HUKUK PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde Hukuk Fakültesi'nin kurulması, Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun 01.05.2002 tarih, 7. oturum ve 2002-53 sayılı kararı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın görüşüne sunulmuş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 19.07.2002 tarih ve 2002.7.70 sayılı kararıyla kurulma teklifi uygun görülerek Bakanlığa arz edilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulması, Millî Eğitim Bakanlığı'nın 06.07.2005 tarihli ve 15524 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2890 sayılı Kanun'un ek 30'uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14.07.2005 tarihinde kararlaştırılmış ve 5 Ağustos 2005 tarih ve 25897 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans programı, zorunlu dersler bazında yurtiçindeki hukuk fakülteleri ile benzerlik göstermektedir. Yalnızca seçmeli derslerin sayısı ve çeşitleri açısından bir farklılık vardır. Program, amacına uygun olarak, öğrencilerin yalnızca birer kanun ezberleyicisi olarak yetişmelerini önlemek ve hukuku üreten, düşünen, merak eden ve sorgulayan birer aydın olarak yetişmelerini sağlamak için felsefe, sosyoloji, antropoloji gibi temel sosyal bilimleri de vurgulayan bir içeriğe sahiptir. Bu bağlamda, zorunlu dersler asgari düzeyde tutularak, geniş bir yelpazeden oluşan ve güncel gelişmeler doğrultusunda yenilenen seçmeli derslere ağırlık verilmiştir.

Programın eğitim dili Türkçedir. Ayrıca, isteğe bağlı olarak öğrencilerimiz, çeşitli yabancı hukuk dilleri ve sistemlerini öğrenebilecekleri gibi, bu hukuk sistemlerinin nasıl işlediği konusunda detaylı bilgi sahibi olacaklar ve İngiliz-Amerikan, Fransız ve Alman hukuk sistemleri kendi yabancı dillerinde öğrencilere aktarılacaktır. Öğrenci değişim programları ile söz konusu hukuk sistemlerinin yerlerinde tetkik olanağı sağlanacaktır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Hukuk Fakültesine giriş için ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite yerleştirme sınavında yeterli puanı almış olmak gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlaması gereken asgari kredi sayısı 150'dir. AKTS sayısı ise 240'dır. Öğrencilere, programdan mezun olabilmeleri için zorunlu staj ya da bitirme projesi gibi ek koşullar getirilmemiştir. Dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde edilmiş olmalıdır. İngilizce hazırlık okumak, öğrencilerin isteğine bağlıdır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hukuk Fakültesine kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış öğrencilerdir.

Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" (http://www.yok.gov.tr/content/view/476/) kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programların eğitim planlarında yer alan İngilizce ve Bilgisayar dersi için akademik dönem başlarında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans programı ile birlikte, hukuk yaratma sürecinde etkin rol oynayabilecek, hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişmesine katkıda bulunabilecek, ülke ve dünya sorunlarını yakından takip edip değerlendirebilecek ve söz konusu sorunları sadece hukuki açıdan değil, aynı zamanda felsefi ve sosyolojik açılardan inceleme yeterliğine sahip seçkin hukukçular ve özellikle hukuk fakültelerine akademisyen yetiştirmek hedeflenmektedir.

Amaçlarımız arasında öğrencileri hukuk ile ilgili derin araştırmalara teşvik etmek ve bilimsel araştırma sürecini eğitim sürecine dahil etmek de vardır. Zaman içindeki tecrübeler akademik bilgi birikimi olmadan meslek alanlarında yeterli başarı düzeyinin yakalanamayacağını ortaya koymuştur. Öğrencilerimiz hem akademik hem mesleki faaliyetlerinde ihtiyaç duyacakları gerekli bilgiye nasıl ulaşabileceklerini ve nasıl araştırma yapacaklarını öğreneceklerdir. Eğitim ortamlarında çağdaş öğretim yaklaşım, yöntem ve tekniklerinin uygulanabilmesi ve öğrencilerin duyularını, etkileşim ve iletişim becerilerini etkili bir biçimde kullanabilmeleri öğrenen sayısının sınırlandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda sınıflarımızdaki öğrenci sayılarımız belirli bir seviyede tutularak öğrencilerimizin kişisel ve akademik gelişimi ile yakından ilgilenilecektir.

Öğrencilerimiz adli yazışmalar, ulusal ve uluslararası sözleşme türleri ve yazım teknikleri, hukuk dilini hukuk mesleğinde kullanabilmek gibi yeteneklerin yanında sözlü sunum, iletişim becerileri ve görüşme teknikleri konularında da kendilerini geliştirme olanağı bulabileceklerdir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programdan mezun olanların alacağı unvan “hukuk fakültesi mezunu”dur. Hukuk fakültesi mezunları ancak gerekli koşul ve sınavları geçip, mesleğe giriş için öngörülen mesleki eğitim ve stajı da tamamladıktan sonra “avukat”, “hâkim”, “savcı” unvanlarını alabilmektedirler. Programdan mezun olan öğrencilerimiz gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde değişik çalışma alanlarında istihdam edilebileceklerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programdaki seçmeli derslerin sayısı oldukça fazladır. Bu da programa bir esneklik katarak, programın yeni ve güncel koşullara kolayca adapte olmasını sağlayacaktır. Buna ek olarak, programda seçmeli derslerin çeşitliliği, hiç yabancı dil bilmeyen veya yabancı dil ile ilgili herhangi bir ders almak istemeyen öğrencilere de ilgi alanları doğrultusunda geniş seçenekler sunmaktadır. Programa kayıtlı öğrenciler aynı zamanda farklı bölümlerden alan dışı (üniversitenin seçmeli dersler koordinatörlüğünün sağladığı resim, heykel, fotoğrafçılık, güzel sanatlar gibi) dersler de seçebilecek ve kendilerini farklı alanlarda çok yönlü olarak geliştirme imkânına sahip olacaklardır.

Programa kayıtlı öğrencilerin mezun olabilmeleri için, almaları gereken derslerin toplam yüzdesi üzerinden zorunlu derslerin kredi yüzdesi %74.7 ve seçmeli derslerin kredi yüzdesi %25.3'tür.

Programda 1 AKTS 30 saatlik işyüküne karşılık gelmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve SınavYönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlaması gereken asgari kredi sayısı 150'dir. AKTS sayısı ise 240'dır. Öğrencilere, programdan mezun olabilmeleri için zorunlu staj ya da bitirme projesi gibi ek koşullar getirilmemiştir. Dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde edilmiş olmalıdır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Dekan Vekili Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU

DEKANLIK

Telefon

0312-297 62 70

0312-297 62 71

Faks

0312-297 62 75

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi 06800 ANKARA

e-posta

hukukfakultesi@hacettepe.edu.tr

lawfaculty@hacettepe.edu.tr