SANAT TARİHİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Sanat Tarihi Bölümü 1965-1966 öğretim yılında kurulmuş, 1982 yılında Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü adını almıştır. 1988'de Sanat Tarihi ile Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi olmak üzere iki ayrı ana bilim dalına dönüşmüştür. Daha sonra 1997'de Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Sanat Tarihi Bölümü olmuştur. Sanat Tarihi Lisans programının süresi 4 yıldır.
Sanat Tarihi Bölümünün amacı, sanat tarihi eğitimini geniş bir kültür çerçevesi içinde yürüterek öğrenciye etkin bir sanat görüşü kazandırmak ve ülkemizde çok gerekli olan sanat tarihi eğitimini yetki ile uygulayabilecek, sanat eserini, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma ve değerlendirmede etkin olabilecek donanımlı birey ve araştırmacılar yetiştirmektir. Sanat Tarihi alanında kültürlere ve değerlere eşit mesafede, kültürel mirasın evrenselliğine inanan ve koruma bilinci yüksek, duyarlı, topluma katkı sağlayan, aynı zamanda sosyal adalet bilinci gelişmiş sorumluluk duygusuna sahip olur.
Teorik olarak sanat ve Sanat Tarihi, sanatı oluşturan öğeler, uygulama alanları, Sanat Tarihi yazımı, kuralları ve ilkeleri, temel kavramları, sanatın üretim teknikleri ve koşulları, tarihi bağlamı, görme biçimleri, sanat yapıtlarını inceleyebilmek için gerekli araştırma, çizim, okuma ve sunma yöntemlerini öğretir. Özel olarak bu alanların tematik, kronolojik ve biçemsel olarak değişik kültürel coğrafyalarda izlenmesi sonucu, özellikle Anadolu, Asya ve Avrupa toplumlarında sanat, sanat yapıtları, mimarlık anıtlarından örnekler üzerine temel bilgiler verir. Sanat tarihi bilgilerini kültür ve sanat birikimini belgeleme, envanterleme ve koruma alanında kullanır. Öğretim dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Sanat Tarihi Bölümü'ne giriş için ortaöğretim eğitimini lise mezuniyeti ile tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında LYS'nin TS türünde yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Sanat Tarihi Bölümü Lisans derecesini elde etmek için 240 AKTS'yi ( % 68'i zorunlu, % 32'si seçmeli), 20 günlük zorunlu stajı tamamlamış olmak ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir. İlgili yönetmelik maddesi için bkz.
http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.phpgrp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Sanat Tarihi Bölümüne daha önce yurt içi veya yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş öğrencilerin aldığı eğitimin tanınması ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılır.
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik :
(http://www.yok.gov.tr/content/view/857/)
Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği: (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Sanat Tarihi Bölümü Lisans programı, sanatsal ve kültürel bilgi ve değerler ile donanmış duyarlı ve yetkin, araştırmacı, özerk ve sorgulayıcı düşünceyi benimsemiş, bilgi üretimini evrensel boyuta yaymayı amaç edinmiş, kültür varlıklarını ve sanat değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktarma bilincini edinmiş sanat tarihçileri yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Sanat Tarihi Bölümü mezunları, devlet müzeleri veya özel müzelerde, Kültür Bakanlığı'nda, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde, T.B.M.M'ye bağlı Milli Saraylar Dairesi'nde çalışma imkânı bulabilmektedirler. Ayrıca özel sektörde rehberlik, danışmanlık gibi alanlarda da çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Sanat Tarihi Bölümü Lisans Programında öğrencilerin 4 yıllık öğrenim sürelerinde 240 AKTS'yi bölüm zorunlu derslerini, ortak zorunlu dersleri (Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce, Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı vb.), bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli dersleri alarak tamamlamaları gerekir.
Bölüm zorunlu dersleri, mezun olabilmek için öğrencilerin zorunlu alıp, başarılı olmaları gereken ve bölüm tarafından açılan derslerden oluşmaktadır. Bu dersler 240 AKTS'nin tamamında yaklaşık %55'e, programda 27 ders ve 133 AKTS'ye denk gelmektedir. Bu zorunlu derslerden biri stajdır. Öğrencilerin bu ders kapsamında, bahar döneminin sonunda 20 iş günü staj yapması gerekmektedir. Stajın notlandırılması ise gerekli belgelerin (rapor vb) teslimini takiben güz döneminde yapılır.
Üniversite genelindeki ortak zorunlu derslerle birlikte (TKD, BEB, AİT, yabancı dil dersleri) öğrencilerin 4 yıl boyunca almaları gereken zorunlu ders kredisi 149 AKTS'yi, programın yaklaşık %62'sini oluşturmaktadır.
Öğrencilerin Sanat Tarihi Bölümü Lisans Programını tamamlayabilmesi için programın tümünde %38'lik yer tutan 91 AKTS'lik seçmeli ders alması gerekir. Bu derslerin dağılımı bölüm tarafından en az 70 AKTS'lik bölüm içi ve en az 21 AKTS'lik bölüm dışı seçmeli ders olarak belirlenmiştir. Öğrenciler bu seçmeli dersleri 3. yarıyıldan itibaren almaya başlayabilirler.
Sanat Tarihi Lisans Programında yer alan tüm dersler görsel malzemeler eşliğinde anlatılır. Olanaklar ölçüsünde alan çalışmaları, müze, sergi ziyaretleri, gezi ve incelemeler yapılır. Dersler konuyla ilgili seçilmiş örnekler üzerinde uygulamalı ve tartışmalı olarak yapılır. Derslerin içeriği birbirini izler şekilde düzenlenmiştir ve ayrıca ön koşul gerektiren dersler, ders bilgi paketlerinde belirtilmiştir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan "Ders Öğretim Planı"nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programdan mezun olma koşulları ile ilgili olarak H.Ü Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.phpgrp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetypf=html&submenuheader=3 Sanat Tarihi Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için öğrencilerin toplamda 133 AKTS'ye karşılık gelen bölüm içi zorunlu dersleri, 70 AKTS'lik bölüm içi, 21 AKTS'lik bölüm dışı seçmeli dersler ile TKD, BEB, AİT ve yabancı dil gibi ortak zorunlu dersleri alıp 240 AKTS'yi başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. M. Sacit PEKAK

sacit@hacettepe.edu.tr / sacitpekak@gmail.com

Tel: 0 312 287 82 75

Fax: 0312 299 20 05