DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

a.Program Hakkında Genel Bilgi:

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na bağlı Diş Protez Teknolojisi Programı 2 yıllık eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir. 1984 yılında açılan Diş Protez Teknolojisi eğitim programından mezun olan öğrencilerimizin görevi, diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre sabit protez, hareketli parsiyel protez, total protez, implant üstü protezler, ortodontik aparey ve çene-yüz protezlerinin laboratuar aşamalarını yapmaktır.

Diş protez teknolojisi programı mezunlarımız akademik kurumlar, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarında görev yapabilmektedirler.

Diş protez programının temel hedefi ülkemiz için nitelikli diş protez teknikeri yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri mesleğe ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek amacıyla öğrenimlerinin ikinci ve son dönemlerinde staj yaparlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Diş Protez Teknolojisi Programına giriş için ortaöğretim eğitimini (meslek liselerinden direkt geçiş) tamamlamış veya ulusal üniversite sınavında (üniversite öğrenci seçme sınavı, http://www.osym.gov.tr) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Bu programa YGS-2 puan türü ile öğrenci alınmaktadır.

Kayıt Kabul Koşulları ile ilgili olarak, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgi için : http://www.oid.hacettepe.edu.tr adresine bakılabilir.


D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir. Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Diş Protez Teknikeri ünvanı verilir.

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile lgili bilgi:

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Diş Protez Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında bu program için gerekli puanı elde etmiş öğrenciler veya başka bir yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin geçmiş öğrenimlerinin akademik tanınması ile ilgili Hacettepe Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bakılabilir.

İlgili yönetmelik linki: http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_

0934&filetype=html&submenuheader=3

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Diş Protez Teknikerliği Programı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendisini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; farklı düşünce ve kültürlere açık, sağlık sektöründe yer alan kamu kurum ve özel kuruluşlarda Diş Protez Teknikeri olarak çalışabilen; diş hekimine yardımcı olabilecek ve laboratuvar aşamalarını yürütebilecek nitelikli, mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış insan gücünü yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezun öğrenciler kendilerine ait özel işletmeler açabilmektedirler, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde ve üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültelerinde yer alan protez ve ortodonti laboratuvarlarında, özel diş protez laboratuvarlarında çalışabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Diş Protez Teknolojisi Programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 120 AKTS'lik 30 ders bulunmaktadır. Bu derslerin 87 AKTS ‘si (% 72.5 ) zorunlu, 33 AKTS'si (% 27.5) seçmeli statüsündedir. Seçmeli derslerin en az yarısını bölüm içi seçmeli derslerinden almalıdır, diğer seçmeli dersleri meslek yüksek okulunun diğer programları ve/veya diğer fakültelerden alabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan ‘Ders Öğretim Planında' tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans Eğitim Öğretim sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Gülay Uzun vuzun@hacettepe.edu.tr 305 15 87-111 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi Programı