NANOTEKNOLOJİ ve NANOTIP PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı doktora programı 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde faaliyetine başlamıştır. Nanoteknoloji ve nanotıp günümüzün en sıcak ve üzerinde en yoğun çalışılan araştırma alanlarından biri durumundadır. Hacettepe Üniversitesinin sahip olduğu tıp ve sağlık bilimleri ile fen ve mühendislik alanlarındaki alt yapısının birleştirilmesi ile hayata geçirilmiş olan interdisipliner yapıdaki Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı doktora programı beş farklı fakülteden (Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi) öğretim üyesi ve altyapı desteği ile eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğrenciler doktora eğitimleri süresince seçtikleri alanla ilgili dersleri alıp, konuyla ilgili bir öğretim üyesinin yönlendirmesi ile tez çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Doktora programına alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, yapılacak sınav ve tarihi ile diğer koşullar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf) ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programı Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf) ilgili madde hükümleri gereğince ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programdan mezuniyet için Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışması olmak üzere toplam 240 AKTS lik ders alınmalıdır. Programdan mezuniyet için Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık ve Özel Konular dersleri hariç, toplamda 36 ulusal kredilik ders almak gerekir.

1 AKTS kredisi 30 saatlik işyüküne eşdeğerdir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin tanınması hususunda ilgili yönetmelik kuralları uygulanır. Başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş öğrencilerin bu öğrenimlerinin akademik olarak tanınması akademik kurul kararı ile belirlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Nanoteknoloji ve Nanotıp alanında uzmanlaşmış bireyler yetiştirerek ülkemizin ve tüm insanlığın bilimsel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak, üst düzeyde multidisipliner araştırmalar yürütmek, ileri teknolojiler ve ileri teknoloji ürünü materyal ve sistemler üretmek, ulusal ve uluslararası seviyede bilginin yaygınlaştırılmasını sağlamak, Nanoteknoloji ve Nanotıp alanlarında ulusal ve uluslararası ağ oluşturmak (toplantılar, ortak araştırmalar, haberleşme, bilgi alışverişi vb.), Nanoteknoloji ve nanotıp alanlarında üniversitemizde araştırma işbirliğinin, kapasitesinin ve çeşitliliğinin artırılması olarak belirlenmiştir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mühendislik, fen, sağlık ve mühendislik bilimlerini aynı çatı altında birleştiren Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı doktora programı mezunları multidisipliner bir eğitim aldıklarından dolayı farklı sektörlerde iş imkanı bulabilmektedirler. Çeşitli endüstri dallarında (biyoloji, kimya, fizik, elektronik ve tıp vb.), AR-GE (araştırma geliştirme) laboratuvarlarında, araştırma merkezlerinde, üretim ve kalite kontrol alanlarında uzman, yönetici ve araştırmacı olarak çalışabilmektedirler. Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı doktora programı mezunları ilgili üniversitenin ‘'Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri''ni sağlamak koşuluyla öğretim üyesi olarak atanarak akademik kariyer yapabilirler. Ulusal üniversite ve yurt dışındaki araştırma laboratuvarları ve enstitülere; ayrıca doktora sonrası programlara (post-doc) başvurabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar bölümünde açıklanmıştır. Doktora ders programında NNT739 kodlu Nanoteknoloji ve Nanotıpta İlerlemeler I, NNT740 kodlu Nanoteknoloji ve Nanotıpta İlerlemeler II ve NNT745 kodlu Doktora Semineri dersi zorunlu ders kapsamındadır. Doktora ders programında 3 adet seminer dersi zorunlu dersler olup kalan tüm dersler seçmelidir. Ancak alan dışı seçmeli derslerin ulusal kredisi toplam alınacak ders kredisinin 1/3'ünden fazla olamaz. Öğrencinin gerçekleştireceği tez çalışması gözönünde bulundurularak danışmanının önerisi ile öğrenci derslerini alır. Tez çalışmaları ilgili alanda karşılaşılan bir probleme dayalı olarak çözüm önerisi getirme amacıyla kurgulanabileceği gibi, teknolojik gelişmeler , eğilimler ve yenilikçi yaklaşımlara bağlı olarak da belirlenebilir. Tez çalışmaları deneysel, bilgisayar destekli ve teorik çalışmalar şeklinde olabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve ders bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve değerlendirme ile ilgili kurallar Hacettepe Üniversitesi Doktora Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri esaslarınca belirlenir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları hakkında bilgi “Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar” bölümünde detaylı olarak verilmiştir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Şadan ÖZCAN

E-mail:sadan@hacettepe.edu.tr