FRANSIZ DİLİ ve EDEBİYATI PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

1968 yılında eğitime başlayan Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Eğitim dili Fransızcadır. Bölüme girmeye hak kazanan öğrenciler Fransızcadan "yabancı dil yeterlik sınavına" girerler. Sınavda başarılı olan öğrenciler Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün Lisans programının 1. yılına başlarlar. Başarısız olanlar ise, bir yıl Fransızca hazırlık eğitimi alırlar. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Yan dal programları yürütülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne giriş için, ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında Dil-1 puan türünden Fransızca veya İngilizceden yeterli dil puanı almış olmak gerekmektedir. Uluslararası öğrenci statüsünde olup Bölümümüzde eğitim görmek isteyen yabancı öğrenciler için Yükseköğretim Kurulu ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun belirlediği hükümler uygulanır. Yönetmelik ve yönergelere ilişkin daha ayrıntılı bilgi için: http://www.oid.hacettepe.edu.tr ÖSYM'nin sınavlarına ilişkin daha ayrıntılı bilgi için: http://www.osym.gov.tr

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Fransız Dili ve Edebiyatı Lisans derecesini elde etmek için, Bölüm Lisans programında yer alan tüm Bölüm içi zorunlu ve seçmeli dersler ile Bölüm dışı seçmeli derslerden başarılı olmak; bu çerçevede, 240 AKTS'yi (128 ulusal kredi) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir. Lisans derecesinin alınmasında, Bölüm içi mezuniyet koşulları dışında, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin hükümleri geçerlidir. Daha fazla bilgi için: http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçinde ya da yurt dışında Fransız dili ve edebiyatı alanında eğitim görmüş öğrencilerin yatay geçiş yoluyla Bölümümüze intibaklarının yapılmasında, bu öğrencilerin kendi kurumlarında almış oldukları derslerle Bölüm programlarımızdaki ilgili dersler kur tanımları, ders içerikleri ve ders saatleri açısından karşılaştırılarak eşdeğerlik verilmektedir. Benzer akademik birimler arasında yatay geçişler konusunda Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Başkanlığının Web sitesinde yer alan Sıkça Sorulan sorular bölümüne başvurulabilir. Öğrenci değişim programı çerçevesinde yurtdışına giden öğrencilerimizin bulundukları üniversitelerde aldıkları dersler için de yukarda anılan eşdeğerlik sistemi uygulanmaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

  • Öğrencinin Fransızca konuşma ve yazma yeteneklerini geliştirerek, Fransız edebiyatını ve kültürünü disiplinlerarası bir temelde çeşitli boyutlarıyla öğrenmesi için uygun ortamı sağlamak;
  • Öğrenciyi, etik değerler çerçevesinde, araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı kılarak Batı kültürüne bilimsel ve çağdaş bir biçimde yaklaşımını sağlamak;
  • İleride araştırmacı olmak isteyenler ile çeşitli alanlarda görev alacaklara gerekli meslekî alan bilgisi ve bunu kullanabilme becerilerini kazandırmak;
  • Batı dillerinden en az ikisini bilen donanımlı gençler yetiştirmek.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Fransız Dili ve Edebiyatı Lisans Programı mezunlarımız ortaöğretim kurumları ve üniversitelerin yanı sıra, çeşitli kamu (Bakanlıklar) ve özel sektör kuruluşları (Turizm, görsel ve yazılı medya, Bankalar, ithalat-ihracat şirketleri), Elçilikler, Avrupa Birliği ile ilgili kurumlarda görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler sömestrelik olup Bölüm programında ön koşullu ders bulunmamaktadır. Programa göre öğrenci her yarıyılda 30 AKTS'lik ders almak zorundadır. Bölüm derslerinin 172 AKTS'si zorunlu (% 71, 6), 68 AKTS'si ( % 28,4 ) seçmeli statüdedir. Bu derslerin en az 40 AKTS'si Bölüm içi ve 20 AKTS'si Bölüm dışı seçmeli derslerdir (öğrenci kalan 8 AKTS'lik seçmeli dersi, bölüm içinden ya da bölüm dışından tamamlayabilir). Öğrenciler 1. sınıftan itibaren her sömestre bir ya da iki seçmeli ders alabilmektedirler. Öğrencilerimizin tamama yakını Edebiyat Fakültesi'nin çeşitli bölümlerinden seçmeli ders almaktadır. Az sayıda öğrencimiz de, güzel sanatlar, turizm, uluslararası ilişkiler, iktisat ve kamu yönetimi alanlarından ders almaktadır. Bölüm dersleri büyük oranda uygulamalı olarak yapılmaktadır. Bölüm lisans programında, ilk yıl, öğrencinin yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirecek biçimde ağırlıklı dil eğitimi; ikinci yıl, edebiyat, Fransız dilinin morfolojik yapısı, yazılı anlatım, çeviri alanlarında kuramsal ve uygulamalı olarak temel bilgiler; üçüncü ve dördüncü sınıflarda, kuramsal ve uygulamalı olarak ağırlıklı edebiyat, dilbilim ve çeviri dersleri verilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan 'Ders Öğretim Planı'nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır. Daha fazla bilgi için: http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Fransız Dili ve Edebiyatı Lisans derecesini elde etmek için, Bölüm Lisans programında yer alan tüm Bölüm içi zorunlu ve seçmeli dersler ile Bölüm dışı seçmeli derslerden başarılı olmak; bu çerçevede, 240 AKTS'yi (128 ulusal kredi) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir. Lisans derecesinin alınmasında, Bölüm içi mezuniyet koşulları dışında, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin hükümleri geçerlidir. Daha fazla bilgi için: http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Kubilay AKTULUM

Tel:0312.297 84 50/51

E-posta:hacettepe.fde@hacettepe.edu.tr

http://www.hafde.hacettepe.edu.tr/

İletişim adresi: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Edebiyat Fakültesi

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 06800 Beytepe/Çankaya/Ankara