İNGİLİZ DİLİ ve EDEBİYATI PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Edebiyat Fakültesi'ne bağlı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Ortak zorunlu dersler ve Bölüm dışı alınabilecek seçmeli dersler dışında eğitim dili İngilizcedir.

Bölüme girmeye hak kazanan bütün öğrenciler yabancı dil yeterlik sınavına girerler. Sınavda başarılı olan öğrenciler, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün 1. yılına başlarlar. Başarısız olanlar ise, bir yıl İngilizce Hazırlık dil eğitimi alırlar.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün temel hedefi İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında nitelikli araştırmacılar yetiştirmek ve İngiliz edebiyatı ve kültürü hakkında eğitim-öğretim ve araştırmalar yürütmektir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans programına kayıt yaptırabilmek için lise diplomasına veya yurtdışından alınmış eşdeğer bir diplomaya sahip olmak ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi LYS sınavında DİL-1 puan türünden yeterli puan almış olmak gerekmektedir.

Uluslararası öğrenciler için kayıt-kabul koşulları: Uluslararası öğrencilerin tüm başvuru ve kayıt-kabul işlemleri için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın yayımlamış olduğu “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” ve ilgili akademik yıl için ilan edilen “Hacettepe Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Kriterleri” esas alınmaktadır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması ve “İngiliz Filoloğu“ ünvanı almaya hak kazanırlar. Lisans derecesini elde etmek için Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinin koşullarını sağlamak; ortak zorunlu dersler dahil olmak üzere, en az 102 ulusal kredilik Bölüm zorunlu dersini (93 kredilik Bölüm zorunlu dersi – 9 kredilik ortak zorunlu ders ) başarı ile tamamlamış olmak; en az 12 ulusal kredilik kısmı Bölüm seçmeli derslerinden oluşacak şekilde, toplam 26 ulusal kredilik seçmeli dersi başarı ile tamamlamış olmak; toplamda en az 240 AKTS kredisine karşılık gelen dersi başarı ile tamamlamış olmak; 4‘lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalamayı elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne kayıt yaptırmaya hak kazanan lisans öğrencileri, lise eğitimini tamamlamış veya eşdeğerliği ilgili kurum ve kurullarca onaylanmış bir eğitim almış olmalıdır ve üniversite giriş sınavında gerekli puanı elde etmiş olmalıdır (DİL-1).

Yatay Geçiş ve Kurumlararası Kredi Transferi Koşulları

Lisans programına yatay geçişler ve kurumlararası kredi transferi için Yüksek Öğretim Kurulu'nun ilgili yönetmeliği, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun belirlemiş olduğu kriterler geçerlidir. Detaylı bilgi için İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı ile iletişim kurulmalıdır.

Erasmus Değişim Programı Koşulları

Öğrencilerin Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile yurt dışında kaldıkları süre tamamlandığında Bölümümüze karşı kurumda almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir transkriptle dönerler. Bu transkriptte bulunan dersler ve notlar AB Ofisi tarafından hazırlanan not eşdeğerlik çizelgesi dikkate alınarak Hacettepe Üniversitesi not sistemine transfer edilir. Hazırlanan tablo Bölüm Başkanlığı tarafından onaylanır ve Dekanlık makamına gönderilir. Öğrencinin dönüş yazılarının Dekanlık makamı tarafından onaylanıp, transkriptine işlenmek üzere Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilmesinden sonra öğrencinin dönüş işlemleri tamamlanmış olur.

Farabi Değişim Programı Koşulları

Farabi Değişim Programı kapsamında bir veya iki yarıyıl süresince Bölümümüzde lisans düzeyinde öğrenim görmek için başvuruda bulunacak adayların, Hacettepe Üniversitesi ile Farabi Değişim Programı protokolü olan üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programına kayıtlı olmaları ve genel akademik ortalamalarının 4.0 üzerinden en az 2.7 olması gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi ile Farabi Değişim Programı protokolü olan bir üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bir veya iki yarıyıl süresince lisans eğitimi görmek üzere başvuru yapacak Bölümümüz öğrencileri ise, 4 üzerinden en az 3.0 düzeyindeki bir genel akademik ortalamaya sahip olmalıdır. Başvurular değerlendirilirken ayrıca öğrencinin diğer üniversiteden almak istediği lisans derslerinin kredi ve içerik bakımından Hacettepe Üniversitesi'nce eşdeğer sayılabilecek dersler olması hususu üzerinde özellikle durulmaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bölümün amacı öğrencilere İngiliz edebiyatı ve kültürü konularında disiplinlerarası akademik çalışma ve araştırma yapmaları ve sonuçları ulusal ve uluslararası mesleki ve sosyal ortamlarda uygulamaları ve paylaşmaları için bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı mezunlarımız, eğitim sertifikası aldıklarında, pek çok devlet okulunda/özel okulda, devlet üniversitesinde/özel üniversitede İngilizce öğretmeni veya okutman olabilirler. Mezunlarımız, çevirmenlik, yazarlık veya editörlük gibi mesleklerin yanısıra, turizm sektörü, bakanlıklar, bankalar, devlet ve özel medya kuruluşları gibi kültür ve edebiyat bilgisi gerektiren sektörlerde de çalışabilirler. Ortaöğretim kurumları ve akademik kurumlardaki mesleklere ek olarak, çeşitli kamu ve özel kuruluşlar ile Bakanlıkların dış ilişkiler ve Avrupa Birliği ile ilgili bölümlerinde görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 240 AKTS'lik ders bulunmaktadır. Programda İngiliz Dili ve Edebiyatı ile ilgili derslerin yanısıra, İngiliz Kültür Araştırmaları dersleri de bulunmaktadır. Program derslerinin %31.25'i seçmeli ders statüsündedir. Programdan mezun olabilmeleri için, öğrencilerin toplamda 20 AKTS karşılığı olan asgari 4 adet 3'er ulusal kredilik Bölüm seçmeli dersi almaları zorunludur. Diğer seçmeli dersler Üniversite/Fakülte seçmeli ders havuzundan alınabilmektedir.

Ayrıca, diğer bir mezuniyet koşulu olarak, öğrencilerin programda gösterilen Üniversite “ortak zorunlu derslerini” (AİT, TKD, BEB kodlu dersler) almaları ve başarmaları gerekmektedir.

Lisans programındaki derslerin tümü yarıyıllık olup, sadece ait oldukları yarıyıllarda açılmaktadır. Ders kodu tek sayı olan dersler Güz yarıyılında, çift sayı olan dersler ise Bahar yarıyılında açılmaktadır. Lisans programında önkoşullu ders bulunmamaktadır, ancak program yapısı gereği öğrencilerin ardışık olarak ilerleyen dersleri sırasıyla almaları tavsiye edilmektedir.

Bölüm lisans programındaki dersler kuramsal ağırlıklı olup, herbir dönem boyunca yürütülen sınıf içi etkinlikler ve sınıf dışı ödevler ile uygulamalı eğitim de desteklenmektedir. Birinci ve ikinci sınıf zorunlu dersleri öğrencilerin alana ilişkin en temel bilgi ve becerileri kazanmalarını, üçüncü ve dördüncü sınıf zorunlu dersleri ise kazanılmış temel bilgi ve beceriler ışığında İngiliz edebiyatının türleri, dönemleri ve bunları temsil eden yazarları ve eserleri incelemek üzere tasarlanmıştır. Bölüm seçmeli dersleri ise “Çeviri,” “İngiliz Kültür Araştırmaları” ve “Amerikan Kültürü ve Edebiyatı” gibi yan alanlara yönelmek isteyen öğrencilerin ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmıştır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri ders bilgi paketlerinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” başlığı altında tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans programından mezun olmak için Hacettepe Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 30. maddesi koşullarını sağlamak; ortak zorunlu dersler dahil olmak üzere, en az 102 ulusal kredilik Bölüm zorunlu dersini (93 kredilik Bölüm zorunlu dersi – 9 kredilik ortak zorunlu ders) başarı ile tamamlamış olmak; en az 12 ulusal kredilik kısmı Bölüm seçmeli derslerinden oluşacak şekilde, toplam 26 ulusal kredilik seçmeli dersi başarı ile tamamlamış olmak; toplamda en az 240 AKTS kredisine karşılık gelen dersi başarı ile tamamlamış olmak; 4‘lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalamayı elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Burçin EROL

Bölüm Başkanı

Tel: 0312 297 8475

E-posta: burc@hacettepe.edu.tr

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

06800 Beytepe, Ankara