İŞLETME PROGRAMI (İNG.)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

İşletme Bölümü; ilk olarak İşletme Yönetimi Bölümü adıyla Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuş, 1974 yılında Yüksek Lisans ve Doktora, 1976 yılında Lisans programını başlatmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin 20.7.1982 tarihinde kurulmasıyla İşletme Bölümü, bu fakülteye bağlanmıştır. İşletme Bölümü 1990-1991 ders yılından itibaren lisans düzeyinde İngilizce eğitime geçmiştir. Bölümde Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Muhasebe ve Finansman, Üretim Yönetimi, Sayısal Yöntemler, Pazarlama, Ticaret Hukuku ve Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalları bulunmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa LYS'nin TM-1 puan türü ile öğrenci kabul edilir. Programda İngilizce eğitim verildiği için öğrencilerin Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan dil sınavını geçmeleri ya da geçememeleri durumunda İngilizce hazırlık sınıfını bitirmeleri sonrası lisans eğitimine başlamaları öngörülür.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Mezuniyet için öğrencilerin 160 AKTS kredisi zorunlu derslerden, 80 AKTS kredisi seçmeli derslerden (seçmeli derslerin en fazla 20 AKTS kredisi bölüm dışı seçmeli derslerden) olmak üzere toplamda 240 AKTS kredi kazanmaları , transkriptlerinde başarısız ders kalmamış olması, ağırlıklı not ortalamasnını 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.Mezuniyet koşulları Hacettepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de açıklanır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin daha önce aldığı dersler, H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin 8.-9.-10. ve 35. maddeleri çerçevesinde değerlendirildikten sonra denk kabul edilip edilemeyeceğine karar verilir. Değişim programları ile başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş öğrencilerin aldıkları derslerin akademik tanınması H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin 21.maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Özel ve kamu sektörlerinde ihtiyaç duyulan, gerek teorik gerekse pratik olarak mümkün olan en üst düzeyde işletmecilik bilgisine sahip, yeterli deneyimleri edindikten sonra çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yöneticilik yapabilecek bireyler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bölümümüzün hem kamu hem de özel sektörde yöneticilik pozisyonuna yükselmiş pek çok mezunu bulunmaktadır. Mezunlarımızdan bir kısmı Hazine, SPK, Merkez Bankası gibi kurumlarda bir kısmı da, çeşitli özel kuruluşların bankacılık, finans, üretim, insan kaynakları ve pazarlama alanlarında istihdam edilmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

  • Ortak Zorunlu ders sayısı ve oranı: 9 - % 17
  • Zorunlu ders sayısı ve oranı: 28 - % 53
  • Seçmeli ders sayısı ve oranı: 16 - % 30
  • Seçmeli derslerin verilmeye başladığı yıl: 3
  • Bölüm dışı zorunlu seçmeli ders sayısı: Yok
  • Staj zorunluluğu: Seçmeli Staj dersimiz vardır.
  • Önkoşullu dersler: Var
  • Programın yıllara göre yapısı: Öğrenci programın birinci ve ikinci yılında, zorunlu dersler şeklinde temel dersleri alır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise seçmeli dersler alarak uzmanlaşmak istediği alana yönelebilir. Öğrencilerimiz, 80 AKTS toplamındaki seçmeli derslerin en az 70 AKTS'lik kısmını bölüm içi seçmeli dersler havuzundan tamamlamalıdır. Kalan 10 AKTS'lik kısmını ise istenirse bölüm içi istenirse de Üniversitemizde sunulan, öğretim dili İngilizce olan bölüm dışı seçmeli derslerden tamamlayabilirler. Öğrencilerimiz, yukarıda tanımlanan 80 AKTS'lik bölüm içi seçmeli derslerin 25 AKTS'lik kısmını (en az 5 ders) 3.sınıf seçmeli derslerinden, 55 AKTS'lik kısmını (en az 11 ders) ise 4.sınıf seçmeli derslerinden almak zorundadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrenciler H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin 30. maddesi çerçevesinde 240 AKTS'lik ders yükünü başarıyla tamamladıkları ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip oldukları zaman mezuniyete hak kazanırlar.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Azize ERGENELİ

Adres:

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

Beytepe Kampusu, B Blok Kat:3

Çankaya, Ankara 06800

Tel: +90-312-297 87 00

Fax: +90-312-299 20 55