FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 1961 yılında Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından, Ankara Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu'nun bir bölümü olarak kurulmuştur. 1964 yılında Ankara Üniversitesi, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı Hacettepe Fizyoterapi Rehabilitasyon Yüksekokulu olarak yeniden yapılandırılmış ve 1971 yılında, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, doğrudan Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanarak bağımsız bir yüksekokul olmuştur. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 2007 yılında, 21.5.2007 tarih ve 2007/12216 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olmuştur. Kurulduğundan beri 4 yıllık lisans eğitimi veren Bölümümüz, 1967 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda bilim uzmanlığı ve doktora programlarını yürütmeye başlamıştır. 1997 yılından itibaren, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programının yanı sıra, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Spor Fizyoterapistliği, Protez-Ortez ve Biyomekanik programlarında yüksek lisans ve doktora eğitimine başlanmıştır. Bölümümüz mezunları “fizyoterapist” ünvanı alarak mezun olmaktadırlar. Mezunlarımızın diplomaları Sağlık Bakanlığı tarafından da tescil edilmektedir. Sağlık profesyonelleri olarak kariyerlerini sürdürebilmelerinin yanı sıra, isterlerse daha üst düzeyde akademik çalışma da yapabilmektedirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'ne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak ve ulusal üniversite sınavında (YGS) sayısal alanda yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, YGS MF-3 puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans derecesi almak için 240 AKTS'yi başarılı ile tamamlamış olmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'ne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak. Yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmek.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hareket ve fonksiyon bozukluklarını belirlemek, önlemek, tedavi etmek ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini artırmak için gerekli fizyoterapi ve rehabilitasyon bilgi, beceri ve yeterlilikleri ile donanmış; toplum yararını gözeten; araştırıcı, sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenme ve kanıta dayalı uygulama becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan fizyoterapistler sağlık profesyonelleri olarak kariyerlerini sürdürebilir ve isterlerse daha üst düzeyde akademik çalışma yapabilirler.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan fizyoterapistler sağlık profesyonelleri olarak kariyerlerini sürdürebilir ve isterlerse daha üst düzeyde akademik çalışma yapabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bölümümüzdeki lisans programı,ortak zorunlu,zorunlu ve seçmeli dersler dahil toplam 240 AKTSlik dersten oluşur.Seçmeli dersler programın en az %25'ini oluşturur.Seçmeli derslerin 1/3'ü ön koşulsuz diğer programlara da açıktır.Seçmeli derslerin 2/3'üne programımıza ait diğer ders(ler) ön koşuldur.Öğrenciler bölüm içi seçmeli ders yanında bölüm dışı seçmeli ders de alabilir.Alınan derslerin 240 AKTS içerisinde sayılıp sayılamayacağı bölüm kararı ile gerçekleştirilir.

Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü altında bölümümüz 12 ders açmıştır.

Dönem 4 öğrencileri FTR 451 ve FTR 453 derslerini almakla yükümlüdür. Öğrenciler, bu derslerin her yarıyılda birini kodlayacaktır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür. (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y-dir=-file=lisans_20070502_1520-filetype=html-submenuheader=3)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 240 AKTSlik dersi başarı ile tamamlamış olmak ve en az 4 üzerinden 2.00 akademik ortalamaya sahip olmak gerekmektedir.

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Tülin Düger

e-posta : tduger@hacettepe.edu.tr

Telefon : +90 312 324 38 47

Faks : +90 312 305 20 12