KOREOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Koreoloji, bale eserlerinin notasyonla arşivlenmesi için geliştirilen yazım sistemidir. Bir çok yazım tekniği içinde en geçerli olan sistem 1955 yılında İngiltere'de kullanılmaya başlanan Benesh Hareket Notasyonu'dur. Türkiyede dans notasyonu ilk 1966 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı'nda Dans Yazısı adı ile eğitim programına alınmıştır. Bu ders, Londra Koreoloji Enstitüsü'ne gönderilen ve enstitünün ilk mezunlarından olan F.I Chor. Suna Eden Şenel tarafından verilmiştir. 1987 yılında Londra'daki The Benesh Institute of Choreology'den eğitim vermek üzere Rosalynd Elliott'un çağırılmasıyla, Bale Anasanat Dalı bünyesinde “Koreoloji- Koreografi Sanat Dalı” kurulmuştur. 1998 yılında Koreoloji Sanat Dalı Başkanı Ç. Seda Altuğ'un girişimleriyle, Koreoloji Yüksek Lisans Programı açılmıştır.

Hacettepe Üniversitesi, bu alandaki 4 yıllık Lisans ve Yüksek Lisans programlarıyla, Türk Koreolojistleri yetiştiren Türkiye'deki tek üniversitedir.

Koreoloji Anasanat Dalı, bugün yürüttüğü lisans ve yüksek lisans programlarıyla, koreolojinin tüm alt disiplinlerine yönelik, çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek, uluslararası alandaki güncel çalışmaları yakından takip etmekte ve bilimsel yayınlarıyla akademik birikime katkıda bulunmaya devam etmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a başvuruda bulunabilmek için; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında, en az 4 (dört) yıllık bir lisans diplomasına sahip olma koşulu aranır.

Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi'nin, yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

25 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı sanat çalışması, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir. (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Koreoloji Yüksek Lisans Programı'nın amacı; 1987'de kurulan Koreoloji Sanat Dalının öğretim kadrosuna eleman yetiştirmektir. Ayrıca; Klasik Bale, Modern Dans, Karakter ve Türk Halk Dansları repertuvarının, tüm nüanslarıyla eksiksiz olarak notasyon yöntemiyle kaydedilmesi ile korunmasına katkıda bulunmak ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı bünyesinde bu alanda arşiv oluşturulmasını sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programı tamamlayıp mezun olan öğrenciler, bu alanda konservatuvar ve eş değer kurumlarda eğitmenlik yapabileceği gibi, bale, dans, tiyatro ve benzeri kurumlarda repetitör, koreograf, kondüvit olarak çalışabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Koreoloji Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 120 AKTS'lik ders bulunmaktadır. 120 AKTS'lik dersin %25'i seçmeli statüsündedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Öğrencilerin meslek dersi sınav değerlendirmeleri ilgili sanat dalının öğretim elemanlarından oluşturulan bir komisyon önünde gerçekleştirdiği performans sonucunda gerçekleşir. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları Güzel Sanatlar Enstitüsü Lisansüstü Sınav Yönetmeliği doğrultusunda uygulanır. (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

25 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı sanat çalışması, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Selçuk Göldere

Anasanat Dalı Başkanı