ORKESTRA ŞEFLİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Cumhuriyetimizin ilk modern eğitim kurumlarının başında gelen Ankara Devlet Konservatuvarı, 1934-1971 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na, 1971-1982 arasında ise Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak eğitim-öğretime devam etmiştir. 1982'de çıkarılan 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 1983'te onun yerini alan 2809 Sayılı Kanun ile tüm yüksek öğretim kurumları ile beraber Ankara Devlet Konservatuvarı, üniversiteler kapsamına (Hacettepe Üniversitesi kapsamına) alınmıştır.

Bu dönemde Kompozisyon Sanat Dalı Lisans Programı'nda ders olarak uygulanan orkestra ve koro Şefliği eğitimi, 1990'lı yıllardan itibaren Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı içerisinde Yüksek Lisans düzeyinde “Orkestra Şefliği Yüksek Lisans Programı” olarak sürdürülmüştür. Bu süreçte Prof. Hikmet ŞİMŞEK, Prof. Sabahattin KALENDER, Prof. Rengim GÖKMEN ve Prof. Erol ERDİNÇ gibi değerli hocalar Orkestra Şefliği Programında ders vermişlerdir.

Yürürlükte olan orkestra şefliği yüksek lisans programıyla, müziğin tüm alt disiplinlerine yönelik, çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim verilerek, ulusal ve uluslararası repertuvardan seçkin örneklerle yapılan uygulamalı çalışmalarla konserler yapılmakta, bilimsel ve sanatsal çevreye katkıda bulunmaya devam edilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a kabul edilebilmek için Devlet Konsevatuvarları ya da dengi okulların lisans mezunu (Müzik) olmak ve Giriş Sınavı'nı başarmış olmak koşulu aranır. Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi'nin, yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir (http://www.iso.hacettepe.edu.tr/).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program'dan mezun olabilmek için elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 24, AKTS kredi toplamı ise 120'dir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir(http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program'ın amacı, sanat ve eğitim kurumlarında yer alacak, özgün bir tarz oluşturmaya imkân sağlayan manuel tekniğe sahip, deneyim kazandırılmış, tarihsel ve güncel müzik eserlerinin icrasında ve yorumunda yetkin bir üslup ve özgün bir yorum getirebilme becerisi olan, çeşitli dönemlere ait stil ve formların icrasına ilişkin yol ve yöntemlere hâkim, mesleğin gerektirdiği yüksek entellektüel niteliklere sahip, psikolojik ve pedagojik yüksek liderlik vasıfları ile donanmış, orkestra ve koro şefleri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları; devlet veya özel sektördeki müzik kurumlarının şeflik kadrolarına başvurabilir, üniversitelerde orkestra, koro, partitür çalma vb. şeflik donanımları gerektirecek derslerde görev alabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda; 15 ulusal kredilik temel alan zorunlu dersi mevcuttur. Öğrenci, mezun olması için gerekli olan asgari 24 ulusal krediyi tamamlamak üzere, en az 9 ulusal kredilik seçmeli ders almalıdır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 23-28. maddeleri uygulanır (http://www.gse.hacettepe.edu.tr).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

  1. Mezuniyet Koşulları
Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir (http://www.gse.hacettepe.edu.tr).

  1. Programdan mezun olmak için gerekli koşullar

Bu programdan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra, öğrencinin en az 24 ulusal kredi ile 120 AKTS kredisini tamamlaması ve hazırladığı Sanat Çalışması Raporu ile Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunması gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı ya da eşdeğeri

Doç.Dr. Metin Munzur (Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Başkanı) Tel: 0090 312 2126210 – 1262 Email: munzur@hacettepe.edu.tr

Doç. Burak Tüzün (Orkestra Şefi)