İNGİLİZ DİL BİLİMİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

İngiliz Dilbilimi Bölümü, 1972 yılında Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi çatısı altında bulunan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün lisans/lisans-üstü seviyelerde eğitim veren bir gece izlencesi olmuştur. 1982 yılında ise Yüksek Öğretim Kurumu'nun yeniden yapılandırma çalışmaları içinde Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nün ‘anabilim dalı' olmuştur. Daha sonra 1994 yılında, dil çalışmalarına getirdiği bilimsel bakış açısıyla ve eğittiği lisans ve lisans-üstü öğrencilerle dilbilimin bir sosyal bilim alanı olarak Türkiye'de tanınmasına ve kabul görmesine büyük katkıları olan Türkiye'deki ilk İngiliz Dilbilimi ‘Bölümü' olmuştur. İngiliz Dilbilimi Bölümünü benzer programlardan ayıran özelliği ses düzeni, biçimbilim, sözdizimi, anlambilim gibi dilin iç özelliklerini inceleyen alanlarla ve psikoloji, sosyoloji, felsefe gibi diğer alanların dille ilişkilendirilmesiyle öğrencilere çok yönlü bir dil eğitimi sunmasıdır. Bölümün Öğretim Dili %100 İngilizcedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa ÖSYS'nin DİL-1 puan türü ile öğrenci kabul edilir. Öğrenci kesin kayıt hakkı elde ettikten sonra Üniversitenin Yabancı Diller Yüksek Okulunun Dil sınavına girer ve başarılı olursa 1. Sınıftan öğrenimine başlar; başarısız olursa önce Yabancı Diller Yüksek Okulunda eğitim görüp sonra tekrar Dil sınavına girer. 2011 ÖSYS'de Bölümün Kontenjanı 88, Bölümde okumaya hak kazanan öğrencilerin En Küçük Puanı 393,914 ve En Büyük Puanı 472,377'dir. En Küçük Puana göre başarı sırası 5430'dur. Ancak Kontenjanlar, En Küçük Puan, En Yüksek Puan ve En Küçük Puana göre başarı sırası yıldan yıla farklılık göstermektedir. Kontenjanlar Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenir.

Uluslararası öğrenciler için Başvuru Koşulları:

1) Yabancı uyruklu olanlar,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından

çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenler,

3) Doğumla yabancı uyruklu olup, daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular,

4) TC uyruklu olup lise öğreniminin son 3 yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,

5) KKTC uyruklu olup KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar yurtdışından öğrenci olarak kabul edilmek üzere başvurabilirler. Hangi sınav-diploma türünden hangi notun alınması gerektiği ve ülkeden ülkeye farklılıklar belirlenmiştir. Bu bilgi Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından öğrenilebilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrencilerin bu Bölümden mezun olabilmeleri için gerekli koşullar şunlardır:

1. Eğitim Öğretim Programındaki 134 AKTS'lik Bölüm zorunlu derslerinden başarılı olması (1 AKTS 30 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir),

2. Eğitim Öğretim Programındaki 155 AKTS'lik Bölüm-içi Seçmeli derslerinin içinden seçtiği 70 AKTS'lik dersi seçip başarılı olması,

3. Eğitim Öğretim Programındaki 10 AKTS'lik ortak zorunlu (AIT, TKD, BEB) derslerinden başarılı olması,

4. 26 AKTS'lik Bölüm-dışı seçmeli dersleri alıp başarılı olması.

5. Yukarıdaki koşullara ek olarak 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30. Maddesine göre Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur. Bu koşullar:

a) Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlamak.

b) Programın öngördüğü toplam kredi miktarını tamamlamak (1, 2, 3, 4 maddelerinde belirtilen)

c) En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak.

ç) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 8. ve 9. maddelerine göre yatay ve dikey geçiş yapılabilir:

Yatay geçişler

MADDE 8 – (1) Hacettepe Üniversitesinin fakülte/yüksekokullarında uygulanan programlar arasında (kurum içi) ve yurt içi-yurt dışındaki diğer üniversitelerden (kurum dışı) Hacettepe Üniversitesinin eşdeğer programlarına, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yatay geçişler yapılabilir. Yatay geçişlere ve ders muafiyetlerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Kurumlar arası yatay geçişler, lisans programları için sadece güz yarıyılında ön lisans programları için güz-bahar yarıyıllarında, kurum içi yatay geçişler lisans ve ön lisans programlarıiçin güz yarıyılında gerçekleştirilir.

(2) Avrupa Kredi Transfer Sistemine dahil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 9 – (1) Dikey geçişle lisans programlarına yerleştirilen meslek yüksekokulu ve Açıköğretim Fakültesiön lisans mezunları hakkında, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın temel amacı, doğal dillerin yapısal ve işlevsel özelliklerini kavramış, eleştirel düşünebilen, araştıran, çözümleyen, üreten, dilbilim alanında kuramsal olduğu kadar uygulamalı çalışma becerisine sahip, dil olgusunu disiplinlerarası bir bakış açısıyla değerlendirebilen bireyler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler devlette ve özel sektörde çalışabilmektedir. Devlet kurumlarında çalışanlar üniversitelerde akademisyen, okutman, MEB'de öğretmen, bakanlıklarda idari görevli, tercüman olabilirler. Özel sektördeki şirketlerde yabancı dil bilgilerini kullanarak çeşitli görevler üstlenirler (dershane öğretmenliği, rehberlik, idareci asistanlığı, tercüman, ithalat/ihracat vb.).

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programımızda 26'sı zorunlu, 31'i seçmeli olmak üzere toplam 57 adet ders bulunmaktadır (%54.3 seçmeli, %45.7 zorunlu). Programımızdan mezun olmak için 26 zorunlu, 14 bölüm içi seçmeli, 5 tane de ortak zorunlu ders almaları gerekmektedir. Bunlara ek olarak 26 AKTS kredilik bölüm dışı seçmeli ders almaları gerekmektedir (Toplam mezuniyet kredisinin %13.04'ü). Programımızda üçüncü yarıyıldan itibaren seçmeli ders verilmeye başlanmaktadır. Öğrenciler, üniversitemizin diğer bölümlerinde açılan herhangi bir dersi bölüm dışı seçmeli olarak alabilmektedir. Bölümümüzde staj zorunluluğu yoktur. Programımızdaki dersler dönemlik ve kuramsaldır, uygulamalı ders bulunmamaktadır. Bölümdeki herhangi bir ders önkoşul gerektirmez. İlk dört dönemde alana giriş, temel dilbilimsel kavramları tanıtmaya ve temel İngilizce bilgisini geliştirmeye yönelik dersler verilmektedir. Diğer dört dönemde ileri düzey uygulama ve araştırmaya yönelik dersler bulunmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (Bkz: Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programımızdan mezun olmak için 26 zorunlu, 14 bölüm içi seçmeli, 5 tane de ortak zorunlu ders almaları gerekmektedir. Bunlara ek olarak 26 AKTS kredilik bölüm dışı seçmeli ders almaları gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Emine Yarar

Bölüm Başkanı

Tel: 2978525

yarar@hacettepe.edu.tr