TIP PROGRAMI (İNG.)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin başlangıcı sayılan Çocuk Sağlığı Kürsüsü 2 Şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi olarak 1957 yılında Hacettepe'de çalışmaya başlamış ve 1958 yılında da eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarına ve kamu hizmetine geçmiştir. 1963 yılında ise Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi haline getirilerek Temel Bilimler, Hemşirelik, Fizyoterapi - Rehabilitasyon, Tıbbi Teknoloji Yüksekokulları ile Ev Ekonomisi Yüksekokulu bu Fakülteye bağlı olarak yeniden örgütlenmiş ve ayrıca yine Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı Diş Hekimliği Yüksekokulu kurulmuştur. 1965 yılında Hacettepe Üniversitesi eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla Hacettepe Bilim Merkezi ve 1966'da Hacettepe Tıp Merkezi kurulmuş, aynı yıl Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi de hizmete girmiştir. Bu şekilde örgütlenen ve gelişen çekirdek kuruluşlar, 8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı kanunla Hacettepe Üniversitesi haline getirilmiş ve Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlamıştır.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin eğitim dili İngilizce'dir.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uygulanan eğitimin başlıca özelliği, Dönem I, II ve III'de derslerin anabilim dallarına göre değil konulara göre verilmesidir. Entegre sistem adı verilen bu eğitim düzeninde belirli bir konu, örneğin dolaşım sistemi ele alınmakta ve bu konuya ait anatomi, fizyoloji, biyokimya gibi temel tıp bilimleri ile klinik bilimleri birbirleri ile ilgili ve belirli bir düzen içerisinde verilmektedir. Bu sistemde değişik bilim dalları ve klinik öncesi ile klinik konular arasındaki yapay ayrım geniş çapta ortadan kaldırılmaktadır. Öğrencilere tıp eğitiminin birinci döneminde esas olarak temel bilimler, ikinci döneminde normal insan biyolojisi ve mikrobiyolojinin temel esasları verilmektedir. Üçüncü dönemde ise sistemler, fizyopatoloji, patoloji, farmakoloji ve klinik bilimleri açısından ele alınmaktadır. Tıp eğitiminin dördüncü ve beşinci dönemleri klinik stajlarına ayrılmıştır. Servislerde hastalar üzerindeki çalışmalar, klinik eğitimi ve derslere ek olarak seminerler de yapılır. Altıncı yıl mezuniyet öncesi intörnlük dönemidir. Bu dönemde öğrenciler öğretim üyeleri ve uzmanların denetiminde sorumluluk alarak kendilerini hekimliğe hazırlarlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp Fakültesi'ne kayıt kabul için lise diploması ve merkezi olarak yapılan ulusal üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirmenin yapılmış olması ya da Yükseköğretim Kurulu'nun uluslararası öğrenci kabulü ile ilişkili düzenlemeleri gereğince gerekli koşulları karşılamış olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için: http://www.oid.hacettepe.edu.tr

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tıp Fakültesi'nden mezun olmak için eğitim programında yer alan derslerden başarılı olarak toplam 360 AKTS kredisini tamamlamış olmak yeterlidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Tıp Fakültesine, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Tıp Fakültesine yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Yarı zamanlı ve dinleyici öğrenci kabul edilmez. Başka bir tıp fakültesinden Tıp Fakültesine yatay geçiş yapmak isteyenlerin, Fakülteye kayıtlarının yapılabilmesi için; geçiş yapılacak sınıfta açık yer bulunması, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavını başarmış olmaları, sınava girdikleri yıl Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) puanlarının o yıla ait Tıp Fakültesi taban puanından düşük olmaması ve durumlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun olması gerekir. İngilizce eğitim yapılan sınıflara yatay geçiş için adayın İngilizce eğitim yapan bir tıp fakültesinden gelmiş olması şarttır.

Detalı bilgi için: http://www.oid.hacettepe.edu.tr

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin temel amacı; bilgili, yeterli, karakter sahibi kendi kendini eğitebilme yeteneğine ve ilk defa karşılaştığı problemleri çözebilecek niteliklere sahip, verdiği kararlar bilgi, bulgu ve tecrübeye dayanan, çalışkan dürüst ve davranışları tıp mesleği ve hekimlik geleneklerine uygun olan hayatı boyunca öğrenmeye kararlı, ülkeye ve insanlığa hizmet amacı ile tıp biliminin ilerlemesi için çalışan hastalarına karşı müşfik, anlayışlı ve sorumlu olan, hasta bakımında çevre şartlarına göre en yüksek tıp standartlarını kullanan mezunlar vermek, bilimin ilerlemesine yardım edecek olanaklar yaratmak ve bunların en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak, ülke sağlığına en iyi şekilde hizmet etmek olmuştur.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Tıp Fakültesi mezunları iki yıllık zorunlu hizmet için Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen kura ile birinci basamak sağlık hizmetinde yer alan aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezleri başta olmak üzere Bakanlık birimlerinde çalışır. Her yıl iki kez düzenlenmekte olan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda başarılı olanlar üniversitelerin hastanelerinde ya da Sağlık Bakanlığı'na ait eğitim ve araştırma hastanelerinde uzmanlık eğitimlerine başlarlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uygulanan eğitimin başlıca özelliği, Dönem I, II ve III'de derslerin anabilim dallarına göre değil konulara göre verilmesidir. Entegre sistem adı verilen bu eğitim düzeninde belirli bir konu, örneğin dolaşım sistemi ele alınmakta ve bu konuya ait anatomi, fizyoloji, biyokimya gibi temel tıp bilimleri ile klinik bilimleri birbirleri ile ilgili ve belirli bir düzen içerisinde verilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin birinci, ikinci ve üçüncü döneminde anatomik diseksiyonlar dışında öğrencilerin bütün laboratuvar çalışmaları multidisiplin laboratuvarlarında yürütülmektedir.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin birinci, ikinci ve üçüncü döneminde “İyi Hekimlik Uygulamaları” programı uygulanmaktadır. Programın amacı tıp öğrencilerine iyi hekimin gereksinimi olan beceri ve tutumun kazandırılmasıdır. Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) oturumları da uygulanmaktadır.

Öğrencilere tıp eğitiminin birinci döneminde esas olarak temel bilimler, ikinci döneminde normal insan biyolojisi ve mikrobiyolojinin temel esasları verilmektedir. Üçüncü dönemde ise sistemler, fizyopatoloji, patoloji, farmakoloji ve klinik bilimleri açısından ele alınmaktadır. Tıp eğitiminin dördüncü ve beşinci dönemleri klinik stajlarına ayrılmıştır. Servislerde hastalar üzerindeki çalışmalar, klinik eğitimi ve derslere ek olarak seminerler de yapılır. Altıncı yıl mezuniyet öncesi internlik dönemidir. Bu dönemde öğrenciler öğretim üyeleri ve uzmanların denetiminde sorumluluk alarak kendilerini hekimliğe hazırlarlar.

Tıp Fakültesi programının genelinde 270 AKTS (%75) zorunlu dersler, 88 AKTS (%24,5) alan içi seçmeli dersler ve 2 AKTS (% 0,5) alan dışı seçmeli dersler yer almaktadır. Alan dışı seçmeli dersler 1.yılın ilk döneminde alınabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Tıp Fakültesi ilk üç yılında öğrencilere çoktan seçmeli yazılı sınavlar, pratik laboratuvar sınavları ve yapılandırılmış objektif klinik sınavlar uygulanmaktadır. Dönem I, II ve III'de her ders kurulunun sonunda büyük grup dersleri için ders kurulu sınavı yapılır. Öğrencilerin bu sınavlardan aldıkları notlar ders kurulu sınav notu olarak işlenir. Dönem I, II ve III'de, her dönem sonunda ders kurullarının tümündeki büyük grup dersleri için ders kurulları final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not ders kurulları final sınavı notu olarak işlenir. Dönem I, II ve III'deki küçük grup uygulamalarının her ünitesi sonunda ara değerlendirme sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not ara değerlendirme sınav notu olarak işlenir. Dönem I, II ve III'de, her dönem sonunda küçük grup uygulamalarının tüm ünitelerine yönelik küçük grup uygulamaları final sınavı yapılır. Bu sınavdan alınan not küçük grup uygulamaları final sınavı notu olarak işlenir. Dönem IV ve V stajlarında çoktan seçmeli yazılı sınavlar, yapılandırılmış klinik sınavlar ve sözlü sınavlar uygulanmaktadır. Dönem IV ve V'de her stajın sonunda o staj eğitim içeriğini kapsayan staj sınavı yapılır. Staj sınavı yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır. Dönem VI intörnlük-aile hekimliği döneminde öğrencilerin başarısı; her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta görüşmeleri, epikrizler, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, klinik ve klinik patolojik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak değerlendirilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Tıp fakültesinin 6 yıllık programında yer alan tüm derslerde başarılı olarak toplam 360 AKTS kredisini tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. Ancak Tıp Fakültesi mezunları, mezuniyet diplomalarını iki yıllık zorunlu hizmetlerini tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından onayını takiben elde ederler.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Bülent ALTUN (DEKAN)

Tel: 0 312 3051080

Fax: 0 312 3100580

E-posta: tipmaster@hacettepe.edu.tr