TÜMÖR BİYOLOJİSİ ve İMMÜNOLOJİSİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Temel Onkoloji Anabilim Dalı (ABD), 1982'de ülkemizde onkoloji alanında temel ve klinik düzeydeki eksikliği gidermek ve epidemiyolojik araştırmalar yaparak koruyucu önlemler konusunda halkımızı eğitmek amacıyla kurulan Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü'ne bağlı üç Anabilim Dalından biridir. Kanserin biyolojik, biyokimyasal ve immünolojik özellikleri ile ilgili ileri düzeyde araştırmalar yapmak, güncel tanı ve araştırma yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak üzere, özellikle yüksek lisans ve doktora programlarıyla temel kanser araştırmaları yapan araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunarak faaliyet göstermektedir.

Temel Onkoloji ABD tarafından yürütülmekte olan Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Doktora Programı, temel immünolojik prensip ve metodların yanında çeşitli kanserlerde büyüme, çoğalma, yayılma ve immün gözetimden kaçış işlevlerinde görev alan moleküllerin ve biyolojik mekanizmaların aydınlatılmasını, immün sistem hastalıklarının ve kanserlerin gelişim mekanizmaları ile anti-kanser immün mekanizmaların ve çeşitli kanserlere infiltre olan immün sistem elemanlarının belirlenmesini ve bu sayede tedaviye yönelik yeni moleküler hedeflerin ve immünoterapötik yaklaşımların geliştirilmesini amaçlayan bir programdır. Bu amaca uygun olarak bölümümüzde akciğer ve meme tümör mikroçevresinin immün düzenlenmesi, meme kanserinde immün kompartmanlaşma ve miyeloid lösemi – fibronektin etkileşimi incelenmektedir.

Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi doktora programı çeşitli genetik, hücresel, biyokimyasal ve immünolojik analizlerin yapılabilmesi için Temel Onkoloji anabilim dalına ait hücre kültürü altyapısı, akım sitometri ve hücre ayrımlaması cihazı, ışık ve floresan mikroskopları, gen, DNA ve protein temelli tüm analizler için gerekli teknik donanımlar, sitogenetik ve FISH yöntemi için gerekli cihazlar, PCR-SSP yöntemi kullanılarak DNA tabanlı doku tiplendirmesi hizmeti gibi tüm teknik altyapının kullanılmasını hedefler.

Özel kanser kitaplığı, internet bağlantıları ve çeşitli yurtdışı onkoloji merkezleri ile yapmış olduğu işbirliği anlaşmaları çerçevesinde bu program, tümör biyolojisi ve immünolojisi alanında uzman, kanserin biyolojik ve immünolojik temellerinin aydınlatılmasında evrensel etki oluşturacak özgün bilgi üretecek üstün nitelikli araştırıcılar yetiştirilmesini sağlamaktadır. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü ile Teksas Amerika'daki MD Anderson Kanser Merkezi arasında imzalanan “kardeş enstitü” anlaşması ile ortak çalışmaların yapılmasına zemin hazırlanmıştır. Bu programda bulunan doktora öğrencilerinin, öğretim üyeleri ile güncel konuları tartışabileceği toplantılar düzenlenerek ve ulusal ve uluslararası kongrelere katılımları desteklenerek, doktora eğitiminde öğrencinin her yönden gelişmesi sağlanır.

Doktora öğretim dili Türkçedir. Derslere kaynak olarak kullanılan kitaplar, dergiler, süreli yayınlar İngilizcedir. Bu şekilde uluslararası platformda konu ile ilgili çalışmaların eş zamanlı takip edilmesi sağlanır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

*Tıp fakültesi mezunları ve Tıp Fakültesi veya Veterinerlik Fakültesi Anabilim Dallarında Yüksek lisansını bitirenler, Tıbbi Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji , İmmünoloji, Genetik, Temel Onkoloji alanlarında yüksek lisansını tamamlamış olanlar

*H.Ü. Llisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Koşullarını sağlamak

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrencinin bu programdan mezun olması için

  • Hacettepe Üniversitesi kredilendirme sisteminde en az 24 ulusal kredi, Avrupa Birliği Kredi Transfer Sistemi'nde (AKTS) ise en az 240 AKTS kredisi almış olması (Toplam kredinin en az %25'i seçmeli derslerden alınmış olmalıdır)
  • Tüm derslerden başarılı olması
  • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne aykırı bir durumun bulunmaması
  • Doktora tezinin kabul edilmesi ve tez savunma sınavından geçmiş olması

gereklidir.

Kural ve gereklilikler için, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne uygun olarak belirlenmiştir:

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

  • Daha önce yurtdışında YÖK tarafından denkliği tanınmış başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrenci programa başvuru şartlarını taşıdığını belgelediğinde bu doktora programına başvurabilir. YÖK tarafından denkliği tanınmayan bir yükseköğretim kurumunun bir yüksek lisans programından mezun bir öğrenci ise ancak mezun olduğu program YÖK tarafından denk kabul edildiğinde ve programa başvuru şartlarını taşıdığını belgelediğinde bu doktora programına başvurabilir. Yatay geçiş ve ders kredisi transferi işlemleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılır.
  • Tüm bu değerlendirme ve incelemeler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne de uygun olarak yapılacaktır.
Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği linki

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Temel immünolojik prensip ve metodların yanında, immün sistem hastalıklarının ve kanserlerin gelişim mekanizmaları ile kanserlere karşı gelişen farklı bağışıklık mekanizmalarını bilen ve klinik uygulamalara yerleştirilebilecek yeni tedavi yöntemlerini geliştirecek bilim insanlarının yetiştirilmesi.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programdan mezun olan öğrenciler üniversitelerin fen fakülteleri ve tıp fakültelerinin temel tıp bölümlerine araştırmacı ve akademisyen olarak yerleşebilirler. Mezunların hemen tamamı yüksek profilli akademik ortamlarda istedikleri programa yerleşebilmektedir. Akademisyenliğe devam etmek istemeyen mezunlarımız ise özel sektörde uygun iş çevrelerinde rahatlıkla iş bulabilmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programın on ikisi zorunlu, altısı seçmeli toplam on sekiz dersi bulunmaktadır.

Programın Zorunlu Dersleri:

KBİ 721 Temel İmmünoloji I

KBİ 722 Temel İmmünoloji II

BİK 706 Kanser Biyokimyası I

KBİ 725 Kanser Biyolojisi, Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi I

KBİ 726 Kanser Biyolojisi, Karsinogenez ve Tümör Sitopatolojisi II

KBİ 727 Tümör İmmünolojisi

KEP 605 Kansere Özel Temel İstatistik Kavramlar

YET 790 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık

KBİ 700-01 Özel Konular-1

KBİ 700-02 Özel Konular-2

KBİ 700-03 Özel Konular-3

KBİ 700-04 Özel Konular-4

Programın Seçmeli Dersleri:

KEP 602 Kanse Moleküler Epidemiyolojisi

KEP 606 Kansere Özel İleri İstatistik Yöntemler

KAB 605 Hücre Membranı ve Sinyal İletimi Mekanizmaları

TİM 606 İmmün Sistemde Sinyal İletimi

KBİ 701 Temel Onkolojide Laboratuvar Teknikleri

KBİ 734 İmmünolojide Güncel Konular

Öğrenciler, Sağlık Bilimleri Enstitüsündeki immünoloji, kanser ve biyokimya ile ilgili tüm dersleri seçebilirler. Programın zorunlu dersleri tümör biyolojisi ve immünolojisi ile ilgili ileri düzey bilgileri verir iken, seçmeli dersleri öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir. Öğrenciler bunun dışında Enstitüye bağlı kurumlardan herhangi biri tarafından verilen dersi kayıtlı olduğu programla ilgili olsun ve ya olmasın kodlayabilirler. Kayıtlı olunan program kapsamı dışındaki durumlarda, ilgili dersin kredisi sıfır olarak kabul edilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her dersin değerlendirme yöntemi, ders sorumlusu tarafından belirlenir. Her öğrenci ders devamlılığı açısından değerlendirilir. Değerlendirme yöntemleri olarak, dersler arasında değişmek ile birlikte, yazılı ara-sınav değerlendirmesi, final sınavı değerlendirmesi, laboratuvar uygulamalarına katılımın değerlendirilmesi ve seminer sunumunun değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme yöntemlerinin her biri sonunda öğrencinin 100 tam puan üzerinden alacağı not, önceden belirlenmiş bir yüzde değer ile çarpılarak öğrencinin 100 tam puan üzerinden ders geçme notunun belirlenmesini sağlar.

Tüm değerlendirmeler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne uygun olarak gerçekleştirilir.

Link:

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin bu programdan mezun olması için

  • Hacettepe Üniversitesi kredilendirme sisteminde en az 24 ulusal kredi, Avrupa Birliği Kredi Transfer Sistemi'nde (AKTS) ise en az 240 AKTS kredisi almış olması (Toplam kredinin en az %25'i seçmeli derslerden alınmış olmalıdır)
  • Tüm derslerden başarılı olması
  • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne aykırı bir durumun bulunmaması
  • Doktora tezinin kabul edilmesi ve tez savunma sınavından geçmiş olması

gereklidir.

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği linki

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. A. Lale Doğan

Temel Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı

E-Posta: laled@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 3054322-24

Fax: +90 312 3242009

Adres: Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı

Web Adresi: www.temelonko.hacettepe.edu.tr