OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Anabilim dalımız Yüksek Öğretim Kurumu'nun öğretmen yetiştirme programlarını yeniden düzenlemesi kapsamında 1997-1998 öğretim yılında kurulmuştur. Anabilim dalı lisans düzeyinde yürüttüğü program ile okul öncesi öğretmenleri ve yüksek lisans ve doktora düzeyinde yürüttüğü program ile de araştırmacı ve akademisyenler yetiştirmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  • Dört yıllık bir lisans eğitiminden mezun olmak (Okulöncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği Sosyal Hizmetler, Ev Ekonomisi, Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Beden Eğitimi, Spor, Güzel Sanatlar, Kütüphanecilik, Yabancı Diller, Bilgisayar, Matematik ve Fen Öğretmenliği, İşletme, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Sosyoloji, Beslenme ve Diyetetik ve Hemşirelik)
  • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ndeki koşulları yerine getirmek.
  • Yapılacak bilim ve sözlü mülakattan başarılı olmak.
  • Referans mektubu.
  • Herhangi bir okulöncesi eğitim kurumunda ya da okulöncesi çocuklarının bulunduğu bir başka kurumda eğitimcilik, idarecilik vb. yapmış ya da halen yapıyor olmak tercih nedeni olarak değerlendirmeye alınacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

  • Yüksek Lisans Programı öğrencileri toplam 120 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamak zorundadırlar.
  • Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde bir yüksek lisans tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

  • Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir.
  • Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulduğu takdirde sınırlı sayıda ders kredileri bölümler arası transfer edilebilmekte veya bir öğrencinin öğrenimine farklı bir bölümde devam etmesi mümkün olmaktadır.
  • Türkiye'de yuksek öğretimde formal olmayan tipte öğrenimin tanınması henüz çok erken bir safhada olduğundan bu formal öğrenim dışında kalan öğrenim tecrübelerinin YÖK tarafından tanınması henüz mümkün olmamaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Programı'nın iki temel amacı vardır:

1- Erken çocukluk eğitimi alan bilgisini etkin olarak kullanabilen; çağdaş ve demokratik değerlere sahip; İnsan hakları / çocuk haklarının savunucusu; farklılıklara değer veren; esnek ve bilimsel düşünebilen; duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen; yaratıcı, araştırıcı; öz değerlendirme yapabilen; yaşam boyu öğrenmeye istekli; disiplinler ve uluslararası işbirliğine açık; bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen; yaşadığı sosyal ve ekolojik çevreye karşı toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden öğretmenler yetiştirmek;

2- Üniversite dışında görev alan meslek elemanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılmasına katkıda bulunmak ve alanda uzmanlaşma olanağının sağlanması amacıyla lisansüstü programları yürütmek.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programı Yüksek Öğretim Kurumunun, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında hazırlanmış Ulusal Müfredatı takip eden bir programdır. Programa devam eden öğretmen adayları, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, hem Bilim Dalımızdan hem de farklı bilim dallarından seçmeli dersler alabilmektedirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye; http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/dosyalar/Yonetmelikler/HU_LisansUstu_Yonetmelik_2013.html linkinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayabilmeleri için, bilim dalı tarafından önerilen ECE kodlu alan seçmeli derslerinden en az 14 AKTS kredilik seçmeli ders almaları gerekmektedir.

http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/dosyalar/Yonetmelikler/HU_LisansUstu_Yonetmelik_2013.html

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı: Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Beytepe/ANKARA Tel: 0 (312) 297-8626/145 E-Posta: mgonen@hacettepe.edu.tr AKTS Koordinatörleri: Yrd. Doç. Dr. Menekşe BOZ Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Beytepe/ANKARA Tel: 0 (312) 297-8626/126 E-Posta: mboz@hacettepe.edu.tr Araş. Gör. Gonca ULUDAĞ Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Beytepe/ANKARA Tel: 0 (312) 297-8626/155 E-Posta: gonca.uludag@hacettepe.edu.tr