ALMAN DİLİ EĞİTİMİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı tezli yüksek lisans programı; dil/yabancı dil, kültür, edebiyat, uygulamalı dilbilim, öğretim malzemesi geliştirme, eğitimde teknoloji kullanımı gibi birçok alanı kapsamaktadır. Dünyada ve ülkemizde yabancı dil alanına yönelik çalışmaların önemi her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde yabancı dil olarak Almancanın eğitimi ve öğretimi konusunda uzman personele ihtiyaç da artmaktadır.

Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı yüksek lisans programının amacı, Almancanın öğretimi konusunda ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış, disiplinler arası çalışmaya, yeniliklere, farklı kültürlere açık, nitelikli uzman ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında öğretim dili Almancadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına öğrenci alınmasına ve kontenjan belirlenmesine Anabilim Dalı Akademik Kurulu karar verir ve verilen bu karar Anabilim Dalı Başkanı tarafından Enstitü Müdürlüğüne önerilir.

Alman Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların Alman Dili Eğitimi ya da Alman Dili ve Edebiyatı Lisans diplomasına ya da eşdeğer bir diplomaya veya bu bilim dallarına yakın bir lisans diplomasına ve Lisansüstü Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen başvuru koşullarına sahip olmaları gerekir. Adaylar ayrıca ALES sınavından sözel alandan yeterli puanı almış bulunmaları ya da bunlara eşdeğer bir sınavdan başarılı olmuş olmaları gerekir.

Başvuran adayların yabancı dil (Almanca) sınavını kazanmaları gerekmektedir. Genel başarı değerlendirmesi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre yapılır. Bu değerlendirme sonucunda jüri adaylarının hepsi ya da bir kısmı için bilimsel hazırlık programı önerebilir.

Kayıt kabul koşulları hakkında daha detaylı bilgi için Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün web sayfasında yer alan yönetmeliğe bakınız: http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans programında öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmeleri için güz ve bahar dönemlerinde açılan zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 60 AKTS (30 AKTS + 30 AKTS) kredisine karşılık dersleri ve 60 AKTS kredisine (30 AKTS + 30 AKTS) karşılık gelen tez çalışmasını başarı ile tamamlaması gerekmektedir (Toplam 120 AKTS kredisi). Tez çalışması kapsamında öğrencinin kendisi ve danışmanınca belirlenen konuda hazırlayacağı tez önerisinin Bilim Dalı Kurul Kararı ile kabul edilmesi gerekmektedir. Öğrencinin daha sonra danışmanı yönetiminde Almanca dilinde hazırlayacağı tezin yüksek lisans tezi savunma sınavında da başarılı olması gerekmektedir. Tezin kabul edilmesi ve yüksek lisans tezi savunma sınavında başarılı olunması durumunda adaya Alman Dili Eğitimi Bilim Uzmanlığı diploması verilir.

Daha detaylı bilgi için Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün web sayfasında yer alan yönetmeliğe bakınız: http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Alman Dili Eğitimi, Alman Dili ve Edebiyatı ve Almanca Mütercim-Tercümanlık lisans programlarından mezun olanlar Alman Dili Eğitimi Bilim alanında yüksek lisans programına başvurabilirler.

Yüksek lisans programına başvuran Alman Dili ve Edebiyatı ve Almanca Mütercim-Tercümanlık lisans programlarından mezun adayların yüksek lisans programında öğretim görmeye hak kazanmaları durumunda yüksek lisans programına başlayabilirler; ancak jüri gerekli görürse bu aday/adayların bilimsel hazırlık programından ders/dersler almaları gerekebilir.

Alman Dili Eğitimi lisans programından mezun adaylar, yüksek lisans programında öğretim görmeye hak kazanmaları durumunda, yüksek lisans programına başlayabilirler, ancak jüri gerekli görürse bu aday/adayların bilimsel hazırlık programından ders/dersler almaları gerekebilir.

Daha detaylı bilgi için Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün web sayfasında yer alan yönetmeliğe bakınız: http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans programının amacı, Alman Dili Eğitimi alanında çağdaş yöntem ve görüşler ışığında Almanca öğretimi sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilecek uzmanların yetiştirilmesi ve bu kişilerin doktora araştırmaları için hazırlanmasıdır.

Program bu bağlamda, Almancanın eğitim ve öğretimini eleştirel olarak bilimsel bir perspektiften değerlendirebilen, ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılan, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen, disiplinler arası çalışmaya, yeniliklere ve farklı kültürlere açık insan gücünün yetiştirilmesini hedeflemektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans programı mezunları, üniversitelerde akademik personel olarak; kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda uzman personel olarak iş bulabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Alman Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı, zorunlu (+zorunlu seminer) ve seçmeli derslerden (toplam 13 ders) oluşmaktadır. Program zorunlu derslerin alınmasına ve seçimlik dersler arasından ders seçilerek 60 AKTS kredinin tamamlanmasına uygun yapılandırılmıştır. Program ayrıca öğrencinin ikinci yarıyılın sonunda tez önerisi vermesi ve kabul edildiği takdirde 60 AKTS kredisi karşılığında tez çalışması yapmasını gerektirmektedir.

Alman Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için toplam 120 AKTS kredi (60 AKTS dersler +60 AKTS tez çalışması ) kazanmak gerekmektedir.

A) Programda bölüm dışı seçmeli derslerin alınması istenmemektedir.

B)

Seçmeli derslerin alan içi yüzdesi

%100

Seçmeli derslerin alan dışı yüzdesi

%0

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Öğrenciler, dönem içinde yapılan çalışmalar ya da sınavlar dışında dönem sonunda bir final sınavına tabi tutulur. Her dönem en az bir ara sınav yapılır. Her dersin başarı değerlendirmesi, web sitesinde ilan edilen öğretim programlarında bulunur. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma için ayrıca bkz. http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, yüksek lisans öğretim programında sunulan 60 AKTS kredisine karşılık ders almaları ve başarmaları; 60 AKTS kredisine karşılık tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet koşulları için ayrıca bkz. http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ayten GENÇ

E-Posta: dogu@hacettepe.edu.tr

Telefon: +90(312) 297 85 75 - 130

Faks: +90(312) 297 61 19

Bölüm Bologna Sorumlusu

Doç. Dr. Şerife ÜNVER

E-Posta: sunver@hacettepe.edu.tr

Telefon: 0312 297 85 75

Faks: +90(312) 297 61 19

Ana Bilim Dalı Lisansüstü Programı Bologna Sorumlusu

Doç. Dr. Çiğdem ÜNAL

E-Posta: cunal@hacettepe.edu.tr

Telefon: 312 297 85 75 - 132

Faks: +90(312) 297 61 19