ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI (İNG.)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi'nde Çevre Mühendisliği alanındaki çalışmalar 1990 yılında kurulan Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi ile başlamıştır. 1993 yılında, Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak Çevre Bilimleri Anabilim Dalı kurulmuş ve Yüksek Lisans - Doktora düzeyinde eğitime başlanmıştır. Bu oluşumun bölüm kimliği kazanması ise 1997 yılında gerçekleşmiştir. 2004 yılında Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı ismi değiştirilmiş ve Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı adı altında çalışmalar devam etmektedir. Çevre Mühendisliği Bölümü halihazırda lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) düzeyde eğitim vermektedir, 80'in üzerinde öğrencisi programa kayıtlıdır. Küresel eğilim göz önünde bulundurularak Bölümümüzde, sürdürülebilirlik odaklı bir lisansüstü eğitim programı sunulmaktadır. Bölümümüzde sürdürülebilirliğin tematik alanlarında uzmanlığa sahip öğretim kadrosu bulunmaktadır. Mikrobiyal yakıt hücresi geliştirilmesinden nanopartikül yaşam döngüsü envanteri oluşturulmasına ve içortam hava kirliliği ile hassas popülasyonda hastalık görülme sıklığı ilişkisini araştıran geniş bir skalada araştırmalar devam etmektedir.

Lisansüstü program felsefesini temel alan bir yaklaşımla lisans eğitimi hem temel çevre mühendisliği hem de sürdürülebilirlik tematik alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgiler içeren dersler verilmektedir. Her ders kapsamında çevresel sorunların önlenmesi ve giderilmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuata da yer verilmektedir. Ayrıca farklı modellerin öğretildiği ve bilişim teknolojilerinin kullanılmasını teşvik eden bir program sunulmaktadır. Bu şekilde mezunların güncel literatüre ve ilgili ulusal, bölgesel ve küresel çevresel mevzuata hakim olması hedeflenmektedir.

Bölümümüz çevresel problemlerin tespitine, çözümüne ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine olanak sağlayacak ölçekte ileri araştırma laboratuvarına sahiptir. Bu sayede Çevre Mühendisliği tematik alanlarında enstrümentasyon ve analiz tekniklerine hakim mezunlar yetiştirilecektir.

Çevre Mühendisliği Lisans programı öğretim dili İngilizce'dir. Bu sayede program mezunlarının ileri düzeyde İngilizce sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olacaklardır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa kayıt yaptırabilmek için en az lise mezunu veya yurtdışı eşdeğeri dereceye sahip olmak gerekir. Programa ÖSYM yönetiminde gerçekleştirilen Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) veya yurt dışı eşdeğeri sınav ile sayısal (SAY) puan türü üzerinden öğrenci kabul edilir. Kayıt kabul koşulları Hacettepe Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile belirlenmiştir.(link: www.hacettepe.edu.tr)

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programdan mezun olmak için minimum 240 AKTS kredisi toplamında zorunlu, alan içi ve alan dışı seçmeli ders yükünü tamamlamış olmak gerekir. Çevre Mühendisliği lisans programında, biri 4. yarıyılın sonunda diğeri ise 6. yarıyılın sonunda yapılması gerekli olan en az 20 günlük iki adet staj dersi vardır. Bu derslerin toplam AKTS yükü 9'dur. Stajların, bölüm tarafından kabul edilen kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında yapılması önerilmektedir. Çevre Mühendisliği Lisans Programında öğrencilerin başarı ölçütleri belirlenirken Hacettepe Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4.Bölüm ve ilgili maddelerinde belirtilen esaslar dikkate alınır (link: www.hacettepe.edu.tr).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçi veya yurt dışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin, Hacettepe Üniversitesi, Çevre Mühendisliği bölümünde nasıl tanınacağına ilişkin bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilmiştir (link: www.hacettepe.edu.tr).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans programının amacı; profesyonel ahlak anlayışı olan, alanlarında bilgi birikimine sahip, mevcut çevre ve mühendislik sorunlarını ortaya koyarak çözümler üretebilen, gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları öngören ve önleyebilme stratejileri geliştirebilen, bilime destek sağlayan, ulusal ve uluslararası araştırma ve uygulama projelerinde yer alabilen, sürdürülebilir çevre için uygun politikaları geliştirebilen, kullanabilen ve yönetebilen mühendisler ve bilim insanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Lisans programını tamamlayacak olan öğrencilerimiz çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kuruluşlarda tam zamanlı olarak çevre mühendisliği ve çevre yönetimi konularında çalışabileceklerdir. Özellikle ülkemiz şartları göz önüne alındığında uzmanlaşmış ve nitelikli Çevre Mühendislerinin yetiştirilmesine ihtiyaç vardır. Çevre Mühendisliği lisans programı mezunlarının istihdam edilebileceği kurumlardan bazıları şunlardır:

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

- Avrupa Birliği Bakanlığı

- Kalkınma Bakanlığı

- Dışişleri Bakanlığı

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

- Kültür ve Turizm Bakanlığı

- Sağlık Bakanlığı

- Türkiye Atom Enerji Kurumu

- Türkiye İstatistik Kurumu

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

- DSİ Genel Müdürlüğü

- İlbank A.Ş.

- Karayolları Genel Müdürlüğü

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi

- Belediyeler

- İl Özel İdareleri

- Hastaneler

- Özel kurumlar

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Çevre Mühendisliği Lisans programı zorunlu temel bilim dersleri (Fizik I ve II, Genel Fizik Lab., Matematik I ve II, Kimya, Kimya Lab., Mühendislik Matematiği), mühendislik dersleri, ve ortak derslerden (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve II, Türk Dili I ve II, Yabancı Dil Becerileri I ve II, Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı, Akademik Yazma Becerileri I ve II, İş Sağlığı ve Güvenliği I ve II) oluşmaktadır. Programda dokuz adet seçmeli ders vardır. Bunlardan yedi tanesi bölüm içi, geri kalan iki tanesi Fen ve Mühendislik Fakülteleri dışındaki Fakülteler tarafından verilen derslerden seçilen derslerdir. Öğrenciler iki adet yaz stajını tamamlamak zorundadır.

Programın, 1. ve 2. yarıyıllarında öğrencinin temel mühendislik bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik dersler ağırlıktadır. Programda, Çevre Mühendisliği'nin temelini oluşturan dersler 3. Yarıyıldan itibaren ağırlık kazanmakta olup, 5. ve 6. yarıyıllar sonunda öğrenci, temel mesleki derslerin önemli bir bölümünü almış olacaktır. Programda, 3. ve 4. sınıfta zorunlu ders yükü minimum sayıda tutularak, öğrencinin seçmeli ders havuzundan ilgi duyduğu alandan istediği dersleri seçmesi ve 4. sınıfta Tasarım ve Bitirme projelerine uygun zamanı ayırabilmesi amaçlanmıştır. 3. ve 4. sınıftaki alan içi seçmeli dersler, özellikle uygulama yönü kuvvetli dersler olarak belirlenmiştir. Böylece gerek arazi çalışmaları gerekse de laboratuvar desteği ile öğrenciler, teoride edindikleri bilgiyi, donanım ve bilgisayar yardımı ile pratiğe dökme imkânı bulacaklardır. Çevre Mühendisliği lisans programı oluşturulurken her ders, sonraki dönem gelecek dersin altyapısını oluşturacak şekilde düzenlenmiş ve programdaki yerine konulmuştur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi(leri) tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (link: www.hacettepe.edu.tr)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilebilmesi için en az 240 AKTS kredi yükünü tamamlamış olması ve Hacettepe Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde (30. Madde) belirtilen şartları sağlaması gereklidir. (link: www.hacettepe.edu.tr)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ

Hacettepe Üniversitesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

06800 Beytepe Ankara-Türkiye

E-mail: ggullu@hacettepe.edu.tr

Web Adresi: http://www.cevre.hacettepe.edu.tr/

Telefon: +90 312 297 7800

Fax: +90 312 299 2053