ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 2012 yılında Edebiyat Fakültesinde, Prof. Dr. Emine Yılmaz tarafından kurulmuştur. Bölüm 2013-2014 öğretim yılında, 5 öğretim üyesi ile sadece yüksek lisans eğitimi vermiştir. 2014-2015 öğretim yılı için lisans programına YÖK tarafından 41 öğrenci yerleştirilmiştir.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü lisans programı, Edebiyat Fakültesi'ne bağlı olarak dört yıllık örgün eğitim vermek üzere hazırlanmıştır. Eğitim dili (zorunlu yabancı dil dersi dışında) Türkçedir.

Lisans eğitimi alan öğrenciler dört yıl süreye yayılan yabancı dil eğitimine tabiidirler.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları programıyla amacımız, yurt içi ve yurt dışındaki Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkoloji, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümleriyle işbirliği içerisinde üst düzeyde bir akademik eğitim ortamı oluşturmak ve yeniliğe açık araştırmacılar ve akademisyenler; ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde açılacak Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği kadrolarında çalışabilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmektir. Türk dillerinin modern yöntemlerle incelendiği bir Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları lisans programı, üniversitemizi yabancı araştırmacılar ve öğrenciler için de daha cazip hale getirecek ve bu, üniversitemiz için de bir kazanç olacaktır

Program kapsamında zorunlu staj bulunmamaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde lisans eğitimi almak için, ortaöğretim düzeyinde eğitimi tamamlamış olmak ve ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda yeterli puanı almak gerekmektedir. Program LYS'nin TS puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrencinin, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünden lisans derecesi ile mezun olabilmesi için programın öngördüğü bütün derslerden başarılı olması, 240 AKTS'yi tamamlamış olması ve genel akademik ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim alan bir öğrenci programa yatay geçiş ile dahil olabilir. Yatay geçiş için gerekli şartlar Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 8. maddesinde belirtilmiştir:

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

ERASMUS, MEVLANA, FARABİ değişim programları veya ikili anlaşmalar ile öğrenciler yurtiçi ve yurtdışında eğitim görebilirler. Bu program dahilinde aldıkları dersler Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 35. Maddesine göre transkriptlerine işlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bölüm programımızın amacı,

Genel olarak herhangi bir dili incelemeye yönelik dilbilimsel alt yapıyı oluşturmak,

Özel olarak, yazılı olan ve olmayan Türk dillerini ve edebiyatlarının art ve eş zamanlı bilgisini, tarihsel ve coğrafi bilgilerle bütünleştirerek öğrenciye kazandırmak,

Türkiye'de ve dünyada, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanındaki büyük boşluğu doldurabilecek uzmanlar yetiştirmek

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü mezunlarının iş bulma olanakları çok zengindir. Mezunlarımız öğretmen olabilir, özel üniversitelerde ve devlet üniversitelerinde okutman ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevlisi olabilir, bakanlıklarda, ulusal ve uluslararası kuruluş ve şirketlerde, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında, yayınevlerinde, haber ajanslarında görev alabilirler. Ayrıca, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Tarih Kurumu, Elçilikler, basın yayın kuruluşları, Kültür Bakanlığı, tercüme büroları, Türk dünyasıyla ilgili yurt dışı eğitim kurumları, Arşivler, Kütüphaneler ve özel şirketlerde çeşitli görevler yapabilirler.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, lisans programı toplam 240 AKTS'den oluşur. Öğrencilerimizin mezun olmak için zorunlu, bölüm içi seçmeli ve bölüm dışı seçmeli olmak üzere toplam 128 ulusal kredi tamamlaması gerekmektedir. Bu 128 krediye yabancı dil ve AIT (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) derslerinin kredileri dahil değildir.

Yükseköğretim Kanununda yer alan ING ve AIT ortak zorunlu dersleri bolum programında birinci ve ikinci yılın dersleri içinde yer alıp 240 AKTS'ye dahildir.

İkinci sınıfın birinci döneminden başlayarak her yarıyılda bölüm içi seçmeli dersler öngörülmektedir.

Öğrencilerimiz bölüm dışı seçmeli derslerini farklı fakültelerde açılan seçmeli ders listelerinden seçebilir.

Öğrencilerimizin, sahip oldukları potansiyeli geliştirmek ve mezuniyet sonrası iş olanaklarını arttırmak amacıyla değişik disiplinlerde Yan Dal yapmaları teşvik edilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı, vb) ve bunlara ait oranlar, ilgili öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve Ders Bilgi Paketi'nde yer alan “Değerlendirme Sistemi”nde tanımlanmıştır. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları, ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim elemanı tarafından verilir.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20070502_1520&filetype=html&submenuheader=3)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;

Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden başarılı olarak minimum 240 AKTS kredisi elde etmeleri

4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Emine Yılmaz

eminey@hacettepe.edu.tr

Bologna Koordinatörü

Prof. Dr. Emine Yılmaz

eminey@hacettepe.edu.tr

0 312 2978510