SPOR BİLİMLERİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokuluna bağlı 4 yıllık örgün eğitim vermektedir.Eğitim dili Türkçe'dir.

Bu programa girmeye hak kazanan bütün öğrenciler Spor Bilimleri Programının 1.yılına başlar.

Spor Bilimleri Programında temel hedef çeşitli kurum ve kuruluşlara, GSGM ve Kulüplere çeşitli yaş guruplarına yönelik Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analisti yetiştirmektedir. Bu amaçla; Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analisti adayları; gebnel kültür, kuramsal ve uygulama lan bilgisi ve Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analisti meslek bilgisi yönelik bir çok ders alırlar. Spor Bilimleri Programı kapsamında aldıkları derslerden edindikleri bilgi, beceri ve tutumlarını uygulamaya aktarmak ve kullanmak için kulüplerin çeşitli yaş gubu ve katagorilerinde antrenörlük gözlem yaparlar ve antrenmanlara katılırlar ve öğrenimlerinin son sınıfında antrenörlük uygulaması yaparlar. Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analisti adayları öğrenim gördükleri dört yıl sonunda Sporcuların eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme ve analiz-sentez yapma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır, Yetenek Seçme, Yönlendirme ve Geliştirmede ve Sporda Modelleme yapma, geliştirme ve takip etmeyi planlar, teknoloji kullanımı, iletişim, lderlik, alan içeriği, değerlendirme, analiz yapma ve uygulama bilgisi konularınada uzamanlaşırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Spor Bilimleri Programına giriş için lise eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eş değer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında ve özel yetenek sınavında yerel puanı almış olmak gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Spor Bilimleri Programı Lisans derecesi elde etmek için 240 AKTS'yi ( 151 Ulusal kredi) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerkmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

.Hacettepe Üniversitesinde belirli yönetmelikler çerçevesinde öğrenim gören öğrenciler fakülte yönetim kurulunun ders içeriği ile ilgili onayı ile bazı derslerden muaf olabilmektedir (http:// www.oid.hacettepe.edu.tr/).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Spor Bilimleri Lisans Programı, insana, topluma etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlilik kazanmış; kendini sürekkli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; Türkçeyi doğru kullanan, Bir Spor Bilimci, Antrenör, Kondisyoner ve Sporda Performans Analisti olarak dış görünüm,tutum ve davranışları yanında kültürel yeterlilikleri ile de topluma örnek olan ve yaratıcı ve elştirel düşünen Spor Bilimci, Antrenör, Kondisyoner ve Sporda Performans Analisti yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Spor Bilimleri Lisans Programı mezunlarımız GSGM,çeşitli Spor kulüplerinde antrenör olarak ve akedemik kurumların yanısıra, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda görev yapmabilmektedirler

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Spor Bilimleri programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır.Programa göre her yarıyılda 30 AKTS ‘lik ders bulunmaktadır. Bu derslerin arasında alan dersleri, mesleki dersleri ve genel kültür dersleri bulunmaktadır. Program derslerin % 25' i seçmeli ders statüsündedir

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr.Caner Açıkada

acıkada@hacettepe.edu.tr

0312 2992167/131