BİYOLOJİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

1967 yılında kurulan Hacettepe Üniversitesi bünyesinde meydana getirilen Biyoloji Bölümü, geniş kapsamda teorik bilgiye, yaratıcılığa, bilimsel düşünme ve pratikte uygulama yeteneğine sahip elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede hem akademik standartlar yüksek düzeyde tutulmakta, hem de değişik iş alanlarında birinci derecede tercih edilen biyologlar yetiştirmektedir.

Bölümün Biyoteknoloji (1992), Botanik (1981), Ekoloji (1992), Genel Biyoloji (1981), Hidrobiyoloji (1981), Moleküler Biyoloji (1981), Uygulamalı Biyoloji (1992), Zooloji (1981), Anabilimdalları bulunmaktadır.

Uygulamalı Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Fizyoloji, Zooloji, Ekoloji ve Botanik laboratuvarları mevcut olup, çeşitli modern aletlerle donatılmıştır. Ayrıca belirli konularda uzmanlaşmış ve alt yapısı tamamlanmış (Ekoloji, Sucul Yaşam, Genetik, Moleküler Genetik, Biyoteknoloji, Histoloji, Sitoloji, Botanik ve benzeri) ihtisas laboratuvarları ile öğrencilerin kullanımına açık bir bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Eğitim sırasında uygulamalı metotlar kullanılmakta, arazi çalışmaları ve staj olanakları sunulmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa kabul edilebilmek için ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında MF-2 puan türünde yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Biyoloji Lisans derecesini elde etmek için 240 AKTS'yi (143 ulusal kredi) tamamlamış olmak, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre dörtlük not sisteminde en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi'nin diğer bölümlerinden ve yurt içi-yurt dışındaki diğer üniversitelerden Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ne, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yatay geçişler yapılabilir. Yatay geçişlere ve ders muafiyetlerine ilgili yönetim kurulu karar verir. Kurumlar arası yatay geçişler, lisans programları için sadece güz yarıyılında ön lisans programları için güz-bahar yarıyıllarında, kurum içi yatay geçişler lisans ve ön lisans programları için güz yarıyılında gerçekleştirilir. Avrupa Kredi Transfer Sistemine dahil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı; bilimin temel ilkelerini benimsemiş, çağın gereklerine uygun araştırma olanaklarını kullanarak evrensel bilimin ve ülkemizin geliştirilmesine katkıda bulunacak, değer üreten, sorgulayan, yaratıcı ve etik değerlere bağlı nitelikli biyologların yetiştirilmesidir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız için bölümümüzde ve diğer üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programı imkanları yanında hastaneler, çeşitli enstitüler, bakanlıklar, laboratuvar ve fabrikalar gibi kurumlarda iş olanakları mevcuttur.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Biyoloji Bölümü Lisans programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programın her yarıyılında 30 AKTS (1 AKTS: 30 saat iş yükü) olmak üzere toplam 240 AKTS'lik ders bulunmaktadır. Programda yer alan zorunlu ders kredisi yüzdesi %69.1 iken, seçmeli ders kredisi yüzdesi 30.8'dir. Bölüm seçmeli derslerinin dışında öğrencilerin kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri seçmeli dersler de bulunmaktadır. Biyoloji Bölümü lisans programında yer alan derslerin %48'i uygulamalıdır. Lisans programının 6. veya 7. yarıyıllarının sonunda öğrenciler 40 iş gününü kapsayan isteğe bağlı Yaz Stajını, çeşitli kamu-özel kurum ve kuruluşlarında yapabilmektedir. Ayrıca 7. ve/veya 8. yarıyılda bilimsel aktivitelerde bulunmak, akademik bilgi ve tecrübeler edinebilmek amacıyla bölümde yürütülen bilimsel çalışmalara Özel Çalışma adı verilen dersi kodlayarak katılabilirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Biyoloji Bölümünden mezun olmak için en az 143 ulusal (240 AKTS) krediyi tamamlamış olmak ve en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamış olmak gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ali Onur

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 06800 Beytepe Ankara

Tel: 0 (312) 297 80 00

e-mail: mali@hacettepe.edu.tr