NANOTEKNOLOJİ ve NANOTIP PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı yüksek lisans programı 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde faaliyetine başlamıştır. Nanoteknoloji ve nanotıp günümüzün en sıcak ve üzerinde en yoğun çalışılan araştırma alanlarından biri durumundadır. Hacettepe Üniversitesinin sahip olduğu tıp ve sağlık bilimleri ile fen ve mühendislik alanlarındaki alt yapısının birleştirilmesi ile hayata geçirilmiş olan interdisipliner yapıdaki Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı yüksek lisans programı beş farklı fakülteden (Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi) öğretim üyesi ve altyapı desteği ile eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Yüksek lisans programının ilk iki dönemini zorunlu ve seçmeli dersler oluştururken son iki dönem yüksek lisans tez çalışmasına ayrılmıştır. Öğrenciler yüksek lisans eğitimleri süresince seçtikleri alanla ilgili dersleri alıp, konuyla ilgili bir öğretim üyesinin yönlendirmesi ile tez çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans programına alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, yapılacak sınav ve tarihi ile diğer koşullar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf) ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır. Bu programa kabul edilebilmek için en az 2.40/4.00 genel akademik ortalama ile mezun olma şartı aranmaktadır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek lisans programı Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf) ilgili madde hükümleri gereğince ders, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programdan mezuniyet için Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre 60 kredilik ders yükü ve 60 kredilik tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS lik ders alınmaldır. Programdan mezuniyet için Özel Konular dersi hariç 24 ulusal kredilik ders alınmalıdır.

1 AKTS kredisi 30 saatlik işyüküne eşdeğerdir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin tanınması hususunda ilgili yönetmelik kuralları uygulanır. Başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş öğrencilerin bu öğrenimlerinin akademik olarak tanınması akademik kurul kararı ile belirlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Nanoteknoloji ve Nanotıp alanındaki yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkındalığında, bilimsel araştırmalar yaparak bilgiye erişebilen, bu konudaki multidisipliner araştırmaları evrensel boyutlara taşıyabilen, deneysel araştırmaları tasarlayabilen, sistem tasarımlarında yenilikçi çözümler üretebilen, yorumlayan ve tez çalışmasının süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik bir şekilde yazılı/sözlü olarak sunabilen ve ulusal ve uluslararası ağ oluşturabilen (toplantılar, ortak araştırmalar, haberleşme, bilgi alışverişi vb.), bu alandaki çalışmaları toplumun yararına aktarabilen, çok disiplinli takımlarda liderlik yapabilen, mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeten, Nanoteknoloji ve nanotıp alanlarında üniversitemizin ve ülkemizin bilimsel araştırma işbirliğini, kapasitesini ve çeşitliliğini artırabilen genç ve deneyimli bireyler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız biyoloji, kimya, fizik, elektronik, malzeme ve tıp gibi farklı alanlarda iş imkanları bulabilecek multidisipliner bir eğitim almaktadırlar. Almış oldukları bu eğitim sayesinde, danışmanlık, eğitim, kamu sektöründe ürün-üretim yönetimi, araştırma-geliştirme, proses tasarımı ve optimizasyonu, fabrika organizasyonu, kalite güvence, güvenlik ve çevre kalitesi, teknik satışlar, servis ve pazarlama, yönetim, kalite ve iş güvenliği danışmanlığı gibi alanlarda uzman olarak araştırmacı, tasarımcı, proje geliştirici, üst düzey yönetici görevlerinde bulunabilir veya üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar bölümünde açıklanmıştır. Ancak alan dışı seçmeli derslerin ulusal kredisi, toplam alınacak ders kredisinin 1/3'den fazla olamaz. Yüksek Lisans programında NNT601 kodlu Nanobilim ve Teknoloji, NNT 619 kodlu Seminer ve NNT620 kodlu Nanoteknoloji ve Nanotıpta Güncel Konular dersleri zorunludur, geri kalan dersler seçmelidir. Öğrencinin gerçekleştireceği tez çalışması gözönünde bulundurularak danışmanının önerisi ile öğrenci derslerini alır. Tez çalışmaları ilgili alanda karşılaşılan bir probleme dayalı olarak çözüm önerisi getirme amacıyla kurgulanabileceği gibi, teknolojik gelişmeler , eğilimler ve yenilikçi yaklaşımlara bağlı olarak da belirlenebilir. Tez çalışmaları deneysel, bilgisayar destekli ve teorik çalışmalar şeklinde olabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları “Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar” bölümünde açıklandığı gibidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Şadan ÖZCAN

E-mail:sadan@hacettepe.edu.tr