DİL ve KONUŞMA TERAPİSİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Dil ve Konuşma Terapisi programının temelleri, 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Mezuniyert Sonrası Eğitim Fakültesi'ne bağlı olarak Odyoloji Yüksek Lisans programının başlatılması ile atılmıştır. Hacettepe Üniversitesi'nde 1989 yılına kadar Odyoloji olarak yürütülen yüksek lisans programı, sonrasında eğitim programları revize edilerek "Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları" yüksek lisans ve doktora eğitimi olarak sürdürülmüştür. Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı 17 Nisan 2013 tarihinde açılmıştır. 18 Nisan 2013 tarihinde ise Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi lisans programı açılarak 2013-2014 Eğitim-öğretim yılında lisans öğrencisi alınması onaylanmıştır. 17 Aralık 2014 tarihinde YÖK'ün kararı ile Sağlık Bilimleri Fakültesinde Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü'ne dönüştürülmüştür.

Dil ve KonuşmaTerapisi lisans programının temel amacı, sağlık ve rehabilitasyon alanındaki hizmetleri ile planlanan hedeflerin gerçekleşmesinde rolü olan dil ve konuşma terapistleri yetiştirmektir. Dil ve Konuşma Terapisi lisans programının mezun vermesi ile toplumun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi yönünde çok önemli bir adım atılmasının yanı sıra, eğitim standartının sağlanması ve eğitim kalitesinin arttırılması sağlanacaktır.

Dil ve Konuşma Terapisi lisans eğitimi 4 yıl tam zamanlı olarak verilmektedir. Eğitim dili Türkçe'dir. Dersler; teorik ve pratik olarak yürütülmektedir.Öğrencilerimizin, çalışma alanlarına yönelik saha ve kurum stajları yapmak, rapor, seminer, eğitim ve araştırma projeleri hazırlama ve sözlü sunum yapma sorumlulukları bulunmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa LYS'nin MF-3 puan türü ile öğrenci kabul edilir. Yurt dışından öğrenci başvuruları ve kabulü, Yükseköğretim Kurulu'nun 27.01.2010 tarih ve 384-3270 sayılı yazısında belirtilen yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslar çerçevesinde ve Hacettepe Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesi doğrultusunda yapılır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrencinin Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Programından mezun olabilmesi için en az 128 kredi/240 AKTS ders yükünü tamamlamış olması gereklidir. H.Ü. Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 29. ve 30. maddelerindeki mezuniyet koşullarını sağlaması gereklidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Dil ve Konuşma Terapisi lisans programı, öğrencilere ve halka en yüksek standartlarda bilgi, klinik hizmet ve araştırma koşullarını sağlayarak dil ve konuşma ile ilgili problemlerin en doğru şeklide ele alınmasını, öğrencilere Dil ve Konuşma Biliminin prensiplerini aşılayarak, mesleki muhakeme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyerek hem sağlık hizmeti hem de akademik araştırma boyutunda en üst seviyede Dil ve Konuşma Terapistleri yetiştirmeyi görev edinmiştir. Dil ve Konuşma Terapisi Lisans programı, halkın bilgi edinmesi ve bilinçlendirilmesi ilkesi temelini benimseyen, kanıta dayalı klinik eğitimde ulusal ve uluslararası liderlik vasfına sahip, bilgiyi kullanan, bilime katkısı olan, bilimsel girişimci ruhu ve disiplinler arası yaklaşımla işbirliği içerisinde çağdaş ve bağımsız çalışma yetisine sahip olmayı hedeflemektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Dil ve Konuşma Terapistliği meslek kanunu, 26 Nisan 2011 tarihinde 6225 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında T.C. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur. Dil ve konuşma terapistleri başlıca hastanelerde, özel sektörde, üniversitelerde, özel eğitim kurumlarında ve devlet bünyesinde olmak üzere geniş çalışma alanlarına sahip bulunmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programımızdaki derslerin %75'i zorunlu, %25'i seçmeli derslerden oluşmaktadır. Öğrenciler, seçmeli dersleri alaniçi ve/veya alandışı tercih edebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Programından mezun olabilmesi için en az 128 kredi/240 AKTS ders yükünü tamamlamış olması gereklidir.

4. ve 6. dönem sonundaki 4 haftalık Mesleki Uygulama I ve Mesleki Uygulamma II ile 7. ve 8. Dönemdeki Mesleki Uygulama derslerini tamamlamak zorunludur. Bölüm 2.14 de belirtilen 7 temel alanda 4'er hafta pratik uygulama yapmak ve hasta raporlarını hazırlamak zorundadır.

7. dönemde Dil Konuşma Bozukluklarında Seminer 1 dersinde seminer konusu hazırlamak ve sözlü sunum yapmak, 8.dönemde Dil Konuşma Bozukluklarında Seminer 2 dersinde hazırladığı seminer konusuna ilişkin öğrenci projesi hazırlamak zorundadır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Maviş Emel Kulak Kayıkcı Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Sıhhiye, 06500, Ankara e-posta: mekkayikci@gmail.com Tel: 0312 305 1093 http://www.dilkonusmaterapisi.hacettepe.edu.tr/