NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI (İNG.)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü ülkemizde nükleer mühendislik alanında lisans düzeyinde eğitim/öğretim veren ilk Bölümdür. 1977 yılında kurulan Bölümümüz önce yalnızca lisansüstü program yürütmüş, 1982 yılında lisans düzeyinde de eğitim/öğretim vermeye başlamıştır.

Bölümün misyonu; bilim ve teknolojinin tüm dallarına katkı yapabilecek bilgi, geniş görüş, beceri ve evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmek ve ülkemizde ve dünyada nükleer teknolojinin barışçı amaçlarla, güvenli ve çevreci bir şekilde gelişimine katkıda bulunmaktır.

Lisans programının öğretim dili İngilizcedir. İngilizce yeterlik sınavını geçemeyen öğrenciler İngilizce hazırlık okurlar.

Bölümün, öncelikle eğitim/öğretim programındaki deneysel dersler için, gerek duyulunca da araştırma çalışmaları için kullanmakta olduğu bir 'radyasyon algılama ve ölçme laboratuvarı' (Fizik Mühendisliği Bölümü binasında) ve bir 'ısıl-akışkan laboratuvarı' (Makine Mühendisliği Bölümü binasında) mevcuttur.

Bölümde 16 düğüm ve 100 çekirdekten (300 GFlops) oluşan bir Yüksek Başarımlı Paralel Hesaplama Sistemi vardır. Bölümümüzde yürütülen eğitim/öğretim ve araştırma faaliyetlerinin kayda değer bir kısmı 'hızlı hesaplama olanağı' gerektirdiğinden, bahsi geçen paralel hesaplama sistemi Bölüm için büyük önem arz etmektedir ve neredeyse sürekli kullanımdadır. Öğretim elemanlarımızın yürüttüğü projeler sayesinde sistemin kapasitesi giderek artırılmaktadır.

Öğrencilerimize, nükleer tesisler ve uygulamalara yönelik pratik tecrübe kazandırmak amacı ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na bağlı Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde ve/veya İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü'nde bulunan Triga Mark II Reaktörü'nde staj olanağı sağlanmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa LYS'nin MF-4 puan türü ile öğrenci kabul edilir (http://www.osym.gov.tr).

Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve gerekli koşulları sağlayan yabancı uyruklu adaylar, Hacettepe Üniversitesi lisans programlarında eğitim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. Gerekli bilgiler Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (http://www.oid.hacettepe.edu.tr) ile Uluslararası Öğrenci Ofisi'nden alınabilir. (http://www.iso.hacettepe.edu.tr/indexing.html).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Nükleer enerji mühendisliği lisans derecesi elde etmek için; (1) eğitim/öğretim programındaki tüm zorunlu derslerden (163 AKTS kredisi) başarılı olmak, (2) seçmeli derslerin (toplam 77 AKTS kredisi) en az 51 en çok 65 AKTS kredilik kısmını “alan içi seçmeli” derslerden, alan içi seçmeli derslerin en az 30 AKTS kredilik kısmını NEM kodlu derslerden ve “alan dışı seçmeli” derslerin en az 10 AKTS kredilik kısmını İktisadi ve İdari Bilimler, Edebiyat, Hukuk ve İletişim fakültelerinden alarak başarılı olmak ve (3) toplam en az 240 AKTS kredilik ders yükünü en az 2,00 genel akademik ortalama ile tamamlamak gerekir.

Öğrencinin, "alan içi seçmeli dersler" listesinde yer almayan herhangi bir dersi "alan içi seçmeli" olarak alabilmesi için danışmanının onayı gerekir.

240 AKTS kredilik ders yükü içinde, ikinci ve üçüncü senede (ilki bir termik santralde, ikincisi bir nükleer tesis veya araştırma merkezinde) yapılan iki staj da yer almaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 30'daki koşullar her durumda geçerlidir. (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,6262/kanun-ve-yonetmelikler.html)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü lisans programına yurt içi veya yurt dışındaki bir yüksek öğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin geçişi (yatay geçiş vb) ve bu öğrencinin aldığı eğitimin tanınması Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 8, 9 ve 10'daki hükümler esas alınarak yapılır.

(http://www.hacettepe.edu.tr/TR,6262/kanun-ve-yonetmelikler.html)

Avrupa Kredi Transfer Sistemine dahil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esaslar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

(http://www.yok.gov.tr/content/view/476/)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Öğrencileri: nükleer enerji mühendisliği ve nükleer bilimler alanlarında yeterli bilgi ve hesaplama deneyimine sahip; bilgi ve deneyimini, modern teknikleri ve mühendislik araçlarını kullanarak, nükleer enerji ile ilgili problemlerin çözümü amacıyla değerlendirmeyi bilen; nükleer prosesleri, enerji üretimi, tıp, endüstri ve çevre ile ilgili uygulamalarda toplum yararına etkin olarak kullanabilen; mesleki ve etik sorumluluklarının bilincinde; yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramış; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini sürekli yenileyen bireyler olarak mezun etmek.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız ağırlıklı olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve bağlı araştırma merkezlerinde, Türkiye Elektrik Üretim ve İletim Şirketleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda; bunun yanı sıra, epeyce daha az sayıda olmak üzere, TÜBİTAK ve bağlı araştırma merkezlerinde, Sağlık Bakanlığı'nda, Çevre ve Orman Bakanlığı'nda, üniversitelere bağlı teknokentlerde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nda, onkoloji ve görüntüleme merkezlerinde, mühendis veya araştırmacı olarak çalışmaktadır. Ayrıca, çok sayıda mezunumuz üniversitelerde akademisyen olarak çalışmaktadır.

Çok sayıda mezunumuz lisans-üstü çalışma için yurtdışına gitmektedir. Gerekli vasıflara sahip mezunlarımızı dünyanın (çoğu ABD) saygın üniversiteleri araştırma görevlisi olarak kabul etmektedir. Özellikle yurt dışında lisansüstü çalışma yapmış olan mezunlarımızın önemli bir bölümü önde gelen uluslararası şirketlerde ve araştırma kurumlarında nükleer mühendis veya araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Mezunlarımızın lisans-üstü çalışma yaptıkları üniversitelerin listesini görmek için şu bağlantıyı kullanın: (http://www.nuke.hun.edu.tr/tr/webfiles/Graduate/work_uni_graduate.html)

Mezunlarımızın çalıştıkları şirket, kurum ve kuruluşların listesini görmek için şu adresi kullanın: (http://www.nuke.hun.edu.tr/tr/webfiles/Graduate/work_graduate.html)

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programın zorunlu derslerinin toplam AKTS kredisi 163'tür; bu sayı mezun olmak için gerekli minimum toplam AKTS kredisinin (240) % 68'dir. Alan içi ve alan dışı seçmeli derslerin toplam AKTS kredisi 77 olup genel toplamın % 32'sini oluşturmaktadır.

Seçmeli derslerin en az 51, en çok 65 AKTS kredilik kısmı “alan içi seçmeli” derslerden, alan içi seçmeli derslerin de en az 30 AKTS kredilik kısmı NEM kodlu derslerden olmalıdır. Öğrencinin, "alan içi seçmeli dersler" listesinde yer almayan herhangi bir dersi "alan içi seçmeli" olarak alabilmesi için dilekçe ile başvurması ve danışmanının onayını alması gerekir.

“Alan dışı seçmeli” derslerin en az 10 AKTS kredilik kısmı İktisadi ve İdari Bilimler, Edebiyat, Hukuk ve İletişim fakültelerinden alınmalıdır.

“Türk Dili”, “Temel Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı” ve “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersleri (5 ders, toplam 10 AKTS kredisi) ortak zorunlu derslerdir. Programda ayrıca toplam 7 AKTS kredisine eşdeğer, yaz aylarında yapılması gereken (3 ve 4 haftalık) 2 zorunlu staj yer almaktadır.

Alan dışı seçmeli dersler programda ilk yarıyıldan itibaren yer alırken, alan içi seçmeli dersler üçüncü yarıyıldan başlayarak programa eklenmiştir.

Zorunlu dersler arasında biri hariç (NEM251) hiçbir dersin ön koşulu yoktur. Mamafih, öğrencilerin dersleri programdaki sıra ile almaları beklenir; bu sıranın dışına çıkılması, istisnai durumlar dışında, kabul edilemez.

Alan içi seçmeli dersler arasında çok sayıda ön koşullu ders vardır; ön koşullar, öğrencinin dersleri makul sıra ile seçmesini sağlamak amacıyla konmuştur.

Lisans programında yıllık ders bulunmamaktadır. Programda yer alan derslerden özellikle Mühendislik Projesi dersleri, laboratuvar dersleri ve proje çalışmalarını içeren dersler uygulamaya yönelik hazırlanmış derslerdir.

Programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler öğrenciye temel bilgileri verirken, üçüncü ve dördüncü yıllardaki dersler, mesleki bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmaya ve öğrencinin ilgi duyduğu konulara odaklanmasına (araştırma, uygulama, proje vb. yapmasına) yöneliktir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi(leri) tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablosunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları konusunda, H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=01_01_lisans_20161213_1600&filetype=html&submenuheader=4)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 30'daki koşullar her durumda geçerlidir. (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,6262/kanun-ve-yonetmelikler.html)

Nükleer enerji mühendisliği programından mezun olmak için; (1) eğitim/öğretim programındaki tüm zorunlu derslerden (163 AKTS kredisi) başarılı olmak, (2) seçmeli derslerin (toplam 77 AKTS kredisi) en az 51 en çok 65 AKTS kredilik kısmını “alan içi seçmeli” derslerden, alan içi seçmeli derslerin en az 30 AKTS kredilik kısmını NEM kodlu derslerden ve “alan dışı seçmeli” derslerin en az 10 AKTS kredilik kısmını İktisadi ve İdari Bilimler, Edebiyat, Hukuk ve İletişim fakültelerinden alarak başarılı olmak ve (3) toplam en az 240 AKTS kredilik ders yükünü en az 2,00 genel akademik ortalama ile tamamlamak gerekir.

240 AKTS kredilik ders yükü içinde, ikinci ve üçüncü senede (ilki bir termik santralde, ikincisi bir nükleer tesis veya araştırma merkezinde) yapılan iki staj da yer almaktadır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Cemil Kocar

Tel : +90 (312) 2977300

Fax : +90 (312) 2992122

E-posta: ckocar@hacettepe.edu.tr