PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

*Hemşirelik Lisans Diplomasına sahip olmak

*H.Ü. Llisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Koşullarını sağlamak

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı)en az 21 kredilik derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve tez çalışmasını yaparak juri önünde başarıyla savunmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hemşirelik lisans mezunları kabul edilir. Bir başka psikiyatri hemşireliği yüksek lisans programında öğrenimine başlamış olan adaylar bu programda öğrenim için gerekli olan asgari kabul koşullarını sağladıktan sonra eksik olan derslerini tamamlayarak öğrenciliklerini devam ettirebilirler.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında ulusal ve uluslar arası literatüre hakim, literatür bilgilerini ülkenin gereksinimleri doğrultusunda uygulamaya, eğitime ve araştırmaya uygulayabilen, üretici, yaratıcı, sorgulayıcı, bilim insanı niteliklerine ulaşmış psikiyatri hemşireliği alanında uzman kişileri yetiştirmeyi amaçlayan kuramsal ve uygulamalı bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilimdalı Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Aldıkları Eğitime İlişkin Görüşleri

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı yüksek lisans programı mezunlarının aldıkları eğitime ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan çalışma kapsamına 15 mezun alınmıştır. Yükseklisans mezunlarının %27'si aldıkları eğitimden çok memnunken, %60'ının memnun olduğu, %13'ünün kısmen memnun olduğu saptanmıştır. Aldıkları eğitimle birlikte mezunların %87'si etkili iletişim kurabildiklerini; %60'ı özgüvene sahip olduğunu; mezunların %60'ı bilgiye kolay erişebildiğini; %73'ü problem çözme becerisi kazandıklarını; mezunların %87'si analiz- sentez etme yeteneği kazandıklarını belirtmişlerdir. Mezunların %'60'ı hızlı karar verebilirken, %40'ı kısmen hızlı karar verebildiklerini; mezunların %80'i ekip çalışmasına yatkın olduklarını, %7'sinin ekip çalışmasına yatkın olmadığını; %73'ü sorunlara yönelik stratejik çözümler üretebilirken, mezunların %66'sı liderlik özelliklerine sahipken, %27'si kısmen sahip olduğunu, mezunların %93'ü etik davranışlar sergileyebildiklerini, %7'si kısmen etik davranış sergilediklerini belirtmişlerdir. Aldıkları eğitimle birlikte mezunların %47'si güçlü kurumsal ilişkiler kurabilirken, mezunların %54'ü sağlık mevzuatına hâkim olduklarını, %33'ü kısmen hâkim olduklarını, %13'ü ise hakim olmadıklarını; mezunların %73'ü genel sağlık sorunlarına duyarlı olduklarını, %27'si ise kısmen duyarlı olduklarını; mezunların %87'si ruh sağlığını birincil, ikincil ve üçüncül düzeyde koruma ve geliştirme bilgi ve becerilerine sahip olduklarını, %13'ü kısmen sahip olduklarını belirtmişlerdir. Mezunların %93'ü ruhsal hastalığı olan bireylere etkin bakımı planlayıp uygulayabilme becerilerine sahip olduklarını, %7'si kısmen sahip olduğunu; mezunların %87'si ruhsal hastalıkları bilme ve etiyolojilerini bilme, belirtileri tanıma ve tedavisinde yer aldıklarını, %13'ü ise kısmen yer aldığını ; mezunların %80'i psikiyatri hemşireliği alanında gördüğü sorunlar için araştırmalar planlayıp uygulayabildiklerini, %20'si ise kısmen uygulayabildiklerini; mezunların %60'ı yapılan bilimsel araştırma sonuçlarını uygulamaya yansıtabildiklerini, %27'si kısmen yansıtabildiklerini, %13'ü ise uygulamaya yansıtamadıklarını; mezunların %40'ı yapılan bilimsel çalışmayı makaleye dönüştürerek ulusal/uluslar arası düzeyde bir dergide yayınlayıp sunabildiklerini mezunların 80'i alanı ile ilgili edindiği uzmanlık bilgilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve uygulamaya aktarabildiklerini belirtmişlerdir. Mezunlarımız özel ve devlet kadrolarında, toplum sağlığı merkezlerinde,aile sağlığı merkezlerinde çalışabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında ulusal ve uluslar arası literatüre hakim, literatür bilgilerini ülkenin gereksinimleri doğrultusunda uygulamaya, eğitime ve araştırmaya uygulayabilen, üretici, yaratıcı, sorgulayıcı, bilim insanı niteliklerine ulaşmış psikiyatri hemşireliği alanında uzman kişileri yetiştirmeyi amaçlayan kuramsal ve uygulamalı bir programdır.

Program süresince öğrencilerin bölüm içinden ve dışından alabileceği seçmeli derslere ilişkin bilgi verilmiştir.

Programdaki zorunlu dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verir iken seçmeli dersler öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi , beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir. Seçmeli derslerin uygulamaları yoktur ancak pratik olarak öğrenciye ilgi alanına özel bilgi ve beceri kazandırmaktadır.

Öğretim programı süresince öğrencinin alacağı bölüm içi seçmeli derslerin oranı %70, bölüm dışı seçmeli derslerin oranı %30'dur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri

tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim?Öğretim ve Sınav

yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı)en az 21 kredilik derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve tez çalışmasını yaparak juri önünde başarıyla savunmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Fatma Öz

Telf: 3123051580-188

Fax: 3123127085

E-mail: fatmaenator@gmail.com