TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

1984 yılında eğitim öğretime başlayan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun şu an mevcut olan 9 programdan biri olan Tıbbi Görüntüleme Teknikleridir.Programın verildiği Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu konum olarak Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi içerisinde D Blokları 3.katta yer almaktadır.Öğrenciler 2002-2003 öğretim yılından itibaren,Sağlık Meslek Liselerinden sınavsız giriş sistemi ile gelmektedirler.Kontenjanlar meslek lisesi mezunlarınca doldurulmaktadır.Çok düşük olasılıkla açık kontenjan kaldığı takdirde genel lise mezunları da tercih yapıp Sağlık Meslek Yüksekokulundaki mevcut programlara kayıt olanağı bulabilmektedirler.Öğrenciler iki yıllık ön lisans eğitimleri sırasında teorik ve uygulamalı dersler almaktadırlar.Birinci ve ikinci yılın bitiminde yaz stajları mevcuttur.Bu stajlar ilgili dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından yarıyıl dönemleri içerisinde pratik uygulama şeklinde de verilebilmektedir.Programın öğretim dili Türkçedir.Ancak zorunlu ortak dersler arasında ilk ve ikinci yarıyıl içinde verilen Temel İngilizce1 ve 2,Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi 1 ve 2 ,Türk Dili 1 ve 2 adlı dersler olup toplam 16 AKTS'lik bir krediye sahiptir.Tüm Program içerisinde % 13.3'lük bir dilimi oluşturmaktadır.Öğrenciler pratik uygulamalarını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Radyoloji Anabilim Dalında Manyetik Rezonans Görüntüleme,Bilgisayarlı Tomografi ,Konvansiyonel Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji alt dallarında gerçekleştirmektedirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Öğrenciler 2002-2003 öğretim yılından itibaren,Sağlık Meslek Liselerinden sınavsız giriş sistemi ile gelmektedirler.Kontenjanlar meslek lisesi mezunlarınca doldurulmaktadır.Kontenjan açık kaldığında genel lise mezunları da tercih yapıp Sağlık Meslek Yüksekokulundaki mevcut programlara kayıt olanağı bulabilmektedirler.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

MADDE 30 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için aşağıdaki koşullarısağlaması zorunludur. Bu koşullar:

a) Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları, bu Yönetmelik

hükümlerine göre başarı ile tamamlamak.

b) Programın öngördüğü toplam kredi miktarını tamamlamak.(Toplam 120 AKTS'yi tamamlamak)

c) En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak

ç) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, diğer üniversitelerden ders alabilir ve bu derslerden aldığı notları bir sonraki yarıyılın ders kayıt yenileme günleri sonuna kadar transkriptine işletebilir. Herhangi bir dersin eşdeğerliği konusunda ilgili akademik birim kurulu yetkilidir. Eşdeğerlik ile ilgili ilkeler Senato tarafından belirlenir.

(2) Diğer üniversitelerden alınan derslerin notları, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre, rakamlı not ise puanlar, harf notu ise katsayılar esas alınarak değerlendirilir. Değerlendirmede diğer üniversitelerden alınan notun katsayısı, bu Yönetmelikteki katsayılardan hangisine daha yakınsa o katsayı esas alınır.

İlgili Yönetmelik Linki:www.hubologna.hacettepe.edu.tr/onlisanslisansyonetmelik.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu programın amacı hekim tarafından gerek hastalığın tanısı gerekse tedavisinde kullanılan görüntüleme yöntemlerinin uygulanmasında ihtiyaç duyulan yardımcı elemanı yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar üniversite,devlet,özel hastaneler ve görüntüleme merkezleri ile muayenehanelerde çalışabilirler.Örnek: Devlet hastaneleri ve özel hastanelerin konvansiyonel röntgen,Bilgisayarlı Tomografi,Manyetik Rezonans Görüntüleme,Vasküler Anjio,Nonvasküler Girişimsel Radyoloji gibi birimlerinde, Nükleer Tıp,Radyoterapi bölümlerinde;özel hastaneler,özel görüntüleme merkezleri ve muayenehanelerde çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programın %32.5'ini seçmeli dersler %13.3'unu ortak zorunlu ve % 67.5'ini zorunlu dersler oluşturmaktadır. Program 4 yarıyıldan oluşmaktadır ve her yarıyılda toplam 30 AKTS'lik dersin en az % 25'ini seçmeli dersler oluşturmak zorundadır. Program içerisinde belirlenen seçmeli derslerin aynısı öğrenciler tarafından alınabilir ya da öğrenci isterse bu derslerden hiçbirini almayıp seçmeli dersler havuzundan önceden belirlenen AKTS değeriyle eşdeğer olmak şartıyla istediği dersi( bu ders alan içi ya da alan dışı bir ders de olabilir)seçebilir.Bu program içerisinde ortak zorunlu ders olan Atatürk İlke ve İnklapları,Temel İngilizce ve Türk Dili adlı dersler ilk 2 yarıyıl boyunca verilmektedir.Programın her yarıyılında pratik uygulamaya yer verilmiştir.Bu uygulamaların büyük bir kısmı Tıbbi Görüntüleme Derslerinin içerisinde teorik ders dışı saatlerde, diğer kısmı ise önceden yaz stajı olarak belirlenen ders saatleri pratik uygulama adı altında verilmektedir.Programın geneli daha ziyade uygulama ağırlıklıdır.Tıbbi görüntüleme başlığı altında her yarıyılda 1 adet olmak üzere toplam 4 adet ders bulunmaktadır(Tıbbi Görüntüleme I-II-III ve IV).Derslerle ilgili ön koşullar o dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin maddeleri uygulanır.(www.hubologna.hacettepe.edu.tr/onlisanslisansyonetmelik.pdf web sayfasından madde 23-24-25-26-27-28 ).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

MADDE 30 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için aşağıdaki

koşullarısağlaması zorunludur. Bu koşullar:

a) Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları, bu Yönetmelik

hükümlerine göre başarı ile tamamlamak.

b) Programın öngördüğü toplam kredi miktarını tamamlamak.(Toplam 120 AKTS'yi tamamlamak)

c) En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak

ç) Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Muşturay KARÇAALTINCABA

H.Ü. Tıp Fakültesi Radyoloji ABD,

TEL: 0-312-3051899