TARİH PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Kısa Tarihçe: Bölümümüz 1971 yılında Prof. Dr. İ. Ercümend KURAN tarafından kurulmuştur.

Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyeti 1972-73, lisans programı ise fiilen 1976-77 öğretim yıllarında başlamıştır.

Özgün Karakteri: Tarih Bölümü Türkiye'nin önde gelen tarih öğretim ve araştırma merkezlerinden biridir. Bölümün misyonu modern teknikleri kullanarak karşılaştırmalı tarih anlayışıyla, genel tarih içerisinde Türk tarihini tüm yönleriyle incelemektir. Bölüm üyeleri geç antikiteden 20. yüzyılın sonlarına kadar uzanan geniş bir tarihi dönemde uzmandırlar.

Eğitim Olanakları: İnternete bağlı 25 bilgisayarlık Ar-Ge Laboratuarı, İ. Ercüment Kuran Kitaplığı ve modern teknik donanıma sahip derslikler.

Öğretim Dili: Türkçe

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Öğretim imkanlarına bağlı olarak bölüm her yıl ortalama 80 lisans öğrencisi Kabul etmektedir. Bölümde lisans eğitimi yapmak isteyen bireylerin lise ya da dengi öğretimi başarıyla tamamlamış olmaları ve üniversite giriş sınavından yeterli puan almış olmaları gerekmektedir. Üniversite giriş sınavı yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenmekte ve öğrenciler yine aynı merkez tarafından aldıkları puan ve tercihlerine göre ilgili öğretim kurumlarına yerleştirilmektedir. Bugün için LYS sınavının TS-2 puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. Bu şekilde yerleştirmesi yapılan öğrencilerin bölüme kaydolup, öğrenimlerine başlayabilmek için başka bir sınava girmeleri gerekmemektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yürütülen Programlardan Mezun Olabilmek İçin Gerekli Kredi: 128

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yönetmelik hükümlerine göre daha önce alınan derslerin programdaki derslerle içerik ve kredi açısından yapılan değerlendirme sonucu eşdeğerliliği yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Başlangıçtan itibaren bölüm hem öğretim hem de araştırmada disiplinler arası bir yaklaşım benimsemiştir. Tarih öğretiminde bölümün temel amacı öğrencilerinin kuramsal ve yöntemsel konularda ve tarih araştırmasında mümkün olan en iyi mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarına yardımcı olacak bir akademik ve entelektüel ortam sağlamaktır. Araştırma faaliyetlerinde ise bilimin gelişmesine ve ülkenin toplumsal ve iktisadi gelişmesine azami katkı sağlamak bölümün temel amacıdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

2000'li yıllara kadar mezunların büyük çoğunluğu öğretmen olmaktaydı. Kısmen akademik kariyer ve başka meslekler de söz konusu. Daha sonra öğretmenlik formasyonu alabilenlerin bir kısmı öğretmen olmuştur. Dershaneler ve özel okullarda çalışanlar vardır. Arşiv, Kültür Bakanlığı vb. devlet kurumları da çalıştıkları kurumlar arasındadır. Ancak son yıllarda mezunlarımız, giderek artan bir şekilde, polislik, askerlik, gazetecilik gibi meslekler başta olmak üzere diğer mesleklere yönelmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Lisans Eğitim Programının Yapısı

Lisans eğitim-öğretim programı belirlenen derslerin her birinden yine belirlenen süre ve şekilde başarılı olmaya dayalı tek bir programdır. Eğitim-öğretim programındaki dersler dört kümeye ayrılmaktadır. Bunlar üniversite genelinde ortak zorunlu dersler, dört yıllık zorunlu İngilizce dersleri bölüm zorunlu dersleri, bölüm içi seçmeli dersler ve bölüm dışı seçmeli dersler kümeleridir.

· Üniversite genelinde ortak zorunlu dersler AİT (Atatürk İlke ve Inkılapları), TKD (Türk Dili), ve birinci yıldaki yabancı dil derslerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin bu derslerden aldıkları kredi mezuniyet kredilerine sayılmamaktadır. Erasmus programı dahilinde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin bu kümede yer alan dersleri almaları zorunlu değildir. Ancak alıp başarılı olan öğrencilerin belgelerine kazandıkları kredi kaydedilir.

· Bölüm zorunlu dersleri bölüm tarafından açılan ya da başka bölümlere açtırılan ve mezun olabilmek için öğrencilerin zorunlu olarak alıp başarılı olmaları gereken derslerden oluşmaktadır. Lisans eğitim-öğretim programında bu kümede toplam 97 kredilik 36 ders yer almaktadır.

· Bölüm-içi seçmeli dersler bölümün tarafından açılan ve öğrencilerin mezun olabilmek için kendilerinden en az 16 kredi kazanmış olmaları gereken toplam 29 kredilik 14 dersi kapsamaktadır.

· Bölüm-dışı seçmeli dersler normal olarak başka bölümlerin kendi öğrencileri için açtıkları fakat bölümümüz programında seçmeli olarak yer alan ve en az 15 kredisi öğrenciler tarafından bölüm yönergesinde öngörülen çerçevede alınması gereken toplam 40 kredilik 14 dersi kapsamaktadır.

· Zorunlu ve Seçmeli Yabancı Dil Dersleri 2007-2008 öğretim yılından geçerli olmak ve o yıl öğrenime başlayacak olanlar için bağlayıcı olmak üzere, ilk yıldaki ortak zorunlu İngilizce dersleri dışında 2.,3. ve 4. yıllarda zorunlu olarak alınan toplam 18 kredilik 6 ders ile Yabancı Diller Yüksek Okulunun öngördüğü çerçevede seçmeli olarak alınabilecek 14 kredilik 6 dersi kapsamaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim?Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Yürütülen programdan zorunlu derslerle birlikte 128 kredi toplamak.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı:

Prof. Dr. Ramazan ACUN

E-Posta:

tarih@hacettepe.edu.tr

Tel:

+90 (312) 297 81 75

Fax:

+90 (312) 299 20 10

Adres:

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 06800 Beytepe/ANKARA

Web:

http://www.history.hacettepe.edu.tr