REKREASYON PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

1989 yılında Spor Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü olarak Eğitim Fakültesi içerisinde kurulan bölüm 1992 yılında Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokuluna dönüşmüştür (Önceleri, beden eğitimi öğretmenliği yanı sıra; modüler yaklaşımlarla spor bilimlerinin uygulamalı ve teorik alanlarında yoğunlaşan lisans mezunları; 2000 yılından itibaren "Spor Bilimleri", "Beden Eğitimi Öğretmenliği" ve "Rekreasyon" programlarından birisinden lisans diploması alarak mezun olmaya başlamışlardır. 2012 yılında Rekreasyon Programının adının Fiziksel Aktivite ve Rekreasyon Programı olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

Fiziksel Aktivite ve Rekreasyon Programının temel hedefi fiziksel aktiviteye katılım yoluyla bireylerin fiziksel, zihinsel, duyuşsal, ruhsal ve sosyal gelişime ve sağlığın korunmasına katkıda bulunacak fiziksel aktivite içerikli rekreasyon hizmetlerinin tasarlanmasında, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin farklı sosyal/kültürel ortamlardaki bireylere sunulmasında gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip fiziksel aktivite uzmanları ve rekreasyon liderleri yetiştirmektir. Bu nedenle öğrencilere, kuramsal ve uygulama dersleri, mesleki ve akademik proje ve iş deneyimi dersleri yoluyla bilimsel araştırma destekli ve mesleki uygulama tabanlı bir eğitim sunmaktadır.

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu'na bağlı Fiziksel Aktivite ve Rekreasyon Programı 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Eğitim dili türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fiziksel aktivite ve rekreasyon programına giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan yükseköğretim yerleştirme sınavında belirli bir baraj puanını almış olmak ve Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu tarafından düzenlenen Özel Yetenek Sınavında yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Fiziksel aktivite ve rekreasyon Lisans derecesini elde etmek için 240 AKTS'yi (136 ulusal kredi) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Fiziksel Aktivite ve Rekreasyon programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler lise eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmek (http://www.oid.hacettepe.edu.tr)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Fiziksel aktivite ve rekreasyon programı, fiziksel aktivite aracılığıyla bireylerin fiziksel, zihinsel ve duyuşsal sağlıklarına katkıda bulunmak için toplum sağlığına duyarlı, sağlıklı ve fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzını benimseyen, mesleğinde yeterlik kazanmış, kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; bireysel ve kültürel farklılıklara açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen fiziksel aktivite uzmanlarını ve rekreasyon liderlerini yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Fiziksel aktivite ve rekreasyon programı mezunları kamu kurum ve kuruluşlarına (örn. Belediyeler ve üniversiteler) ait açık ve kapalı alan rekreasyon alanlarında, özel spor kulüpleri ve Fitness/spor merkezlerinde fiziksel aktivite uzmanı ve rekreasyon lideri olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Zorunlu ders ulusal kredi yüzdesi %72 (AKTS %70), seçmeli ders ulusal kredi yüzdeki %28'dir (AKTS %30). Ulusal seçmeli alan içi 32 kredi (88.9) iken alan dışı 4 kredidir (%11.1).

Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki Yabancı Dil dersleri ile Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersidir

Fiziksel aktivite ve rekreasyon programının ilk altı yarıyılın her birinde birer seçmeli spor dersi bulunmaktadır. Beşinci ve altıncı yarıyıllarda seçmeli spor derslerinin yanı sıra her bir yarıyılda iki adet seçmeli kuramsal dersler ve bölüm dışı seçmeli dersler bulunmaktadır. Yedinci ve sekizinci yarıyıllarda seçmeli proje derslerinin yanı sıra seçmeli uzmanlık dersleri de yer almaktadır.

Programın yedinci ve sekizinci yarıyıllarında İş Deneyimi dersi yer almaktadır. Öğrencilerin fiziksel aktivite ve rekreasyon alanı ile ilgili özel ve devlet kuruluşlarında iş alanlarına yönelik uygulamalarda bulunmaları beklenmektedir.

Programda öğrencilerin mezun olabilmeleri için almaları gereken derslerin 39 tanesi kuramsal 15 tanesi uygulamadır. Dolayısıyla program kuramsal ağırlıklıdır.

Programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verir iken üç ve dördüncü yıldaki dersler öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.oid.hacettepe.edu.tr linkinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 30'da yer alan koşulları sağlaması gerekmektedir. (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç.Dr.Nefise Bulgu

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
06800 Beytepe, Ankara-TÜRKİYE
e-posta: nbulgu@hacettepe.edu.tr
Web Adresi: http://www.sbt.hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 (312) 2976778
Fax: +90 312 2992167