SAĞLIK YÖNETİMİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sağlık Kurumları Yönetimi doktora programı dünyadaki sağlık yönetimi gelişim ve değişim sürecine paralel olarak kurulmuştur. Anabilim dalı, eğitim, öğretim ve araştırma yaparak, sağlık hizmetlerinin ve kuruluşlarının yönetimine ilişkin bilgi birikimini geliştirmekte, bu alanda Türkiye'de ilk ve öncü olma özelliğini korumaktadır. Programın hedefi, sektöre katkı sağlayacak düzeyde kuramsal sağlık kurumları yönetimi bilgisine sahip, kendi alanında bağımsız araştırma planlayıp, yürütüp, sonuçlandırabilen, multi-disipliner çalışma içinde yer alabilen öğrenciler yetiştirmektir. Programın öğretim dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Sağlık Yönetimi veya diğer bilim dallarında tezli yüksek lisans yapmış olmak,

2. Yüksek lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri olması,

3. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmaları,

4. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 60 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

5. Sağlık Yönetimi dışındaki alanlarda yüksek lisans yapmış olanlar, gerekli görüldüğü takdirde zorunlu kredi yükü dışında yüksek lisans programında yer alan dersleri alabilir.

6. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

En az 36 kredilik dersi başarıyla tamamlamış olmak ve yeterlilik sınavında başarı göstermek. Ayrıca yeterlik sınavından itibaren her yıl 2 kez tez izleme komitesi tarafından çalışmalarını sunmak ve olumlu rapor almak.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.(MADDE 16. http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Çağdaş ve evrensel değerler ışığında sağlık kurumları yönetimi eğitimi vererek, sağlık kurumları yönetimi konusunda profesyonel düzeye ulaşmış, sağlık sektörüne yenilik getirebilecek, bilimsel anlamda kendisini geliştiren ve bilime katkıda bulunacak, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş sağlık kurumları yönetimi doktoru yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları; kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programın 4 zorunlu ve 16 seçmeli dersi vardır. Öğrenciler ilk yarıyıldan itibaren seçmeli ders alabilir. Programda ön koşullu ders bulunmamaktadır. Programın ilk iki yılında verilen dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgiler vermekte, son iki yılında araştırmaya yapmaya yönlendirmektedir.

DERSLER

Kredi Toplamı

AKTS Toplamı

AKTS Yüzdesi

Zorunlu Dersler

8

168

70,0

Seçmeli Dersler

48

72

30,0

Genel Toplam

56

240

100

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Yüksek Lisans, Doktora Eğitim?Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

En az 240 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış olmak ve doktora tezini başarıyla tamamlamak gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof Dr. Sıdıka KAYA

Tel: (0 312) 297 63 56 | 297 63 57 | 297 63 58

Fax: (0 312) 297 63 59

sdkaya@hacettepe.edu.tr