kurum dışı) Hacettepe Üniversitesinin eşdeğer programlarına, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yatay geçişler yapılabilir. Yatay geçişlere ve ders muafiyetlerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Kurumlar arası yatay geçişler ve kurum içi yatay geçişler lisans programları için sadece güz yarıyılında güz yarıyılında gerçekleştirilir.

Avrupa Kredi Transfer Sistemine dahil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Dikey geçişle lisans programlarına yerleştirilen meslek yüksekokulu ve Açıköğretim Fakültesi ön lisans mezunları hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Sağlık Yönetimi Bölümü, gerek lisans gerekse lisansüstü eğitim programı ile sağlık sektörüne her düzeyde kimlik ve kişiliği gelişmiş, kendine güvenen, ülkesini ve dünyayı iyi tanıyan, çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, araştıran ve sorgulayan, sağlık kuruluşlarını yönetecek bilgisi, becerisi ve ideali olan, yabancı dili iyi derecede kullanan, üretime dönük girişimcilik ruhuna sahip, iletişim ve liderlik becerileri gelişmiş, mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerilerle donanmış üstün nitelikli profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu bölüm mezunları; kamu (Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Silahlı Kuvvetlere Bağlık Hastaneler) veya özel sektöre (özel hastaneler, ilaç ve tıbbi cihaz firmaları, sigorta şirketleri ve diğer özel sağlık kuruluşları) ait kurum ve kuruluşların yönetim işlerinde görev alırlar. Bölüm mezunları, sağlık kuruluşlarının muhasebe ve finansman bölümlerinde, insan kaynakları bölümlerinde, pazarlama bölümlerinde, kalite bölümlerinde ve hasta ilişkileri bölümlerinde çalışma imkanları bulabilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarında müfettişlik ve uzmanlık gibi görevlerde çalışma imkanına da sahip olabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu programda 39 zorunlu 20 seçmeli ders bulunmaktadır. Ayrıca bu derslerin dışında öğrenci kendi isteği ve danışmanın onayına bağlı olarak farklı bölümlerden/üniversitelerden dersler alabilmektedir.

Bölümünün dört yıllık lisans eğitiminde verilen bilgiler genelde teorik boyuttadır. Öğrencilerin teorik olarak aldıkları bu bilgileri yönetim temelinde uygulamaya koymaları, yataklı tedavi kurumları ve diğer sağlık birimlerinde yapacakları stajlarla mümkün olabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan 'Ders Öğretim Planı'nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Sağlık Yönetimi bölümü öğrencilerinin mezun olabilmeleri için en az 240 AKTS'lik ders almaları ve bu derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Ayrıca öğrencinin en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlaması gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Gülsün ERİGÜÇ

Bölüm Başkanı

E-Posta: geriguc@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 2976356-58

Fax: +90 312 2976359

Adres: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA

Web Adresi: http://www.sid.hacettepe.edu.tr/