PSİKOLOJİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Edebiyat Fakültesi'ne bağlı Psikoloji Bölümü 1964 yılında kurulmuştur ve 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Psikoloji Bölümü'nün eğitim dili Türkçedir.

Psikoloji Bölümü'nün temel hedefi ülkemiz için nitelikli psikoloji mezunları yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri psikoloji mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirtimek amacıyla ilgili derslere katılırlar. Bölümümüzün Lisans Programı, YÖK tarafından yetkilendirilen Türk Psikologlar Derneğinin Akreditasyon Üst Kurulu tarafından 2012 yılında 7 yıllığına akredite edilmiştir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Psikoloji Bölümü'ne giriş için ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Psikoloji Bölümü Lisans derecesini elde etmek için 240 AKTS'yi (144 ulusal krediyi) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Psikoloji Bölümü'ne kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almıştır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Psikoloji Bölümü lisans programı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; Anadilini etkin olarak kullanan, çağdaş psikoloji yöntemlerinin gereklerini yerine getiren; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen psikoloji mezunu yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu program mezunları, okullar, anaokulları, hastaneler, huzurevleri, cezaevleri, ıslahevleri gibi devlet kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde araştırmacı ve yönetici; üniversitelerde araştırma görevlisi olarak görev alabilmektedir. Ayrıca insan kaynakları bölümlerinde psikoloji meslek alanı ile ilgili çalışmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Psikoloji Bölümü lisans programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarı yılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 240 AKTS'lik 87 ders bulunmaktadır. Bu derslerin arasında genel kültür dersleri ve alan dersleri yer almaktadır. Programda yer alan 87 dersin 29'u zorunlu 58'i seçmeli derstir. Psikoloji bölümü öğrencileri bölüm içi seçmeli derslerden istediklerini seçebilecekleri gibi bölüm dışından da seçmeli ders alabilirler. Psikoloji bölümü Lisans Programında zorunlu ders kredi yüzdesi 56, seçmeli ders yüzdesi 44'tür. Yıllık açılan dersler öğrenci tarafından güz döneminde alınabileceği gibi bahar döneminde de alınabilecek derslerdir. Dönemlik açılan dersler ise sadece açıldıkları dönemde alınabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

İlgili yönetmeliğin yer aldığı web sayfası: http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Psikoloji Bölümü Lisans Programından mezun olmak için en az 144 ulusal (240 AKTS) krediyi tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. İhsan DAĞ

Bölüm Başkanı

E-Posta: ihsandag@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 8325

Fax: +90 312 299 2008

Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800

Web Adresi: http://www.psikoloji.hacettepe.edu.tr/index.html