İLETİŞİM BİLİMLERİ


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Yüksek lisans eğitiminde on bir, doktora eğitiminde ise altı yıllık tecrübesini, aynı doğrultuda lisans eğitimine de yaymayı hedefleyen Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, “İletişim Bilimleri Lisans Programı”nı oluşturarak 2018/2019 eğitim-öğretim yılından itibaren bu programa öğrenci almaya başlamıştır.

İletişim bilimlerini kuran sosyal bilim disiplinleri ile iletişim biliminin klasik temeli olan kuramsal esasların üzerine inşa edilen disiplinlerarası nitelikteki bu program, yeni medya, sosyal medya, dijital oyun çalışmaları, gelişen iletişim felsefesi, iletişim hukuku, değişim ve dönüşüm halindeki uygulamalı medya alanları, siyasal iletişim ve kültürel diplomasi, sahadan habercilik vb. çalışma alanlarına ilişkin geniş bir ders ve mecra yelpazesini içermektedir. Bu perspektifle hazırlanan program, kültürel çalışmalar alanının kapsadığı konulara dönük eleştirel ve geliştirici bir bakışı içeren zorunlu ve seçmeli dersleri kapsamaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

İletişim Bilimleri Lisans Programına kayıt yaptırabilmek için lise ve dengi öğretimi başarıyla tamamlamış ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sözel puan türünde yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Yükseköğretim Kurumları Sınavına ilişkin detaylar için bkz. http://www.osym.gov.tr/

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için en az 240 AKTS kredisine ve 140 yerel krediye karşılık gelen dersi başarıyla tamamlamaları ve 4'lük sistemde en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamaları gereklidir. Mezuniyetle ilgili diğer koşullar için HÜ Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=01_01_lisans_20171212_1200&filetype=html&submenuheader=4

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınması "Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" (http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18082) ve HÜ Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=01_01_lisans_20171212_1200&filetype=html&submenuheader=4) çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

HÜ İletişim Fakültesi, güncel gelişmelerin gerektirdiği bir yapıyı ve teknolojik değişimin büyük bir hızla içerildiği medya ortamlarındaki değişkenliği gözeten esnek, akademik bir program yürütmeyi ve iletişimin yeni alanlarına açılan bir kadro ve zihniyet yapısını hedeflemektedir. Bu çerçevede kurulan İletişim Bilimleri lisans programı, iletişim alanı içinde gelişen yeni alt dalları, onların diğer sosyal bilimlerle kesiştiği ve yakınlaştığı disiplinlerarası alanları dikkate alan, böylelikle öğrencilerini, mesleki pratiklerin geleneksel formları hakkında bilgilendirme hedefinin ötesine geçen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine öncelik vermektedir.

HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Lisans Programı, öncelikleri sayesinde geniş bir ufuk ve yetkinlik kazanmış olan, tarihsel, toplumsal, kültürel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen ve sosyal bilimlerin eleştirel, tartışmacı ve inşacı geleneklerini takip eden mezunlar vermeyi hedeflemektedir. Bu programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, konvansiyonel medya mecraları hakkında güçlü bir fikir, analitik düşünme becerisi ve yetkinlik sahibi olduğu gibi yeni iletişim alanlarına kolayca uyum sağlayabilecek geniş bir donanımla mezun olacaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

HÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Lisans Programı, mezuniyet sonrasında medya sektöründe iş bulma, iletişim alanında dünyada gelişen yeni mesleklere adapte olma ve akademiye yönelme gibi birbirinden farklı olanakları mümkün kılan bir formasyon kazandıracak şekilde yapılandırılmıştır. Zira konvansiyonel alanlar, hızla güç ve alan kaybetmekte, bu alanlarda istihdam imkânları hızla daralmaktadır. Bu durumun doğal sonucu, mezuniyet sonrası işsizliktir. İletişim Bilimleri Lisans Programı, gelişen ve gelişmesi muhtemel olan alanlara uyum sağlama yeteneği yüksek mezunlar hedefleyerek bu handikapı aşmayı hedeflemiş; bu meyanda yürütülmekte olan doktora ve yüksek lisans programlarını da destekleyecek biçimde, ülkemizdeki iletişim eğitimine yeni bir bakış açısı ve olanaklar sağlayarak iletişim eğitiminin içine girdiği krize yeni çözümler üretmeyi amaçlamıştır.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Öğretim programı süresince tamamlanması gereken en az 240 AKTS kredisinin % 62,5 zorunlu (Ortak Zorunlu Dersler dâhil en az 150 AKTS), % 37,5'ini (en az 90 AKTS) ise seçmeli dersler oluşturmaktadır.

İletişim Bilimleri Lisans Programın ilk 4 yarıyılındaki tüm dersler zorunlu derslerden oluşmaktadır. 5. yarıyılda 2 zorunlu, 6, 7 ve 8. yarıyıllarda ise 1'er zorunlu ders yer almaktadır ve diğer tüm dersler seçmeli statüdedir.

Programda 1 AKTS 30 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür. (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20070502_1520&filetype=html&submenuheader=3)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için en az 240 AKTS kredisine ve 140 yerel krediye karşılık gelen dersi başarıyla tamamlamaları ve 4'lük sistemde en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamaları gereklidir. Mezuniyetle ilgili diğer koşullar için HÜ Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=01_01_lisans_20171212_1200&filetype=html&submenuheader=4

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Suavi Aydın

Bölüm Başkanı

E-Posta: suavi@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 (312) 297 62 31

Fax: +90 (312) 297 62 89

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Edebiyat Fakültesi Binası 06800 Beytepe/Ankara

Web Adresi: www.iletisim.hacettepe.edu.tr