REKREASYON PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

1989 yılında Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü olarak Eğitim Fakültesi içerisinde kurulan bölüm 1992 yılında Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokuluna dönüşmüştür. Önceleri, beden eğitimi öğretmenliği yanı sıra; modüler yaklaşımlarla spor bilimlerinin uygulamalı ve teorik alanlarında yoğunlaşan lisans mezunları; 2000 yılından itibaren "Spor Bilimleri", "Beden Eğitimi Öğretmenliği" ve "Rekreasyon" programlarından birisinden lisans diploması alarak mezun olmaya başlamışlardır.

Rekreasyon Bölümünün temel hedefi fiziksel aktiviteye katılım yoluyla bireylerin fiziksel, zihinsel, duyuşsal, ruhsal ve sosyal gelişime ve sağlığın korunmasına katkıda bulunacak fiziksel aktivite içerikli rekreasyon hizmetlerinin tasarlanmasında, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin farklı sosyal/kültürel ortamlardaki bireylere sunulmasında gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip fiziksel aktivite uzmanları ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir. Bu nedenle öğrencilere, kuramsal ve uygulama dersleri, mesleki ve akademik proje ve iş deneyimi dersleri yoluyla bilimsel araştırma destekli ve mesleki uygulama tabanlı bir eğitim sunmaktadır.

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, 10 Kasım 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Spor Bilimleri Fakültesi olarak yeniden yapılandırılma sürecindedir.

Spor Bilimleri Fakültesi'ne bağlı Rekreasyon Bölümü 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçe'dir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Rekreasyon Bölümüne giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan yükseköğretim yerleştirme sınavında belirli bir baraj puanını almış olmak ve Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Özel Yetenek Sınavında yeterli puanı almış olması gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Rekreasyon Lisans derecesini elde etmek için 240 AKTS'yi (142 ulusal kredi) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Rekreasyon Bölümüne kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında her yıl belirlenen baraj puanını elde etmiş öğrencilerdir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Rekreasyon Bölümü, fiziksel aktivite aracılığıyla bireylerin fiziksel, zihinsel ve duyuşsal sağlıklarına katkıda bulunmak için toplum sağlığına duyarlı, sağlıklı ve fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzını benimseyen, mesleğinde yeterlik kazanmış, kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; bireysel ve kültürel farklılıklara açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen fiziksel aktivite uzmanlarını ve rekreasyon liderlerini yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Rekreasyon Bölümü mezunları kamu kurum ve kuruluşlarına (örneğin, Belediyeler ve üniversiteler) ait açık ve kapalı alan rekreasyon alanlarında, özel spor kulüpleri ve Fitness/spor merkezlerinde fiziksel aktivite uzmanı ve rekreasyon lideri olarak çalışabilirler.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Zorunlu ders ulusal kredi yüzdesi %72 (AKTS %70), seçmeli ders ulusal kredi yüzdeki %28'dir (AKTS %30). Ulusal seçmeli alan içi 32 kredi (88.9) iken alan dışı 4 kredidir (%11.1).

Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5'inci maddesinde belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki Yabancı Dil dersleri ile Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersidir

Rekreasyon Bölümünün ilk altı yarıyılın her birinde birer seçmeli spor dersi bulunmaktadır. Beşinci ve altıncı yarıyıllarda seçmeli spor derslerinin yanı sıra her bir yarıyılda iki adet seçmeli kuramsal dersler ve bölüm dışı seçmeli dersler bulunmaktadır. Yedinci ve sekizinci yarıyıllarda seçmeli proje derslerinin yanı sıra seçmeli uzmanlık dersleri de yer almaktadır.

Bölümün yedinci ve sekizinci yarıyıllarında İş Deneyimi dersi yer almaktadır. Öğrencilerin fiziksel aktivite ve rekreasyon alanı ile ilgili özel ve devlet kuruluşlarında iş alanlarına yönelik uygulamalarda bulunmaları beklenmektedir.

Bölümden öğrencilerin mezun olabilmeleri için almaları gereken derslerin 39 tanesi kuramsal 15 tanesi uygulamadır. Dolayısıyla program kuramsal ağırlıklıdır.

Bölümün birinci ve ikinci yıllarındaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verir iken üç ve dördüncü yıldaki dersler öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

<span lang="TR" style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri;color:black"="">Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.phpgrp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi Hacettepe Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 30'da yer alan koşulları sağlaması gerekmektedir.(<span lang="TR" style="font-size:11.0pt;font-family:" calibri;color:black"="">http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

Öğrencinin Rekreasyon Bölümünden mezun olabilmesi için programın öngördüğü bütün dersleri, Hacettepe Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlaması; Programın öngördüğü toplam kredi miktarını (142 Ulusal Kredi; 240 AKTS) tamamlaması; en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlaması gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Nefise Bulgu

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

06800 Beytepe Ankara-Türkiye

Eposta: nbulgu@hacettepe.edu.tr

Web Adresi: http://www.sbt.hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 2976778

Faks: +90 312 2992167