FRANSIZ DİLİ ve EDEBİYATI PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı, Fransız Dili ve Edebiyatı alanında dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerin, alanla ilgili edindikleri bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek için başvurdukları bir lisansüstü program olup, ders ve tez olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır. İki sömestrelik ders döneminde, en az 60 AKTS kredilik (24 ulusal kredi) dersleri başarıyla tamamlayan öğrenci birbirini izleyen iki yarıyıl içinde, danışman yönetiminde bir tez hazırlamak zorundadır. Derslerin dili Fransızca ve Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden, Fransız Dili ve Eğitimi Bölümlerinden, Mütercim Tercümanlık Bölümü Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalından, yurtdışı üniversitelerde benzer alanlardan, Fransız Dili ve Edebiyatıyla bağlantılı bir Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünden mezun olması,

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmaları,

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 75 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen Fransızca sınavlardan birinden eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programında bilim uzmanlığı derecesini elde etmek için (2 sömestrelik ders+ 2 sömestre tez/Özel Konular) toplam 32 ulusal kredi karşılığı (24 kredi 1 yıllık ders dönemi ve 8 kredi 1 yıllık tez dönemi) 120 AKTS kredisi almış olmak ve Fransız Dili ve edebiyatı alanında Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün ilgili yönetmelik koşullarına uygun bir Yüksek Lisans tezini başarıyla savunmuş olmak gereklidir. Tüm bu uygulamalar için Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Daha fazla bilgi için: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçinde ya da yurt dışında Fransız dili ve edebiyatı alanında yüksek lisans düzeyinde eğitim görmüş öğrencilerin yatay geçiş yoluyla Bölümümüze intibaklarının yapılmasında, bu öğrencilerin kendi kurumlarında almış oldukları derslerle Bölüm programlarındaki ilgili dersler, kur tanımları, ders içerikleri ve ders saatleri açısından karşılaştırılarak eşdeğerlik verilmektedir. Benzer akademik birimler arasında yatay geçişler konusunda Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliği'ne başvurulabilir. Öğrenci değişim programı çerçevesinde yurtdışına giden öğrencilerimizin bulundukları üniversitelerde aldıkları dersler için de yukarda anılan eşdeğerlik sistemi uygulanmaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Fransız Dili ve edebiyatı alanında dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış öğrencilerin söz konusu alanda akademik ya da diğer mesleki düzeylerde uzmanlaşmalarını sağlamaya yönelik bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programını ders ve tez düzeyinde başarıyla tamamlarak bilim uzmanlığı derecesi alan öğrenciler, ortaöğretim kurumları ve üniversitelerin yanı sıra, çeşitli kamu (Bakanlıklar) ve özel sektör kuruluşları (Turizm, görsel ve yazılı medya, Bankalar, ithalat-ihracat şirketleri), Elçilikler, Avrupa Birliği ile ilgili kurumlarda görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri birbirini izleyen iki sömestre içinde, sekiz dersten az olmamak koşuluyla en az 60 AKTS kredisi (24 ulusal kredi) ders ile kredisiz bir seminer dersini başarıyla tamamlamak zorundadır. Seminer dersi dışında, Bilim uzmanlığı derslerinin tümü seçmeli ders statüsünde olup, sömestrelik olarak düzenlenmiştir. Derslerin en çok yüzde yirmisi, zorunlu hallerde dil, edebiyat ya da sosyal bilimler ile ilgili diğer bilim dallarından alınabilir. Bilim uzmanlığı tez önerisinin en geç, derslerin bitiminden sonraki bir ay içerisinde hazırlanması gerekir. Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 1 akademik yıl ders (iki sömestre) ve 1 akademik yıl tez döneminden oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere, toplam 120 AKTS'lik 10 ders bulunmaktadır. Bu dersler, Fransız dili, dilbilim, Fransız edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat ve çeviribilim alanlarıyla ilgilidir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

Daha fazla bilgi için: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programında bilim uzmanlığı derecesini elde etmek için (2 sömestrelik ders+tez/Özel Konular) 120 AKTS kredisi karşılığı (32 ulusal kredi) ders almış olmak ve Fransız Dili ve edebiyatı alanında Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün ilgili yönetmelik koşullarına uygun bir Yüksek Lisans tezini başarıyla savunmuş olmak gereklidir.

Daha fazla bilgi için: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Kemal ÖZMEN

kemozm@hacettepe.edu.tr

kemozm@yahoo.fr

Tel:0.312.297 84 50/51

Fax:0312 299 20 85

http://www.hafde.hacettepe.edu.tr/

İletişim adresi: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Edebiyat Fakültesi

Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 06800 Beytepe / Çankaya / Ankara