TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 2 yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Eğitim dili Türkçedir.

Bu programın amacı, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan kişilere eğitim vermektir. Bu nedenle öğrenciler iki yıl boyunca teorik ve pratik derslerde öğrendikleri bilgi ve becerileri, uygulamalı olarak geliştirmek için dördüncü yarıyılda dönem içi rutin laboratuvar uygulaması ve ikinci ve dördüncü yarıyıl sonunda yaz stajı yaparlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına girmeleri ve yeterli puanı almaları gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans derecesini elde etmek için 120 AKTS'yi (64 ulusal kredi) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış veya ulusal üniversite sınavında yeterli puan almış öğrencilerdir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan, konusu ile ilgili aldığı eğitimi ve bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, tıbbi laboratuvarla ilişkili analiz bulgularını elde edebilen, amacına uygun şekilde düzenleyip, paylaşabilen ve bu özelliklerini sağlık sektöründe hizmet veren laboratuvarlarda kullanarak, görev alabilecek kalitede meslek elemanları yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı mezunları üniversite ve devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel klinikler ve tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, halk sağlığı enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı önlisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır.

Programda, zorunlu ve seçmeli toplam 38 ders bulunmaktadır. Eğitim programında yer alan derslerin %72,5'i meslek bilgisi ve genel kültür derslerinden oluşmaktadır. Program derslerinin %27,5'i seçmeli statüsündedir.

Mezuniyet için dört dönem içerisinde seçmeli derslerden 30 AKTS'lik kredi tamamlanması gerekmektedir. Seçmeli derslerin program içi ve okuldaki diğer programlardan ve üniversitenin seçmeli dersler havuzundaki derslerden alınması gerekmektedir.

Staj I zorunludur ve 2.dönemin sonunda alınır. Staj I'in süresi 30 iş günüdür. Staj II seçmeli derstir ve 4. dönemde veya sonunda alınabilir. Staj II'inin süresi 20 iş günüdür.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programından mezun olmak için en az 120 AKTS (64 ulusal) krediyi tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. M.Alper ERGİN

e-posta: aergin@hacettepe.edu.tr

Telefon: 3051587-1433

Adres:Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sıhhiye Kampüsü-Ankara