NÖRO-ELEKTOROFİZYOLOJİ DOKTORA PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Nöroloji Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü 20.07.1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olup, 2547 sayılı kanunun 3/f maddesine göre lisansüstü ve doktora eğitimi vermektedir.

Preventif ve Epidemiyolojik Nöroloji ve Psikiyatri Anabilim Dalında 1986-1987 eğitim yılından bu yana Nöroelektrofizyoloji Doktora programı eğitimi vermektedir.

Bu programla adaylara santral ve periferik sinir sistemi biyo-elektriksel aktiviteleri ile ilgili temel fizyolojik ve fizyopatolojik mekanizmalar ile bunların elektrofizyolojik yöntemlerle değerlendirilmesi, klinik tanı konulması ve araştırmalar planlanmasını öğretilmektedir.

Program Dili: Türkçe

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

*Tıp Fakültesi mezunlarından Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre Nöroloji, Nöroşirurji, Psikiyatri ve Pediatrik Nöroloji uzmanı unvanını almış olanlar kabul edilir

*
*H.Ü. Llisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Koşullarını sağlamak

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

28 Haziran 2013 Tarihli 28691 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Hacettepe Üniversitesi lisansüstü Eğitim Öğretim ve sınav yönetmeliğinin Madde 36 (3) ve Madde 36 (4) belirtilmiştir.

Madde 36 (3) Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

Madde 36 (4) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en az yirmi bir kredilik, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az kırk iki kredilik ders yükünü; Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az yüz yirmi kredilik ders yükü ve yüz yirmi kredilik tez/sanat çalışmasını, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az yüz seksen kredilik ders yükü ve yüz yirmi kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır.

http://www.norbil.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_201113.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yatay geçişle öğrenci kabülü 28 Haziran 2013 Tarihli 28691 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin 18. Maddeside belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilir.

http://www.norbil.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_201113.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın Amacı : Programa katılan adaylara, klinik nörofizyolojinin uygulama alanları olan, elektroensefalografi, elektronöromiyografi, uyarılmış potansiyeller ve otonomik testler alanlarında, tek başına uygulama, eğitim ve araştırma yapabilecek düzeyde bilgi ve beceri kazandırmaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programdan mezun olan öğrencilerimizin büyük çoğunluğu kamu üniversitelerinde, bir kısmı özel üniversitelerde ve bir kısmı yurt dışındaki üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda 6 zorunlu, 14 seçmeli ders vardır. Programın %67'ı zorunlu derslerden, %33'u seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Enstitüde yer alan diğer doktora programları ile Tezsiz Yüksek Lisans seçmeli derslerden ve üniversite havuzundan yer alan seçmeli derslerden de ders alabilirler.

3 sömestr boyunca alınan zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora öğrencileri Nöroelektrofizyoloji alanında uluslar arası düzeyde eğitime sahip olurlar.

Tez döneminde ise bir problemi ortaya koyma, bu problemi çözmeye yönelik özgün yöntemler ve fikirler çözüm üretebilme yetisine sahip olur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.norbil.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_201113.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora programı, ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Doktora programına kabul edilen öğrenci, en az 24 kredilik, Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre is en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını, başarı ile tamamlamak durumundadı.

Öğrencinin mezun olabilmesi için akademi not ortalamsının 4 üzerinden 2.75 ve üzerinde olması ve tez savunma sınavında başarılı olması gerekmektedir.

http://www.norbil.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_201113.pdf

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı : Doç. Dr. Çağrı Mesut TEMUÇİN

Tel. 305 11 82

Fax: 311 39 72

Mail: ctemucin@hacettepe.edu.tr