İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

İnşaat Mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetimiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisleri her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro gibi hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar. İnşaat Mühendisliği, en eski mühendislik dallarından biridir. Geleneksel olarak İnşaat Mühendisliği, çevre mühendisliği, geoteknik, şehir planlama mühendisliği, kıyı mühendisliği, kadastro, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaştırma mühendisliği gibi alt dallara ayrılmıştır.

Günümüz dünyası, artan nüfus nedeniyle sınırlı olan kaynaklara insanların daha rahat ve sağlıklı bir biçimde ulaşabilmesi için sosyal, kültürel, çevresel ve politik hassasiyetleri göz önüne alacak çözümleri gerektirmektedir. Hızla gelişen bilgisayar teknolojisi, yapı malzemelerindeki teknolojik gelişmeler, yapı tekniklerinin değişmesi gibi unsurlar İnşaat Mühendisliği'nin günümüz dünyasındaki önemini ortaya çıkartmaktadır. İklim değişikliği ve olası çevresel etkileri, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı gibi güncel sorunlar, İnşaat Mühendisliği programının ele aldığı temel araştırma alanlarının hepsini kapsadığı gibi, İnşaat Mühendisliği bu sorunlarla ilgilenen farklı mühendislik ve sosyal bilimler disiplinleriyle ortak çalışmalar ve projeler üretebilecek, geleceğin dünyasını şekillendirebilecek başlıca mühendislik dallarından biridir.

Lisans program önerisi hazırlanırken ulusal ve uluslararası alanlarda İnşaat Mühendisliği'nde görülen güncel gelişmeler dikkate alınmış olup, Türkiye'deki diğer emsal programlardan farklı olarak programlarımızda sürekli gelişen bilgi teknolojilerine ve bu teknolojilerin kullanılmasına ağırlık verilmiştir. İnşaat Mühendisliği lisans programında eğitim dili yüzde yüz İngilizcedir. Öğrenciler lisans eğitimine başlamadan önce İngilizce yabancı dil yeterliliklerini kanıtlamak için H.Ü. Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde yapılan sınavı başarı ile geçmeleri gerekmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa kayıt yaptırabilmek için en az lise mezunu veya yurtdışı eşdeğeri dereceye sahip olmak gerekir. Programa ÖSYM yönetiminde gerçekleştirilen Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) veya yurt dışı eşdeğeri sınav ile MF-4 puan türü üzerinden öğrenci kabul edilir. Uluslararası öğrenciler için kayıt kabul koşulları ve diğer faydalı bilgiler Hacettepe Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programdan mezun olmak için minimum 157 yerel kredi ve 240 AKTS kredisi toplamında zorunlu, alan içi ve alan dışı seçmeli ders yükünü tamamlamış olmak gerekir. İnşaat Mühendisliği programında, ikinci sınıf bahar dönemi (4. Yarıyıl) bitiminden sonra mezun oluncaya kadar (8. Yarıyıl), toplam 40 işgünü stajı tamamlamak gerekmektedir. Stajların, bölüm tarafından kabul edilen kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında yapılması önerilmektedir. Programdan mezun olabilmek için öğrencinin belirlenen danışman eşliğinde bir bitirme tezi hazırlaması gerekmektedir. Bitirme tezi çalışması, yedinci ve sekizinci yarıyıllar içinde hazırlanacaktır. İnşaat Mühendisliği Lisans Programında öğrencilerin başarı ölçütleri belirlenirken Hacettepe Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4.Bölüm ve ilgili maddelerinde belirtilen esaslar dikkate alınır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçi veya yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin, Hacettepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği bölümünde nasıl tanınacağına ilişkin bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

İnşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duyulmaktadır. Bu alanda yer alan başlıca disiplinler; çevre mühendisliği, geoteknik, şehir planlama mühendisliği, kıyı mühendisliği, kadastro, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaştırma mühendisliğidir. Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği programı, inşaat mühendisliğinin temel konularında aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda inşaat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır:

 • Temel mühendislik bilgilerini yenilikçi bir anlayış çerçevesinde mühendislik problemlerine uygulayabilmek;
 • Farklı mühendislik disiplinleriyle ortak projeler üretebilecek teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip olmak;
 • Sürdürülebilir gelişmeyi destekleyebilecek projeler için her türlü tasarım, deney ve analiz yeteneğine sahip olmak;
 • Edinilen mesleki bilgiyi güncel mühendislik problemlerine, etik ve profesyonel sorumluluk bilinci içerisinde uygulayabilmek;
 • Hayat boyu öğrenmeyi ilke edinerek, mesleğin gerektirdiği teknolojik gelişmelere uyum sağlayacak yeteneğe sahip olmak.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında altyapı, inşaat, imar, planlama, enerji, çevre, orman ve ulaştırma olmak üzere, geniş bir yelpaze içerisinde çalışma olanağına sahiptirler. Özellikle ülkemiz şartları göz önüne alındığında bu sektörler ekonomik açıdan önemli bir yerde bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu sektörleri kalkındırarak gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek bir seviyeye ulaştırmak için uzmanlaşmış ve nitelikli İnşaat Mühendislerinin yetiştirilmesine gereksinim vardır. İnşaat Mühendisliği lisans programı mezunlarının istihdam edilebileceği kamu kurumlarından bazıları şunlardır:

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Kalkınma Bakanlığı
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Belediyeler
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü
 • Karayolları Genel Müdürlüğü
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • İl Özel İdareleri
 • TÜBİTAK
Ayrıca, bu program ile özellikle yurt dışında çok aktif olarak proje üreten Türk inşaat, enerji, altyapı ve bilişim firmalarının gereksinim duyduğu nitelikli İnşaat Mühendisleri yetiştirilerek dünyanın dört bir yanında prestijli projelerde mezunlarımızın görev alması amaçlanmaktadır.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İnşaat Mühendisliği Lisans programının toplam ders kredisi, dört sene ve sekiz yarıyıl için 240 AKTS olup, programda her yarıyıl için 30 AKTS ders yükü öngörülmektedir. Bu ders yükünün yerel kredi karşılığı ise teorik, pratik ve uygulama saatleri toplamında 157 ders kredisidir. Programın alan içi zorunlu ve ortak zorunlu derslerin toplam kredisi 177 AKTS'dir. Bu değer bütün programın %74'üne karşılık gelmektedir. Tüm programın % 26'sına karşılık gelen, 63 AKTS'lik kredi ise alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olarak belirlenmiştir. 177 AKTS'lik zorunlu derslerin 16 AKTS'lik (tüm programın % 7'si) bölümü ise üniversite tarafından belirlenmiş ortak zorunlu derslerden (Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I ve II, Türk Dili I ve II, Yabancı Dil Becerileri I ve II, Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri) oluşmaktadır. Geriye kalan ve tüm programın %68'ini oluşturan 161 AKTS kredi dilimi ise bölüm tarafından verilen zorunlu ders kredisine karşılık gelmektedir. Programda 11 adet seçmeli ders olup bunların, 8 tanesi alan içi, 3 tanesi ise alan dışı seçmeli ders olarak belirlenmiştir. İnşaat Mühendisliği lisans programı bünyesinde, biri 4.yarıyıl sonunda diğeri de 6.yarıyıl sonunda, mesleki uygulamaların yapılacağı, zorunlu 10 AKTS kredilik staj yükü bulunmaktadır. Öğrenciler, 4.yarıyıl ve 6.yarıyıl sonlarında toplamda 40 iş günü yaz stajını bölümün onay verdiği bir kurumda tamamlamak ile yükümlüdürler. Programın, 1. ve 2. yarıyıllarında öğrencinin temel mühendislik bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik dersler ağırlıktadır. Programda, İnşaat Mühendisliği'nin temelini oluşturan Matematik ve Bilgi Teknolojilerine önemli ölçüde ağırlık verilmiştir. Hem 3.sınıf hem de 4. sınıf seçmeli dersleri, özellikle uygulama yönü kuvvetli dersler olarak belirlenmiştir. Böylece gerek arazi çalışmaları gerekse de laboratuvar desteği ile öğrenciler, teoride edindikleri bilgiyi, donanım ve bilgisayar yardımı ile pratiğe dökme imkânı bulacaklardır. İnşaat Mühendisliği lisans programı oluşturulurken her ders, sonraki dönem gelecek dersin altyapısını oluşturacak şekilde düzenlenmiş ve programdaki yerine konulmuştur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi(leri) tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı'nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilebilmesi için en az 240 AKTS kredi yükünü tamamlamış olması ve H.Ü. Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerinde (30. Madde) belirtilen şartları sağlaması gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Baki Öztürk İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı E-Posta: bakiozturk@hacettepe.edu.tr Tel: +90 312 297 73 29