OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROGRAMI (TEZSİZ/İ.Ö.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Anabilim dalımız Yüksek Öğretim Kurumu'nun öğretmen yetiştirme programlarını yeniden düzenlemesi kapsamında 1997-1998 öğretim yılında kurulmuştur. Anabilim dalı lisans düzeyinde yürüttüğü program ile okul öncesi öğretmenleri ve tezsiz yüksek lisans ve doktora düzeyinde yürüttüğü program ile de araştırmacı ve akademisyenler yetiştirmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

*Dört yıllık bir lisans eğitiminden mezun olmak (Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği Sosyal Hizmetler, Ev Ekonomisi, Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Beden Eğitimi, Spor, Güzel Sanatlar, Kütüphanecilik, Yabancı Diller, Bilgisayar, Matematik ve Fen Öğretmenliği, İşletme, Hukuk, Siyasal Bilgiler, Sosyoloji, Beslenme ve Diyetetik ve Hemşirelik)

*Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ndeki koşulları yerine getirmek.

*Yapılacak bilim ve sözlü mülakattan başarılı olmak.

*Referans mektubu.

*Herhangi bir okul öncesi eğitim kurumunda ya da okul öncesi çocuklarının bulunduğu bir başka kurumda eğitimcilik, idarecilik vb. yapmış ya da halen yapıyor olmak tercih nedeni olarak değerlendirmeye alınacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri toplam 90 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için dönem projesi dersinden başarılı olması ve akademik ortalamasının en az 2.50 olması gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulduğu takdirde sinirli sayıda ders kredileri bolümler arası transfer edilebilmekte veya bir öğrencinin öğrenimine farklı bir bölümde devam etmesi mümkün olmaktadır. Türkiye'de yüksek öğretimde formal olmayan tipte öğrenimin tanınması henüz çok erken bir safhada olduğundan bu formal öğrenim dışında kalan öğrenim tecrübelerinin YOK tarafından tanınması henüz mümkün olmamaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Programı'nın iki temel amacı vardır:

1- Erken çocukluk eğitimi alan bilgisini etkin olarak kullanabilen; çağdaş ve demokratik değerlere sahip; İnsan hakları / çocuk haklarının savunucusu; farklılıklara değer veren; esnek ve bilimsel düşünebilen; duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen; yaratıcı, araştırıcı; öz değerlendirme yapabilen; yaşam boyu öğrenmeye istekli; disiplinler ve uluslararası işbirliğine açık; bilgi teknolojilerini etkin kullanabilen; yaşadığı sosyal ve ekolojik çevreye karşı toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden bireyler yetiştirmek;

2- Üniversite dışında görev alan meslek elemanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılmasına katkıda bulunmak ve alanda uzmanlaşma olanağının sağlanması amacıyla lisansüstü programları yürütmek. Bu amaç çerçevesinde önerilen program aracılığı ile öğrencileri erken çocukluk eğitimi alanındaki yeni yaklaşımlar ve araştırmalar hakkında bilgilendirerek, kuramsal ve özellikle uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve onları alanın bir haline getirilmesi hedeflenmektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Okul Öncesi Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezunları üniversitelerin öğretim ve araştırma kadrolarında; özel okullarda, devlet okullarında ve Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde araştırma, program, denetim ve yönetim görevlerinde yer alabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Okul Öncesi Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yüksek Öğretim Kurumunun, Türkiye Yüksek öğretim Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında hazırlanmış Ulusal Müfredatı takip eden bir programdır. Programa devam eden öğretmen adayları, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, hem Bilim Dalımızdan hem de farklı bilim dallarından seçmeli dersler alabilmektedirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Daha ayrıntılı bilgiye;

http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/dosyalar/Yonetmelikler/HU_LisansUstu_Yonetmelik_2013.html linkinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin Tezsiz Yüksek Lisans derecesi alabilmeleri için birinci ve ikinci yarıyılda yer alan zorunlu derslerini başarıyla tamamalaması ve dönem projesi dersinden de başarılı olması gerekmektedir. Öğrenci, dönem projesini kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için dönem projesi dersinden başarılı olması ve akademik ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Öğrenci YÖK Yeterlilik Çerçevesine göre, dönem projesi de dâhil olmak üzere toplam 90 AKTS krediyi tamamlamış olmalıdır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı:

Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Beytepe/ANKARA Tel: 0 (312) 297-8626 E-Posta:mgonen@hacettepe.edu.tr

AKTS Koordinatörleri:

Yrd. Doç. Dr. Menekşe BOZ Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Beytepe/ANKARA Tel: 0 (312) 297-8626/126 E-Posta: mboz@hacettepe.edu.tr

Araş. Gör. Gonca ULUDAĞ Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Beytepe/ANKARA Tel: 0 (312) 297-8626/155 E-Posta: gonca.uludag@hacettepe.edu.tr