KORREPETİSYON ve BALE PİYANİSTLİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

1924'te Atatürk'ün talimatıyla kurulan Musiki Muallim Mektebi'nin ilk bölümlerinden olan Piyano Bölümü, kurucu öğretmenleri arasında Ulvi Cemal Erkin, Ferhunde Erkin, Fuat Turkay ve Mithat Fenmen gibi değerli sanatçıların bulunduğu köklü bir geleneğe sahip olup, dünyaca tanınmış Türk piyanistleri yetiştirmiştir. 1982 Yılında H.Ü. ye bünyesine dahil olmuştur.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Piyano Anasanat Dalı Korrepetisyon ve Bale Piyanistliği Lisansüstü programının amacı, öğrencilerin alanında lisans eğitimi süresinde edinmiş olduğu, gerekli tüm teorik bilgiler ile teknik, müzikal ve eşlik etme becerileri geliştirmelerini sağlayarak, uluslararası düzeyde icracı ve eğitici sanatçılar yetiştirmektir. Korrepetisyon ve Bale Piyanistliği Yüksek Lisans programına Devlet Konservatuvarlarının Piyano Anasanat Dalı Lisans mezunları ile buna eşdeğer sayılabilecek diploma sahibi adaylar başvurabilir ve sınavla bu sanat dalına kabul edilirler. Kabul sınavında adaylar, ilgili sanat dalı tarafından hazırlanmış bir müfredat çerçevesinde oluşturacakları programdan sorumludurlar. Yüksek Lisans eğitiminin süresi 2-3 yıldır. Yüksek Lisans derecesi alan bir öğrenci Sanatta Yeterlik eğitimine devam edebilir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa kabul edilme aşamasında Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir (http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf) Uluslararası öğrenciler için Hacettepe Üniversitesi'nin yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir (http://www.iso.hacettepe.edu.tr/).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Piyano Anasanat Dalı Korrepetisyon ve Bale Piyanistliği Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için ortak zorunlu dersler hariç, elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 24, AKTS kredi toplamı ise 120‘dir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir (http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf) Uluslararası öğrenciler için Hacettepe Üniversitesi'nin yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir (http://www.iso.hacettepe.edu.tr/).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Piyano Anasanat Dalı (Korrepetisyon ve Bale Piyanistliği) tarafından, yüksek düzeyde bilgi ve eğitimlerini ilerletmek, genişletmek, akademik anlamda bu alana hizmet edecek öğretim elemanı, orkestra sanatçısı ve korrepetitörleri çağdaş Türk müzik yaşamına kazandırmak amacı ile yüksek lisans programları yürütülür.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Piyano Anasanat Dalı Korrepetisyon ve Bale Piyanistliği yüksek lisans programı mezunları ulusal ve uluslararası müzik fakültelerinde, konservatuvar ve/veya dengi kurumlarda eğitmen, (okutman) olarak, devlet opera baleleri ve senfoni orkestralarının yanı sıra özel kurumlarda da piyanist olarak çalışabilirler. Bu programdan mezun olan kişiler, her yaştan öğrenciye piyano eğitmenliği ve korrepetitörlük yapabilir ve çalışmalarına solist olarak da devam edebilirler. Ayrıca bireysel olarak veya bir toplulukla birlikte konser ve resitaller gerçekleştirebilir, işitsel ve/veya görsel-işitsel medya kayıtları gerçekleştirebilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İki yıllık yüksek lisans programı dört dönemden oluşmaktadır. Birinci ve ikinci dönem ders dönemi, üçüncü ve dördüncü dönemler ise tez dönemidir. Tez dönemi sonunda öğrenci, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı Korrepetisyon ve Bale Piyanistliği programının belirlediği yönergeye uygun bir program çalmakla yükümlüdür.

Dersler dönemlik ve önkoşulsuz olarak açılır. Öğrenci, programın birinci ve ikinci döneminde ileri düzey alan bilgileri ve çalışmaları yapar. Üçüncü ve dördüncü dönemde özel konular başlığı altında tez çalışması ve bitirme sınavına yönelik çalışmalarını sürdürür.

Programın sahip olduğu toplam 120 AKTS kredisinin 90'ı (%75) zorunlu derslere ait olup 30'u(%25) seçmeli dersleri kapsamaktadır. Öğrenci, mezun olması için gerekli olan asgari 24 ulusal krediyi tamamlamak üzere, en az 6 ulusal kredilik seçmeli ders almalıdır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve “Ders Bilgi Paketi” paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” başlıklı maddede tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet Koşulları

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir (http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf).

Programdan mezun olmak için gerekli koşullar

Bu programdan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra, 24 yerel kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, ders dönemi, tez savunması ve bitirme sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler Piyano Anasanat Dalı Korrepetisyon ve Bale Piyanistliği Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olma hakkı kazanırlar.

ERAMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM programıyla yurt dışında eğitim gören öğrencilerin eşlik derslerinin denkliği kabul edilmez, öğrenci yurt dışından döndüğünde bu dersi H. Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı'ndan almak ve mezuniyet sınavını burada vermek zorundadır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Binnur Ekber (Piyano Anasanat Dalı Başkanı)

Telefon: 05322573238

E-Posta: binnurekber@hotmail.com