YAYLI ÇALGILAR PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar alanında performansa dayalı Yüksek Lisans Programı'nı açan ilk kurumdur.

1990-1991 eğitim öğretim yılında Keman ve Viyolonsel sanat dallarında, 1995-1996 eğitim öğretim yılında da Viyola ve Kontrabas sanat dallarında öğrenci alımına başlanmıştır.

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı yürüttüğü yüksek lisans programıyla yaylı çalgıların tüm alt disiplinlerine (keman, viyola, viyolonsel, kontrabas) yönelik çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek ulusal ve uluslararası alanda solist, orkestra ve oda müziği sanatçıları ile eğitim kurumlarına müzik akademisyenleri yetiştirmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a başvuruda bulunabilmek için; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında, en az 4 (dört) yıllık bir lisans diplomasına sahip olma koşulu aranır. Program'a kabul edilmek için, Giriş Sınavı'nı başarmış olmak gereklidir.Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi'nin, yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir
Giriş Sınavı
Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuruyapan adaylar Giriş Sınavı'na alınırlar.Giriş Sınavı'nda, aşağıdaki kategorilerden eserler, piyanolu sonat hariç olmak üzere ezber olarak seslendirilir:
Keman:
• 1 (bir) adet etüt (N. Paganini'ye ait 1 adet kapris ya da H. Wieniawski'nin “Ecole Moderne”başlıklı eserinden seçilecek 1 adet etüt)
• Bir konçertonun tamamı
• Bir piyanolu sonatın tamamı
• J. S. Bach'ın keman için solo sonat ve partitalarından, aşağıda belirtilen seçeneklerden biri:
• Herhangi bir solo sonatın 1. ve 2. bölümleri
• Herhangi bir solo partitanın ardışık 3 (üç) bölümü
• BWV 1004, Re Minör 2. Partita'nın “Chaconne” başlıklı bölümü
• W. A. Mozart'ın herhangi bir keman konçertosunun 1. bölümü ile kadansı
Viyola:
• 1 (bir) etüt (F. Hermann, M. Vieux, N. Paganini 24 Kapris, K. Stani?ki 6 Kapris, J. Palashko
Artistik Etütler Op. 44 ya da Op. 62)
• Klasik Dönem'den bir konçertonun tamamı ve varsa kadansı
• 1 (bir) piyanolu sonatın tamamı
• J. S. Bach'ın solo süitlerinden birinin 3 (üç) bölümü (Prelüd ve herhangi 2 bölüm olmak
üzere)
• P. Hindemith'in solo sonatlarından ya da M. Reger'in solo süitlerinden birinin tamamı
• 20. Yüzyıl repertuvarından seçilmiş 1 (bir) konçertonun 1. bölümü
Viyolonsel:
• F. Dotzauer'in “113 Etütler, 4. Kitap”tan ya da D. Popper'in Op. 73, 4. kitabından seçilmiş
bir etüt
• 1 (bir) konçertonun tamamı
• 1 (bir) piyanolu sonatın tamamı
• J. S. Bach'ın solo süitlerinden birinin ardışık 3 (üç) bölümü
• Barok Dönem'den seçilmiş bir konçertonun 1. bölümü ve kadansı

Kontrabas:
• 1 (bir) etüt
• Bir konçertonun tamamı
• Bir piyanolu sonatın tamamı
• J. S. Bach'ın solo süitlerinden birinin 1 (bir) bölümü
• A. Hoffmeister 1. konçertonun 1. bölümü ve kadansı

Giriş Sınavı Jürisi, gerekli gördüğü hallerde sınav programının tamamını dinlemeyebilir.
Giriş Sınavı için piyano eşlikçilerinin temini adayların sorumluluğundadır.
Giriş Sınavı sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır.
Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın
%60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.
Giriş Sınavı'ndan en az 50 (elli) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar
başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate
alınır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yaylı Çalgılar Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 21, AKTS kredi toplamı ise 120'dir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir. İlgili alandan Lisans derecesine sahip olmak ve Giriş Sınavı'nda başarılı olmak koşulu aranır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program'ın amacı; ulusal ve uluslararası sanat ve müzik eğitimi kurumlarında görev alacak ileri düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip, alanının tarihsel gelişimini özümseyerek dönemine uygun yorumlayabilen, müzik anlayışında seçkin bir estetik beğeniye ulaşmış, gelişmeleri yakından izleyen ve yürüttüğü çalışmalarla alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilecek düzeye erişmiş, sanat etiğine sahip yaylı çalgı yorumcuları ve akademisyenleri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları yurtiçinde ya da yurtdışında faaliyet gösteren; Devlete ve özel kuruluşlara bağlı orkestralarda (Senfoni, Opera, Üniversitelere bağlı akademik orkestralar, Oda orkestraları) orkestra üyesi veya solisti olarak; Devlete ve özel kuruluşlara bağlı konservatuvarlarda akademisyen olarak, oda müziği gruplarında grup üyesi olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program'ın iki yarıyılı ders, iki yarıyılı ise tez/sanat çalışması çalışmalarını kapsamaktadır. Program'dan mezun olmak için en az 21 ulusal kredilik, toplam 120 AKTS kredilik ders alınması ve koşulları D.16'da belirtilen Savunma Sınavı'nın başarılması gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ndeki ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerinin yanı sıra aşağıdaki şartlar yerine getirilir:

21 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı sanat çalışması, Savunma Sınavı sonucunda jüri tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar. Sanat çalışması, izleyicilere açık 2 (iki) resital ve Sanat Çalışması Raporu'ndan oluşur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Fatma Ceylan KABAKCI (Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı)

0 312 2126210-167

ckabakci@hacettepe.edu.tr