SOSYOLOJİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Kurulduğu 1964 tarihinden bu yana Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye'deki sosyoloji öğretiminin ve sosyolojik araştırmaların öncü merkezi olmuştur. Başlangıçtan itibaren bölüm hem öğretim hem de araştırmada disiplinlerarası bir yaklaşım benimsemiş ve bu hali ile de ülkede daha sonra kurulacak sosyoloji bölümleri için bir örnek teşkil etmiştir. Gerek lisans gerekse lisansüstü eğitimde hem kuramsal hem de uygulamaya dayalı dersler ile öğrenciler aynı zamanda mesleki yaşama da hazırlanmaktadır.

Bölüm tarafından yürütülen öğretim programları şu şekildedir: Sosyoloji Lisans Eğitimi, Sosyoloji Yüksek Lisans eğitimi, Sosyoloji Doktora eğitimi ve Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans eğitimi. Veri analizi gibi uygulama gerektiren dersler laboratuarda işlenmekte ve bu iş yaşamında mezunlarımıza avantaj olarak dönmektedir. Eğitim dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bölümde lisans eğitimi yapmak isteyen bireylerin lise ya da dengi öğretimi başarı ile tamamlamış olmaları, Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)'nın ilgili puan türünden yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olan öğrencinin en az 240 AKTS'lik ders tamamlamış olması gerekmektedir. Kredisini tamamlayan her öğrencinin mezun olabilmesi için genel akademik ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Diğer koşullar için üniversite Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen kurallar geçerlidir.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3 )

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesinin fakülte/yüksekokullarında uygulanan programlar arasında (kurum içi) ve yurt içi-yurt dışındaki diğer üniversitelerden (kurum dışı) Hacettepe Üniversitesinin eşdeğer programlarına, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yatay geçişler yapılabilir.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3 )

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Sosyoloji öğretiminde bölümün temel amacı, öğrencilerinin kuramsal ve yöntemsel konularda ve sosyolojik araştırmada mümkün olan en iyi mesleki bilgi, beceri ve deneyimi kazanmalarına yardımcı olacak bir akademik ve entellektüel ortam sağlamaktır. Araştırma faaliyetlerinde ise bilimin gelişmesine ve ülkenin toplumsal ve iktisadi gelişmesine azami katkı sağlamak bölümün temel amacıdır. Mezunlarının kültürel farklılıklarının bilincinde olmaları, meslek yaşamlarında bu farklılıklara hassasiyet göstermeleri ve bilimsel etiğe riayet etmeleri de programın amaçları arasındadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Sosyologlar, kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler kadrolarında sosyolog unvanı ile ya da farklı bir kadroda çalışabilmelerinin yanı sıra, ilgileri doğrultusunda özel sektörde de geniş bir istihdam alanı bulabilmektedir. Sosyologların çalışabilecekleri kurumlar arasında bakanlıkların merkez kuruluşları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Tarım İl Müdürlükleri, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanlığı, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, yaşlı bakım evleri, yazılı-görsel medya kuruluşları, araştırma şirketleri, reklam şirketleri, yayınevleri, bankalar, özel şirketlerin insan kaynakları, uluslararası kuruluşlar (UN, ILO,EU gibi) yer almaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Lisans eğitim-öğretim programı belirlenen derslerin her birinden yine belirlenen süre ve şekilde başarılı olmaya dayalı tek bir programdır. Eğitim-öğretim programındaki dersler dört kümeye ayrılmaktadır. Bunlar (1) üniversite genelinde ortak zorunlu dersler, (2) bölüm zorunlu dersleri, (3) bölüm içi seçmeli dersler ve (4) bölüm dışı seçmeli dersler kümesi. Öğrenciler, 133 AKTS'lik (%59) bölüm zorunlu derslerin ve 107 AKTS'lik (%41) seçmeli derslerini tamamlamak zorundadırlar. (1AKTS= 25 saattir) . Seçmeli derslerden az 77 AKTS'lik (%70) bölüm-içi seçmeli dersleri, 30 AKTS'lik (%30) kısmı ise bölüm dışı seçmeli dersleri içermelidir. Belirlenen ortak zorunlu, zorunlu ve seçmeli derslerden toplamda 240 AKTS'yi tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar. Bölüm dersleri içerisinde ayrıca staj dersi vardır. 7 AKTS'lik bu ders seçmeli olup, öğrencileri mesleki yaşama hazırlamak amacı ile isteyen öğrencilerin kodlamasına açık bir derstir.

Programdaki derslerden sadece 5'i ön koşulludur. Bunlardan ilk grup metod ile ilgili olup(SOS305 için SOS206, SOS306 için SOS305, SOS430 için SOS357 derslerinin alınması öknloşuldur), ikinci grup Mezuniyet çalışması ile ilgilidir(SOS425 için SOS 302, SOS426 için SOS302 ve SOS425 derslerinin alınması önkoşuldur). Bunlar birbirinin devamı niteliğinde olduğu için önkoşullu derslerdir. Bu bölümdeki tüm dersler dönemlik olup, devam gerektiren dersler örneğin, 1. 2. gibi sıralamalarla birbirini takip etmektedir. Programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verir iken üç ve dördüncü yıldaki dersler öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait, bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3 )

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Toplam 240 AKTS'lik ortak zorunlu, zorunlu ve seçmeli derslerini başarı ile tamamlayan ve en az 2.00 ortalamaya sahip öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar. Bu konunun ayrıntıları Programın Yapısı başlığı altında açıklanmıştır. Mezuniyet için H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3 )

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Nevin GÜNGÖR ERGAN

Tel: (00-90-312) 297 84 25

Faks: (00-90-312) 297 64 37

E-posta: nevine@hacettepe.edu.tr