EĞİTİMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Anabilim Dalı'nın amacı, eğitimde kullanılan ölçme araçlarının hazırlanması, geliştirilmesi, bu araçların kullanılmasından elde edilen puanların yorumlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve bu yolla öğretim programları ile öğretim faaliyetlerinin yeniden değerlendirilmesi konularında uzman elemanlar yetiştirmektir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Herhangi bir programından tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilirler.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Doktora Programı'na başvuru ile kabul ve kayıt işlemleri Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre yürütülür.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Doktora Programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

Yüksek Lisans Diploması: Lisans diploması (veya mezuniyet belgesi) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir).

Mezuniyet Derecesini Gösterir Not Çizelgesi: Yüksek Lisans düzeyinde alınan dersler ile ders notlarını ve mezuniyet derecesini gösteren belge (transkript).

Lisans diplomasıyla doktora programlarına başvuranlar için 80 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmak.

ALES Sonuç Belgesi: Başvuru yapacak adayların ALES, GRE ya da GMAT sınavlarından birine girmiş ve gerekli minimum puanı almış olmaları gerekmektedir.

Doktora ALES PUANI: 75 EA Bütünleşik Doktora ALES PUANI: 80 EA

Yabancı Dil Belgesi: Lisansüstü programa başvuracak adayların KPDS/ÜDS/YDS veya eşdeğerliliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen yabancı dil sınavlarından birine girmiş ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun öngördüğü minimum puanı almış olmaları gerekmektedir.

Uluslararası öğrencilerin: Yabancı dil belgesi olarak ana dilleri dışında İngilizce, Almanca ve Fransızca

dilinden minimum dil puanını sağlamış olmaları gerekmektedir.

YABANCI DİL PUANI: 60

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

90 AKTS ders kredisi, 30 AKTS doktora yeterlik sınavına hazırlık kredisi ve 120 AKTS tez kredisi olmak üzere toplam 240 AKTS'yi tamamlamak, dört yarıyıl sonunda alınan tüm derslerden ve dersleri tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinde belirtilen doktora yeterlik sınavından başarılı olmak, belirtilen sürelerde tez raporunu tamamlamak ve sunmak.

(http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bu konuda Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nce belirlenen ölçütler esas alınacaktır.

(http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program'ın amacı, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanı ile ilgili bilgilere sistematik olarak yaklaşarak özgün bilgiler üreten, alan ile ilgili disiplinlerle ilişkiler kuran, alanın sorunlarına çözüm önerileri getirebilen, öğrendiklerini etkili bir şekilde aktarabilen, ilgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti verebilen elemanlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız ölçme ve değerlendirme alanında araştırmacı ve akademisyen rolü kazanacaklardır. Bu rol ile üniversitelerde akademisyen olarak çalışmalarına devam edebilecekler, ÖSYM, MEB gibi resmi veya çeşitli özel kurumlarda alanıyla ilgili görevlerde çalışabileceklerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Toplam 11 dersten oluşan programımız 7 zorunlu 4 seçmeli dersten oluşmaktadır. Derslerin %66'sı zorunlu, %34'ü seçmelidir. En az 240 AKTS (24 yerel kredilik en az 8 ders, 1 seminer, 1 tez ) tamamlanmak zorundadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Bu konuda Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nce belirlenen ölçütler esas alınacaktır.

(http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

240 AKTS'yi karşılayan ders almak. Doktora yeterlik sınavından başarılı olmak. Doktora tezi yazıp, tez jürisi tarafından başarılı kabul edilmek.

(http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Selahattin GELBAL

Telefon: (0312) 2978550

Fax: (0312) 2992027