İLK ve ACİL YARDIM PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Sağlık Meslek Yüksek Okuluna Bağlı İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Önlisans Programı 2 yıllık örgün eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçe'dir

İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Önlisans Programının temel hedefi hastalık yada kaza sırasında ilk anda olay yerinde uygulanacak tedavi ve bakım hizmetini verip, hastanın veya yaralının donanımlı ambulansla hastaneye taşınmasını sağlayacak Acil Yardım Teknikerleri yetiştirmektir Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri ilk ve acil yardım teknikerliği mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirtimek amacıyla Hacettepe Universitesi Hastaneleri'nde ve 112 İl Ambulans Servislerinde staj yaparlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Önlisans Programına giriş için ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Önlisans derecesini elde etmek için 120 AKTS'yi (64 ulusal kredi) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

İ

İlgili Yönetmelik Linki:www.hubologna.hacettepe.edu.tr/onlisanslisansyonetmelik.pdf

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, diğer üniversitelerden ders alabilir ve bu derslerden aldığı notları bir sonraki yarıyılın ders kayıt yenileme günleri sonuna kadar transkriptine işletebilir. Herhangi bir dersin eşdeğerliği konusunda ilgili akademik birim kurulu yetkilidir. Eşdeğerlik ile ilgili ilkeler Senato tarafından belirlenir.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre, rakamlı not ise puanlar, harf notu ise katsayılar esas alınarak değerlendirilir. Değerlendirmede diğer üniversitelerden alınan notun katsayısı, bu Yönetmelikteki katsayılardan hangisine daha yakınsa o katsayı esas alınır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Önlisans Programının amacı; hastalık yada kaza sırasında ilk anda olay yerinde uygulanacak tedavi ve bakım hizmetini verip, hastanın veya yaralının donanımlı ambulansla hastaneye taşınmasını sağlayacak Acil Yardım Teknikeri yetiştirmektir. Ambulans teknikeri olmak için kişilerin fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, hasta ve zayıf insanlara yardım etmekten hoşlanan, bedence sağlıklı ve güçlü, çabuk ve doğru karar verebilen, dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü, başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

İlk ve Acil Yardım Teknikerleri,özel veya resmi ambulans servislerinde, üniversite ve devlet hastanelerinin, özel sağlık kuruluşlarının; acil servisleri ve işyeri acil yardım ünitelerinde çalışırlar

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İlk Ve Acil Yardım programı 2 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 120 AKTS'lik ders bulunmaktadır. Bu derslerin arasında alan dersleri, meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri bulunmaktadır. Program derslerinin %25'i seçmeli statüsündedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

İlk Ve Acil Yardım programı mezun olmak için en az 90 ulusal (120AKTS) krediyi tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı: Dr. Mehmet Mahir KUNT

E-posta: mmkunt@gmail.com Telefon:03123052506 Faks:- Adres:Hacettepe Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Adres:
Web: