ANTRENÖRLÜK PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Program Hakkında (Genel Bilgi)

Spor Bilimleri Fakültesine bağlı Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü, Antrenörlük Programı 4 yıllık

örgün eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçe'dir. Bu programa girmeye hak kazanan bütün öğrenciler Antrenörlük Programının 1. yılına başlar. Antrenörlük Programında temel hedef çeşitli kurum ve kuruluşlara, SGM ve Kulüplere çeşitli yaş guruplarına yönelik Spor Bilimci, Antrenör, Kondisyoner ve Sporda Performans Analisti yetiştirmektedir. Bu amaçla; Spor Bilimci, Antrenör, Kondisyoner ve Sporda Performans Analisti adayları; genel kültür, kuramsal ve uygulama alan bilgisi ve Spor Bilimleri, Antrenörlük, Kondisyonerlik ve Sporda Performans Analisti meslek bilgisi yönelik bir çok ders alırlar. Antrenörlük Programı kapsamında aldıkları derslerden edindikleri bilgi, beceri ve tutumlarını uygulamaya aktarmak ve kullanmak için kulüplerin çeşitli yaş gubu ve katagorilerinde antrenörlük gözlem yaparlar ve antrenmanlara katılırlar ve öğrenimlerinin son sınıfında antrenörlük uygulaması yaparlar. Spor Bilimci, Antrenör, Kondisyoner ve Sporda Performans Analisti adayları öğrenim gördükleri dört yıl sonunda sporcuların eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme ve analiz-sentez yapma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır, Yetenek Seçme, Yönlendirme ve Geliştirmede ve Sporda Modelleme yapma, geliştirme ve takip etmeyi planlar, teknoloji kullanımı, iletişim, lderlik, alan içeriği, değerlendirme, analiz yapma ve uygulama bilgisi konularınada uzamanlaşırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Kayıt Kabul Koşulları:

Antrenörlük Programına giriş için lise eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eş değer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında ve özel yetenek sınavında yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar:

Egzersiz ve Spor Bilimleri Lisans derecesi elde etmek için 240 AKTS'yi tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerkmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması:

Antrenörlük Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, lise eğitimini tamamlayan veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim alan ve özel yenek sınavında başarılı olan öğrencilerdir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın Amacı:

Antrenörlük Programı, insana, topluma etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlilik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; Türkçeyi doğru kullanan, bir Spor Bilimci, Antrenör, Kondisyoner ve Sporda Performans Analisti olarak dış görünüm, tutum ve davranışları yanında kültürel yeterlilikleri ile de topluma örnek olan ve yaratıcı ve eleştirel düşünen Spor Bilimci, Antrenör, Kondisyoner ve Sporda Performans Analisti yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunların Mesleki Profili:

Antrenörlük Lisans Programı mezunlarımız GSGM, çeşitli spor kulüplerinde antrenör olarak ve akedmik kurumların yanısıra, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda görev yapmabilmektedirler.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program yapısı:

Antrenörlük programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 30 AKTS ‘lik ders bulunmaktadır. Programda 47'si zorunlu ders, 98'i seçmeli olmak üzere toplam 145 ders vardır. Bu derslerin arasında alan dersleri, meslek dersleri ve genel kültür dersleri bulunmaktadır. Program derslerinin % 32'si seçmeli ders statüsündedir. Mezuniyet için öğrencilerin tamamlaması gereken toplam 240 AKTS kredisinin 163'ü zorunlu, 77'si seçmeli derslerden elde edilecektir.

.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.oid.hacettepe.edu.tr linkinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet Koşulları:

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Ayşe Kin İşler