SOSYAL PEDİATRİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Çocuk sağlığı ve hastalıkları ve gelişimi üzerinde sosyal politik aile ve çevresel ortamın etkilerini araştırıp bu etkileri bilerek, eşitlik ilkesiyle hem tek tek her çocuğun hem de genelde tüm çocukların hastalıklarından korunması, erken tanı ve uygun tedavi yoluyla sağlıklarının iyileştirilmesi ile uğraşan araştırıcıları yetiştirmektir

Sosyal Pediatri konusunda eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında evrensel düzeye ulaşmış, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin bilim doktoru yetiştirmektir.

Eğitim öğretim dili Türkçe olup, yabancı uyruklu öğrenciler de programa kabul edilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

*Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında uzmanlığını yapmış olanlar kabul edilir.

*H.Ü. Llisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Koşullarını sağlamak

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programının toplam AKTS kredisi 240'dır. Programda ilk dört dönem ders dönemi ikinci dört dönemi ise tez dönemidir. Ders döneminin ilk üç dönemi 90 AKTS'lik ders dönemi olup dördüncü dönem ise 30 AKTS değerinde "doktora yeterlilik sınavına hazırlık" dersinden oluşur. Doktora yeterlilik sınavına hazırlık dersinin yerel kredisi 0-4-2'dir (Teorik 0, pratik 4, toplam kredi 2).

Programda öngörülen dersleri başarıyla tamamlamak için öğrencilerin 2.75 ve üzeri notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Ayrıca doktora yeterlilik ve tez savunmasında da başarılı olmaları gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Başka bir üniversitede alınan dersin içeriğinin, Hacettepe Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. Detaylı bilgi için: ((http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Sosyal Pediatri doktora programından mezun olan adayın kendi alanında önemli miktarda bilgi sahibi olması; çalıştığı konu ile ilgili seminer verebilmesi, ders anlatabilmesi, bağımsız araştırma planlayabilmesi, uygulamaları yapabilmesi, bilimsel dergilerde makale yayınlayabilmesi, bilimsel toplantılarda görüş bildirmesi, kendisine görüş sorulması halinde tatminkar cevap verebilmesi, konuyla ilgili yenilikleri, demografik verileri, Dünya Sağlık Örgütü, ve UNICEF'in çalışmalarını takip etmesi ve konunun geleceği hakkında varsayımlarda bulunabilmesi şeklinde tanımlanır.

· Yaptığı çalışmalarda elde ettiği verileri ulusal ve uluslar arası “hakemli dergiler” de yayın haline getirebilmesi için hazırlayacağı yayının neleri içermesi gerektiğini ve verileri nasıl sunması gerektiğini bilmelidir. Çalıştığı konu üzerinde üst düzeyde literatür bilgisine sahip olmalı, bu konuyla ilgili güncel yayınları takip etmeli ve geliştirdiği varsayımlarla konuya yeni bakış açısı ile kabul edilebilecek yayınlar yapabilecek bilgi düzeyine sahip olmalıdır

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar üniversite, eğitim araştırma hastaneleri, Sağlık bakanlığı ve özel sağlık kuruluşlarında hasta hizmeti, eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunabilir. Çocuk sağlığının her alanda geliştirilebilmesi için ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği (proje, kongre, kurs, araştırma, danışmanlık) yapabilir. Mezunlar akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini sürdürebilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doktora programı en az 4 yıl sürmektedir ve öğrencinin bir dönemde toplam 30 (AKTS) kredi alması gerekmektedir.

Program, 13 zorunlu ders, 4 seçmeli ders ve 120 AKTS değerinde bir doktora tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer programlardan seçilebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında da yer alan Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav yönetmeliği uygulanacaktır.(http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF).

Sınavlar

MADDE 23 – (1) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:

a) Ara sınav: Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuar, atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.

b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Dersi programına alarak devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin genel sınavına girmek zorundadır. Genel sınava girmeyen öğrenciye F2 notu verilir.

c) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı ara ve genel sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti, enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde; genel sınav haklarını genel sınavların bitiminden itibaren bir ay içinde kullanır. Mazeret sınavı tarihi anabilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

  • Doktora programından mezun olabilmek için öğrencilerin;
  • En az 240 AKTS'lik kredi almaları gerekmektedir.
  • Programda öngörülen tüm derslerden 2.75 ve üzeri notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.
  • Tez sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
  • Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında yer alan H.Ü.Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin mezuniyet için gerekli koşulları uygulanacaktır. (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Sosyal Pediatri Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Kadriye Yurdakök

Tel:1134 e-posta:yurdakok@bilkent.edu.tr